Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


11.04.2024  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмен испит во априлска сесија. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50Wg-pEvQogP-oQivw-vIP6at30y2zR3_4ltTSuneP28HqQ/viewform најдоцна до 10 април до 20.00 часот. Усниот испит ќе биде на 17.04.2024 по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Биохемија I - А ниво

Писмениот испит по Биохемија I - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 11 април 2024 година во 12 часот (во амфитеатар), а усниот испит на 17 април. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна до 10 април.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмениот испит ќе се одржи во амфитеатар, организирано од Институтот, заедно со останатите испити во оваа сесија. Задолжително носење на пријава и индекс!

Ispit_FizHem2B_11_03_2024.pdf преглед на резултатите - понеделник 15.03.2024 од 12.00 до 12.30

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

UKHL_2023_2024_Excel_ispit_na_11_april_2024_rezultati.pdf УКХЛ 2023/24 практичен испит Excel - резултати од 11 април 2024

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмен испит ќе се одржи во пред. 124 на Институтот за хемија во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Opsta_hemija_B_MBG_2023_24_rezultati_od_pismen_ispit_zadaci_od_11_april_2024.pdf Општа хемија - Б-МБГ 2023/24 - Резултати од писмен испит задачи од 11 април 2024

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 11 април 2024 година во 12 часот (во амфитеатар), а усниот испит на 16 април. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk најдоцна до 10 април.

Rezultati_pismen_ispit_IAM_11_4_2024.pdf Rezultati od 11.4.2024

Биохемија I - Б ниво

Писмениот испит по Биохемија I - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 11 април 2024 година во 12 часот (во амфитеатар), а усниот испит на 17 април. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна до 10 април.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмениот испит по Секундарни метаболити: изолација и својства во априлската сесија ќе се одржи на 11 април 2024 година во 12 часот (во амфитеатар), а усниот испит на 17 април. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна до 10 април.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Теорија и задачи, дополнителна сесија, амфитеатар. Студентот мора да го пријави присуството на испитот кај предметниот професор (mihabukleski@pmf.ukim.mk) најдоцна до 9 април. Испитот мора да биде уредно пријавен според упатствата од службата за студентски прашања. На испитот задолжително да се носи индекс и пријава.

11_4_2024.pdf rezultati

Општа физика I

Се замолуваат студентите кои сакаат да полагаат, своето присуство да го најават на емаил

Известување

Вовед во нутриционизам

Испит во априлска сесија. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50Wg-pEvQogP-oQivw-vIP6at30y2zR3_4ltTSuneP28HqQ/viewform најдоцна до 10 април до 20.00 часот.

Известување

25.03.2024  10:00

Биохемија III

I_kolokvium_ABH_B3_25_3_2024.pdf Резултати од прв колоквиум

17.03.2024  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија - А ниво, за студентите од наставна хемија и применета хемија, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

24.02.2024  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

16.02.2024  12:00

Анализа на нафтени деривати и горива

Писмен испит (ИХ Амфитеатар). Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 Јануари септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета и наставна хемија).

Известување

Органска хемија I

Писмен испит (ИХ Амфитеатар). Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 Јануари септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета и наставна хемија).

Известување

14.02.2024  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на ИХ

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на ИХ

РЕЗУЛТАТИ_ОД_ИСПИТ_14_2_2024.pdf Тестовите може да се видат утре околу 11 часот.

Хемија на комплексни соединенија

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на ИХ.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. Услов за полагање е положен практичен испит.

UKHL_2023_2024_rezultati_od_ispit_od_14_fevruari_2024.pdf Управување со квалитет во хемиска лабораторија - резултати од испит на 14 февруари 2024

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на ИХ.

