Прв циклус (додипломски студии)

наставна хемија (акредитација 2018)

Назив на студиската програма:   Студиска програма по наставна хемија на прв циклус  

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: наставна хемија 

Академски/стручeн назив/степен кој се стекнува со завршување на студиите: дипломиран професор по хемија (BSc), VII-1 степен на образование

Tраење на студиите: Четири години (8 семестри)

Број на кредити: Вкупен број на кредити 240 (вклучувајќи и дипломска работа).

Услови за запишување на студентите: во согласност со закон­ски­те прописи што важат во Р. Македонија и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:

  • ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот професор по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лаборато­риски вештини и умеења. Тој е оспособен за остварување на едукативни цели во наставата по хемија во средните училишта, а по потреба и во основните училишта.
  • СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот професор по хемија е оспособен за примена и развој на современи техники на учење и поучување, како и на експериментални дидактички методи во наставата по хемија, а оспособен е и за развој на соодветни методи за следење и проверка на знаењето по хемија.

 

Студиска програма

  • Студиската програма од наставна хемија е од подрачјето на природните науки – хемија.
  • Студиите од студиската програма по наставна хемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри. Вкупниот број кредити што можат да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, е 240. Вкупниот број кредити во една учебна година e 60. Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот. Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити.
  • Наставата се одвива на македонски јазик.
  • Сите предмети се едносеместрални. Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.
  • Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две редовни испитни сесии. Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.
  • Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.
  • Студиите завршуваат со одбрана на дипломска работа. Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.
  • Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. студии по хемија на II циклус (магистерски студии) и на III циклус (докторски студии).

Преземете го елаборатот за студиската програма.
Преземете го решението за акредитација.
Преземете го решението за почеток со работа.

 

Студиска програма за наставна хемија

(Звање: Дипломиран професор по хемија) 

    НАСТАВНА ХЕМИЈА (2017 акредитација)         ЕКТС
  Код Име на предметот П ТВ ЕВ К вкупно
I семестар        

 30

1 ХМ-101А Општа хемија - А ниво 4 2 3 10

 

2 ХМ-10М Математика  I  4 3 0 8

 

3 ХМ-ПСИ Психологија 2 2 0 4

 

4 ХМ-МАК Македонски јазик 2 2 0 4

 

5 ХМ-110 Безбедност и протокол во лабораторија 2 0 2 2

 

6  ХМ-СЗ Спорт и здравје (УКИМ задолжителен)       2

 

II семестар        

 30

7 ХМ-201А Неорганска хемија - А ниво 4 2 3 8

 

8 ХМ-20М Математика II 4 3 0 8

 

9 ХМ-20ФБ Општа физика - Б ниво 4 2 2 8

 

10 ХМ-ПЕД Педагогија 2 2 0 4

 

11 ХМ-ЈАЗ Странски јазик-Изборен УКИМ 0 4 0 2

 

III семестар        

 30

12 ХМ-321 Одбрани поглавја од неорганска хемија 3 1 3 6

 

13 ХМ-303 Органска хемија I 4 1 5 10

 

14 ХМ-302Б Аналитичка хемија I - Б ниво 2 1 4 6

 

15 ХМ-306 Комуникациски вештини 2 1 0 2

 

16 ХМ-305 Историја на хемијата 2 1 0 4

 

17   Изборен УКИМ       2

 

IV семестар        

 30

18 ХМ-403Б Органска хемија II - Б ниво  3 1 4 8

 

19 ХМ-446 Физичка хемија I за наставна насока - Б ниво 3 0 3 6

 

20 ХМ-402 Аналитичка хемија II 3 2 4 8

 

21 ХМ-409 Хемија во практика 3 1 0 4

 

22 ХМ-209 Примена на компјутери во хемијата 2 1 0 4

 

V семестар        

 28

23 ХМ-505Б Биохемија I - Б ниво 3 1 3 8

 

24 ХМ-546 Физичка хемија II за наставна насока - Б ниво 3 0 3 8

 

25 ХМ-502Б Инструментални аналитички методи - Б ниво 3 1 3 6

 

26 ХМ-509 Хемија на животната средина  2 0 4 6

 

VI семестар        

 32

27 ХМ-624 Одбрани поглавја од физичка хемија  3 1 3 8

 

28 ХМ-606 Општа методика во хемијата 3 2 2 8

 

29 ХM-623 Експериментална органска хемија 2 0 5 6

 

30 ХМ-605 Биохемија II 3 0 3 6

 

31   Изборен       4

 

VII семестар        

 30

32 ХМ-707 Методика на хемиското експериментирање I 3 1 5 10

 

33 ХМ-706 Специјална методика во хемијата 3 2 2 8

 

34 ХМ-716 Современи технологии во хемиското образование 2 2 0 4  
35   Изборен       4

 

36   Изборен       4

 

VIII семестар        

 30

37 ХМ-807 Методика на хемиското експериментирање II 3 1 5 10

 

38 ХМ-816 Хоспитации 2 4 0 6

 

39   Изборен       4

 

40   Изборен УКИМ       2

 

  ХМ-ДИП Дипломска 0 2 6 8

 

             

240П = предавања; ТВ = теоретски вежби; ЕВ = експериментални вежби (лабораториски вежби); К = кредити.

