Следни испити

06.06.2023  10:00

Радиохемија

Писмен испит (Амфитеатар).

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - теорија. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (Амфитеатар).

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (Амфитеатар).

Општа физика II

Испит по Општа физика II - теорија. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

07.06.2023  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 5 јуни до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 19.06.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 5 јуни до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 19.06.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 19 јуни.

Аналитичка хемија I - Б ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 5 јуни до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 19.06.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Нутриционизам

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 5 јуни до 20.00 часот.

07.06.2023  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Писмен испит (задачи) I декада

08.06.2023  10:00

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - задачи. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Општа физика II

Испит по Општа физика II - задачи. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

09.06.2023  12:00

Нанохемија и нанотехнологии

втор колоквиум, Нанохемија и нанотехнологии, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Неорганска хемија

Неорганска хемија, втор колоквиум, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

12.06.2023  09:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија А-ниво, во првиот испитен рок, за студентите од Применета и Наставна хемија, како и за студентите од Молекуларна биологија ќе се одржи во Амфитеатарот на хемија, со почеток во 9 часот.

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II во првиот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 9 часот

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија, во првиот испитен рок, за студентите од Наставна биологија и Екологија, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија, со почеток во 9 часот.

12.06.2023  12:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б – ниво)  Втор колоквиум (теорија): 1.06.2023 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 12.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 26.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Хемија во практиката

I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б – ниво)  Втор колоквиум (теорија): 1.06.2023 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 12.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 26.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б – ниво)  Втор колоквиум (теорија): 1.06.2023 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 12.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 26.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б – ниво)  Втор колоквиум (теорија): 1.06.2023 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 12.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 26.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

13.06.2023  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П125).

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П125)

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П125)

13.06.2023  10:00

Кристалохемија

Писмен испит, прва декада, амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се одобри позајмување. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда).

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Писмен испит, прва декада, амфитеатар. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда).

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 10 јуни во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Индустриска хемија

Писмен испит, прва декада, амфитеатар. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда).

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Писмен испит, прва декада, амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се одобри позајмување. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда). Задолжително пријавување на испитот во i-know системот, носење индекс и пријава!!!

Безбедност и протокол во лабораторија

Писмен испит, прва декада, амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се одобри позајмување. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда). Задолжително пријавување на испитот во i-know системот, носење индекс и пријава!!!

13.06.2023  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/vLVp2zvWe7omgX6b7

14.06.2023  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмен дел од испит во прва декада

Експериментална биохемија

Писмен дел од испит во прва декада

Биохемија I - Б ниво

Писмен дел од испит во прва декада

14.06.2023  10:00

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 10 јуни во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

15.06.2023  10:00

Кристалохемија

Јануарска сесија - I декада (устен испит, со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои го имаат положено писмениот дел - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Секој студент да испрати email со пријавување дека се пријавува да полага (со наведување на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com, најдоцна 2 дена пред полагањето.

Геохемија и минералогија

Јунска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

16.06.2023  12:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Усмен испит ќе се одржи во кабинет 132 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel).

17.06.2023  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

20.06.2023  10:00

Радиохемија

Писмен испит (Амфитеатар).

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (Амфитеатар).

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (Амфитеатар).

21.06.2023  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 19 јуни до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 03.07.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 19 јуни до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 03.07.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 28 јуни.

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 19 јуни до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 03.07.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Нутриционизам

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 19 јуни до 20.00 часот.

22.06.2023  10:00

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - теорија. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Општа физика II

Испит по Општа физика II - теорија. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

22.06.2023  12:00

Кристалохемија

Писмен испит, втора декада, амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се одобри позајмување. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда).

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Писмен испит, втора декада, амфитеатар. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда). Задолжително пријавување на испитот во i-know системот, носење индекс и пријава!!!

Индустриска хемија

Писмен испит, втора декада, амфитеатар. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда).

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Писмен испит, втора декада, амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се одобри позајмување. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда). Задолжително пријавување на испитот во i-know системот, носење индекс и пријава!!!

Безбедност и протокол во лабораторија

Писмен испит, втора декада, амфитеатар. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (по што ќе добиете потврда). Задолжително пријавување на испитот во i-know системот, носење индекс и пријава!!!

23.06.2023  10:00

Нанохемија и нанотехнологии

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Неорганска хемија

Прв испитен рок, Неорганска хемија, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Теоретска неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

23.06.2023  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Писмен испит (задачи) II декада

26.06.2023  12:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б – ниво)  Втор колоквиум (теорија): 1.06.2023 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 12.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 26.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Хемија во практиката

II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б – ниво)  Втор колоквиум (теорија): 1.06.2023 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 12.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 26.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б – ниво)  Втор колоквиум (теорија): 1.06.2023 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 12.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 26.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б – ниво)  Втор колоквиум (теорија): 1.06.2023 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 12.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 26.06.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

27.06.2023  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П125).

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П125).

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П125).

27.06.2023  10:00

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 10 јуни во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

27.06.2023  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/vLVp2zvWe7omgX6b7

28.06.2023  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмен дел од испит во втора декада

Експериментална биохемија

Писмен дел од испит во втора декада

Биохемија I - Б ниво

Писмен дел од испит во втора декада

28.06.2023  10:00

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 10 јуни во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

29.06.2023  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија - А-ниво, во вториот испитен рок, за студентите од Применета хемија и Наставна хемија, како за студентите од Молекуларна биологија ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија, со почеток во 10 часот.

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II, во вториот испитен рок, ќе се одржи во амфитетарот на Институтот за хемија, со почеок во 10 часот.

Геохемија и минералогија

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - задачи. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија ќе се одржи во амфитетарот на Институтот за хемија, со почеток во 10 часот.

Општа физика II

Испит по Општа физика II - задачи. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

30.06.2023  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Усмен испит ќе се одржи во кабинет 132 со почеток во 10 часот. Услов за полагање е положен практичен испит.

03.07.2023  10:00

Нанохемија и нанотехнологии

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Теоретска неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин..

<< претходно | | следно >>
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.