Известување

13.02.2024  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

II декада: Усмен испит ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија во 12 часот. Услов за полагање: положен писмен испит. Студент има право да полага само во една декада (и писмен и усмен испит)

Opsta_hemija_B_MBG_2023_24_Rezultati_od_usmen_ispit_od_13_fev_2024.pdf Општа хемија за Б-МБГ - Резултати од усмен испит од 13 февруари 2024

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/axhMLeBu7kwrhEtM6

Известување

13.02.2024  10:00

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - задачи. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Општа физика II

Испит по Општа физика II - задачи. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

12.02.2024  10:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Усниот испит по Хроматографски методи во II декада во јануарската сесија ќе се одржи на 12 февруари во просторијата 312 на ИХ. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 9 февруари за да се направи распоред за полагањето.

Известување

12.02.2024  09:00

Биохемија I - А ниво

Испит во втора декада, јаниарска сесија. Студентите да се пријават најдоцна 2 дена пред поалагањето на испитот.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испит во втора декада, јаниарска сесија. Студентите да се пријават најдоцна 2 дена пред поалагањето на испитот.

Известување

10.02.2024  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

Известување

09.02.2024  10:00

Теоретска неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжителна најава најдоцна две дена пред закажаниот термин.

rezultati_TNH_9_02_2024.pdf резултати, втор испитен пок

Нанохемија и нанотехнологии

Втор испитен рок, П124. Задолжителна најава најдоцна две дена пред закажаниот термин.

NanoHem_rezultati_9_02_2024.pdf резултати, втор испитен рок

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжителна најава најдоцна две дена пред закажаниот термин.

Известување

Неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжителна најава најдоцна две дена пред закажаниот термин.

NH_rezultati_9_02_2024.pdf резултати, втор испитен пок

08.02.2024  10:00

Геохемија и минералогија

Јануарска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Jануарска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2024_01_II_dekada_biolozi.pdf 2024-јануарска-II декада

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - теорија. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Jануарска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2024_01_II_dekada_biolozi-0.pdf 2024-јануарска-II декада

Општа физика II

Испит по Општа физика II - теорија. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

07.02.2024  12:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 15.01. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 15.01., ќе полагаат во II декада. Ако бројот на пријавени студенти е поголем од бројот на компјутери, дополнително ќе се формира група за полагање во друг термин.

UKHL_2023_2024_Excel_ispit_na_07_fevruari_2024_rezultati.pdf Управување со квалитет во хемиска лабораторија - резултати од испит на 07 февруари 2024

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 14 февруари.

Rezultati_Instrumentalna_pismen_ispit_2024_02_7.pdf Rezultati od pismen ispit_II dekada

Нутриционизам

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 05.02.2024.

Известување

Аналитичка хемија I

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 05.02.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно, на 14.02.2024 по претхоен договор со предметен професор.

Известување

Аналитичка хемија II

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 05.02.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно, на 14.02.2024 по претхоен договор со предметен професор.

Известување

Токсиколошка хемија

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 05.02.2024.

Известување

Вовед во нутриционизам

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 05.02.2024.

Известување

07.02.2024  09:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

ТЕРМИНИ ЗА ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2024 Усниот и/или практичниот испит се полагаат во истиот термин, при што студентот има право да одбере само еден термин. Прва декада: 24.01.2024, 9ч Втора декада: 7.02.2024, 9ч Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот.

rezultati_organska_januari_vtora_dekada_2024.pdf резултати од испит во втора декада, јануарска сесија 2024

06.02.2024  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

II декада: Писмен испит ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Студент има право да полага само во една декада (и писмен и усмен испит)

Opsta_hemija_B_MBG_2023_24_rezultati_od_pismen_ispit_zadaci_od_06_fev_2024.pdf Општа хемија за Б-МБГ - Резултати од писмен испит/задачи одржан на 06 февруари 2024

06.02.2024  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П 125). Задолжително е пријава за испитот и индекс на увид!

RH_ispit_06_02_2024.pdf Резултати со оцени од испит. Внесување оцена во пријава и индекс 07.02.2024 (среда) од 11:30 до 12:00.

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П 125). Задолжително е пријава за испитот и индекс на увид!

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П 125). Задолжително е пријава за испитот и индекс на увид!

FH2B_06_02_2024.pdf Резултати со оцени од испит. Внесување оцена во пријава и индекс 07.02.2024 (среда) од 11:30 до 12:00.