Предметите напишани со коси букви се специфични за дадениот модул на студии

 

Изборни предмети на Институтот за хемија (З – зимски, Л - летен семестар, со римски број е означен семестарот во кој најрано може да се избере предметот)

Бр.

Семестар

код

Име на предмет

П

ТВ

ЕВ

К

1

З

I

ХМ-10Б

Општа биологија

4

0

3

8

2

З

III

ХМ-301

Теоретска неорганска хемија

4

0

0

6

3

З

III

ХМ-30Б

Хемиска микробиологија

3

0

3

6

4

З

III

ХМ-332

Математички методи во хемијата

3

2

0

4

5

З

III

ХМ-351

Нутриционизам

2

0

0

4

6

З

V

ХМ-508

Индустриска хемија

5

1

0

6

7

З

V

ХМ-50Б

Имунохемија со имунологија

2

0

2

4

8

З

V

ХМ-552

Природни науки - хемија

2

0

2

4

9

З

V

ХМ-553

Алтернативни концепти во хемијата

2

0

2

4

10

З

V

ХМ-554

Анализа на нафтени деривати и горива

2

0

2

4

11

З

V

ХМ-555

Теоретска  органска хемија

4

0

0

4

12

З

V

ХМ-556

Хемометрија

2

1

0

4

13

З

VII

ХМ-704

Методи за определување на молекулски структури

2

1

1

4

14

З

VII

ХМ-70Б

Основи на молекуларната биологија

4

0

3

6

15

З

VII

ХМ-70М

Клиничка биохемија

4

0

5

8

16

З

VII

ХМ-719

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

2

0

2

4

17

З

VII

ХМ-734

Кристалохемија

3

1

1

6

18

З

VII

ХМ-751

Основи на биоелектрохемија

2

0

2

4

19

З

VII

ХМ-752

Форензичка хемија

2

0

2

4

20

З

VII

ХМ-753

Хемија на керамички материјали

2

0

2

4

21

Л

II

ХМ-251

Етика за хемичари

2

1

0

2

22

Л

IV

ХМ-40Б

Општа физиологија

4

0

4

8

23

Л

II

ХМ-252

Експериментирање на микроскала

2

0

2

4

24

Л

IV

ХМ-411

Експериментална неорганска хемија

2

0

4

6

25

Л

IV

ХМ-452

Учење преку истражување

2

0

2

4

26

Л

IV

ХМ-453

Структура-активност релации кај биоактивни молекули

2

2

0

4

27

Л

IV

ХМ-454

Легислатива за хемија на животната средина и храна

2

1

0

2

28

Л

VI

ХМ-601

Електрохемија

2

0

3

4

29

Л

VI

ХМ-602

Статистичка обработка на податоци во хемијата

2

2

0

4

30

Л

VI

ХМ-60Б

Биотехнологија

2

0

2

4

31

Л

VI

ХМ-612

Хроматографски методи

2

0

2

4

32

Л

VI

ХМ-634

Геохемија и минералогија

3

1

0

4

33

Л

VI

ХМ-652

Хемија на хетероциклични соединенија

2

0

3

4

34

Л

VI

ХМ-653

Токсиколошка хемија

2

1

0

4

35

Л

VI

ХМ-654

Експериментална биохемија

2

0

4

4

36

Л

VI

ХМ-655

Еколошка биохемија

2

0

0

2

37

Л

VI

ХМ-656

Неорганска биохемија

2

0

1

2

38

Л

VIII

ХМ-801

Нанохемија и нанотехнологија

3

0

2

4

39

Л

VIII

ХМ-802

Одбрани поглавја од инструментална анализа

2

1

3

6

40

Л

VIII

ХМ-80Б

Биохемија III

3

0

3

6

41

Л

VIII

ХМ-821

Хемија на комплексни соединенија

3

0

4

6

42

Л

VIII

ХМ-823

Хемија на природни производи

3

1

4

8

43

Л

VIII

ХМ-834

Радиохемија

2

2

0

4

44

Л

VIII

ХМ-851

Молекуларно моделирање

2

1

0

2

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.