Следни испити

01.06.2024  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

03.06.2024  12:00

Кристалохемија

I декада писмен испит, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески за полагање на писмениот испит.

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Индустриска хемија

I декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk). Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава. Задолжително носење личен калкулатор (позајмување нема да се дозволи).

Безбедност и протокол во лабораторија

I декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk). Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Неорганска хемија

Втор колоквиум (задачи), П124

04.06.2024  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија I

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

04.06.2024  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

I декада: Писмен испит/задачи ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Хемија (за нутриционизам)

Прва декада - испит задачи по Општа хемија (Нутриционизам), 12-14 часот во Амфитеатар.

Управување со квалитет во хемиска лаборатирија

I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитот, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 02.06. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 02.06., ќе полагаат во II декада.

05.06.2024  10:00

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 2 термина (10 и 12.30h) . Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитот, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 02.06. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 02.06., ќе полагаат во II декада.

Неорганска хемија

Задолжително пријавување на mail: marinela.cvetanoska@pmf.ukim.mk (најдоцна до 4.06.2024).

11.06.2024  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија I

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

11.06.2024  12:00

Хемија во практиката

I декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Усмен испит ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање е положен практичен испит/Excel. Студентите кои практичниот испит го положиле во претходните сесии, задолжително да пријават испит во i_know и понесат хартиена пријава на испит.

Општа хемија (за молекуларна биологија)

I декада: Усмен испит (теорија) ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 12 часот. Услов за полагање: положен писмен испит. Доколку студентот ги положил двата колоквиума(задачи) на усмен испит да понесе индекс и хартиена пријава за испит (пријава во i_know е задолжителна).

Легислатива за хемија на животната средина и храна

I декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

12.06.2024  12:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/Y844Qp24XuSQXKFU8

Неорганска хемија

Прв испитен рок, задачи, АМФ

Општа физиологија I

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/Y844Qp24XuSQXKFU8

Општа физиологија II

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/Y844Qp24XuSQXKFU8

13.06.2024  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 12.06.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно на 20.06.2024 по претхдна најава кај предметен професор.

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 12.06.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно на 20.06.2024 по претхдна најава кај предметен професор.

Токсиколошка хемија

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 12.06.2024.

Геохемија и минералогија

Јунска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Вовед во нутриционизам

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 12.06.2024.

14.06.2024  12:00

Кристалохемија

II декада писмен испит, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески за полагање на писмениот испит.

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Индустриска хемија

II декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk). Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава. Задолжително носење личен калкулатор (позајмување нема да се дозволи).

Безбедност и протокол во лабораторија

II декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk). Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

15.06.2024  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

18.06.2024  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија I

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

18.06.2024  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

II декада: Писмен испит/задачи ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Управување со квалитет во хемиска лаборатирија

II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитот, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 02.06. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 02.06., ќе полагаат во II декада.

18.06.2024  14:00

Хемија (за нутриционизам)

Втора декада - испит задачи по Општа хемија (Нутриционизам), 12-14 часот во Амфитеатар.

19.06.2024  10:00

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 2 термина (10 и 12.30h) . Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитот, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 02.06. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 02.06., ќе полагаат во II декада.

20.06.2024  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија за студентите од наставна и еколошка хемија ќе се одржи во амфитеатарот со почето од 10 часот.

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе сеодржи во амфитеатарот на Институтот за хемиај

Биохемија II

Испитот по Биохемија II во првиот испитен рок ќе се одржи на наведениот датум во амфитеатарот на Институтот за хемија

24.06.2024  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Теоретска неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Нанохемија и нанотехнологија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

25.06.2024  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Физичка хемија I

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

25.06.2024  12:00

Хемија во практиката

II декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Усмен испит ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање е положен практичен испит/Excel. Студентите кои практичниот испит го положиле во претходните сесии, задолжително да пријават испит во i_know и понесат хартиена пријава на испит.

Општа хемија (за молекуларна биологија)

II декада: Усмен испит (теорија) ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 12 часот. Услов за полагање: положен писмен испит. Доколку студентот ги положил двата колоквиума(задачи) на усмен испит да понесе индекс и хартиена пријава за испит (пријава во i_know е задолжителна).

Легислатива за хемија на животната средина и храна

II декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

26.06.2024  12:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/Y844Qp24XuSQXKFU8

Општа физиологија I

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/Y844Qp24XuSQXKFU8

Општа физиологија II

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/Y844Qp24XuSQXKFU8

27.06.2024  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 26.06.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно на 04.07.2024 по претхдна најава кај предметен професор.

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 26.06.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно на 04.07.2024 по претхдна најава кај предметен професор.

Токсиколошка хемија

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 26.06.2024.

Геохемија и минералогија

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Вовед во нутриционизам

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 26.06.2024.

28.06.2024  10:00

Неорганска хемија

Втор испитен рок, задачи, П124

02.07.2024  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија за студентите од наставна и применета хемија, во вториот испитен рок ќе се одржи на наведениот датум во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија, во вториот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија

Биохемија II

Испитот по Биохемија II, за сите насоки, во вториот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институот за хемија.

05.07.2024  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Теоретска неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Нанохемија и нанотехнологија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

<< претходно | | следно >>
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.