05.02.2024  12:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) II декада: • Устен испит (теорија): 5.02.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati_jan_1_i_2_dekada_2024.pdf Rezultati

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) II декада: • Устен испит (теорија): 5.02.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_05_fevruari_2024.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит 05 февруари 2024

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) II декада: • Устен испит (теорија): 5.02.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati_jan_1_i_2_dekada_2024-0.pdf Rezultati

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) II декада: • Устен испит (теорија): 5.02.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

02.02.2024  12:00

Анализа на нафтени деривати и горива

Писмен испит (ИХ Амфитеатар). Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 Јануари септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета и наставна хемија).

Известување

Органска хемија I

Органска хемија I Писмен испит (ИХ Амфитеатар). Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23ти јануари до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета и наставна хемија).

Известување

01.02.2024  12:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/axhMLeBu7kwrhEtM6

Известување

Општа физиологија I

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/axhMLeBu7kwrhEtM6

Известување

01.02.2024  10:15

Кристалохемија

II декада, писмен испит (задачи), амфитеатар. Задолжително пријавување за писмениот испит кај проф. Миха Буклески

1_2_2024_PI_kristalo.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада, амфитеатар. Задолжително пријавување на e-mail. Испитот мора да биде пријавен во i-know. Задолжително носење индекс и физичка пријава.

Известување

Индустриска хемија

II декада, амфитеатар. Задолжително пријавување на e-mail. Испитот мора да биде пријавен во i-know. Задолжително носење индекс и физичка пријава.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, амфитеатар. Целосен испит (теорија и задачи). Задолжително пријавување на e-mail (наведете број на индекс, во која декада сакате да полагате и кој предмет). Испитот мора да биде пријавен во i-know. Задолжително носење индекс, физичка пријава и сопствен калкулатор (нема да биде дозволено позајмување). Периоден систем нема да биде потребен. Испитот може да се полага само во една декада.

1_2_2024_ispit.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

II декада, испит, амфитеатар. Задолжително пријавување за испитот на е-mail

Rezultati_bezbednost.pdf rezultati

01.02.2024  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија - А ниво, за хемичари - применета и наставна насока, во првиот испитен рок ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 10 часот

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II за студентите од сите групи на студии по хемија, во првиот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 10 часот.

Известување

Хемија на комплексни соединенија

Испитот по Хемија на комплексни соединенија , во првиот испитен рок ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 10 часот

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија (за студентите од екологија и наставна биологија) ќе се одржи во мафитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 10 часот.

Известување

31.01.2024  12:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. Услов за полагање е положен практичен испит.

UKHL_2023_2024_rezultati_od_ispit_od_30_januari_2024.pdf Управување со квалитет во хемиска лабораторија - резултати од испит на 30 јануари 2024

30.01.2024  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

I декада: Усмен испит ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија во 12 часот. Услов за полагање: положен писмен испит. Студент има право да полага само во една декада (и писмен и усмен испит).

Opsta_hemija_B_MBG_2023_24_Rezultati_od_usmen_ispit_od_30_jan_2024.pdf Општа хемија за Б-МБГ - Резултати од усмен испит на 30 јануари 2024

30.01.2024  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар). Задолжително е пријава за испитот и индекс на увид!

RHpispit_30_01_2024.pdf преглед на резултатите - четврток 1.02.2024 од 9.00 до 9.30

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Задолжително е пријава за испитот и индекс на увид!

FH1Bispit_30_01_2024.pdf Преглед на резултатите - четврток 1.02.2024 од 9.00 до 9.30

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Задолжително е пријава за испитот и индекс на увид!

FH2Bispit_30_01_2024.pdf Преглед на резултатите - четврток 1.02.2024 од 9.00 до 9.30

Хроматографски методи (прв циклус)

Усниот испит по Хроматографски методи во I декада во јануарската сесија ќе се одржи на 30 јануари во просторијата 312 на ИХ. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 27 јануари за да се направи распоред за полагањето.

Известување

29.01.2024  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Писмен испит (задачи) II декада

Известување

29.01.2024  09:00

Биохемија I - А ниво

Студентите кои ќе полагаат испит во првата декада да се пријават до 26.01.2024. Во овој термин ќе се полага и вториот колоквиум.

rezultati_biohemija1_vtor_kolokvium_2023_24-0.pdf резултати од втор колоквиум во прва декада, јануарска сесија
rezultati_biohemija1_ispit_januari_prva_dekada_2024-0.pdf резултати од испит во прва декада, јануарска сесија 2024

Биохемија I - Б ниво

Студентите кои ќе полагаат испит во првата декада да се пријават до 26.01.2024. Во овој термин ќе се полага и вториот колоквиум.

rezultati_biohemija1_vtor_kolokvium_2023_24.pdf резултати од втор колоквиум во прва декада, јануарска сесија
rezultati_biohemija1_ispit_januari_prva_dekada_2024.pdf резултати од испит во прва декада, јануарска сесија 2024

27.01.2024  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

26.01.2024  12:00

Органска хемија I - А ниво

Органска хемија I Писмен испит (ИХ Амфитеатар). Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 Јануари до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета и наставна хемија).

Известување

Анализа на нафтени деривати и горива

Писмен испит (ИХ Амфитеатар). Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 Јануари септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета и наставна хемија).

Известување

25.01.2024  10:00

Геохемија и минералогија

Јануарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Jануарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2024_01_I_dekada_biolozi.pdf 2024-јануарска-I декада

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - задачи. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Jануарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2024_01_I_dekada_biolozi-0.pdf 2024-јануарска-I декада

Општа физика II

Испит по Општа физика II - А ниво - задачи. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

24.01.2024  12:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 15.01. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 15.01., ќе полагаат во II декада. Ако бројот на пријавени студенти е поголем од бројот на компјутери, дополнително ќе се формира група за полагање во друг термин.

UKHL_2023_2024_Excel_ispit_na_24_januari_2024_rezultati.pdf Управување со квалитет во хемиска лабораторија - резултати од практичен испит (Excel) на 24 јануари 2024

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна, на 31 јануари.

Rezultati_Instrumentalna_pismen_ispit_2024_01_24.pdf Rezultati-pismen ispit-I dekada

Нутриционизам

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 22.01.2024.

Известување

Аналитичка хемија I

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 22.01.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно, на 31.01.2024 по претхоен договор со предметен професор.

Известување

Аналитичка хемија II

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 22.01.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно, на 31.01.2024 по претхоен договор со предметен професор.

Известување

Токсиколошка хемија

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 22.01.2024.

Известување

Вовед во нутриционизам

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ihTHWCZkFATBd2EvcCkwXCGlRgvpyLxJZ_epDTkFMA2ktw/viewform, најдоцна до 22.01.2024.

Известување

24.01.2024  09:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

ТЕРМИНИ ЗА ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2024 Усниот и/или практичниот испит се полагаат во истиот термин, при што студентот има право да одбере само еден термин. Прва декада: 24.01.2024, 9ч Втора декада: 7.02.2024, 9ч Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот.

rezultati_organska_januari_0rva_dekada_2024.pdf резултати од испит во прва декада, јануасрска сесија 2024

23.01.2024  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

I декада: Писмен испит ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Студент има право да полага само во една декада (и писмен и усмен испит)

Општа хемија за Б-МБГ - Резултати од писмен испит на 23 јануари 2024
Opsta_hemija_B_MBG_rezultati_od_pismen_ispit_od_23_jan_2024.pdf Општа хемија за Б-МБГ - Резултати од писмен испит на 23 јануари 2024

23.01.2024  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П 125). Задолжително е пријава за испитот и индекс на увид!

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П 125). Задолжително е пријава за испитот и индекс на увид!

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П 125). Задолжително е пријава за испитот и индекс на увид!

Известување

22.01.2024  12:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 22.01.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 22.01.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------ Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_22_januari_2024.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит на 22 јануари 2024

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.