Прв циклус (додипломски студии)

аналитичка биохемија (акредитација 2022)

Назив на студиската програма: Студиска програма по применета хемија –  аналитичка биохемија на прв циклус    

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: аналитичка биохемија 

Академски/стручeн назив/степен кој се стекнува со завршување на студиитедипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија (BSc), VI А степен на образование

Tраење на студиите: Четири години (8 семестри)

Број на кредити: Вкупен број на кредити 240 (вклучувајќи и дипломска работа).

Услови за запишување на студентите: во согласност со закон­ски­те прописи што важат во Р. Македонија и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:

  • ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лабораториски вештини и умеења. Тој е оспособен за примена на знаењата и вештините за решавање на различни хемиски проблеми во конкретни ситуации.
  • СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија – аналитичка биохемија се оспособува за примена и развој на биохемиски аналитички методи, во биохемиски и медицински лаборатории, како и за следење на биохемиски процеси во индустријата. Значи, работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се биохемиските лаборатории во здравствените установи, контролните и развојните лаборатории во прехранбената индустрија, во индустријата на биогорива како и лабораториите во разни научно-истражувачки институции.

 

Студиска програма

  •  Студиската програма од применета хемија-аналитичка биохемија е од подрачјето на природните науки – хемија.
  • Студиите од студиската програма по применета хемија-аналитичка биохемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри. Вкупниот број кредити што можат да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, е 240. Вкупниот број кредити во една учебна година e 60. Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот. Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити.
  • Наставата се одвива на македонски јазик.
  • Сите предмети се едносеместрални. Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.
  • Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две редовни испитни сесии. Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.
  • Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.
  • Студиите завршуваат со одбрана на дипломска работа. Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.
  • Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. студии по хемија на II циклус (магистерски студии) и на III циклус (докторски студии).

Преземете го елаборатот за студиската програма.
Преземете го решението за почеток со работа.

Студиска програма за применета хемија – аналитичка биохемија

 (ЗвањеДипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија)

 

 

АНАЛИТИЧКА БИОХЕМИЈА
(2022 акредитација)

 

 

 

 

ЕКТС

 

 

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

вкупно

I семестар

30

1

HM-101

Општа хемија

4

2

3

8

 

2

HM-10M

Математика I

4

3

0

8

 

3

HM-10B

Општа биологија

4

0

3

8

 

4

HM-110

Безбедност и протокол во лабораторија

2

1

0

4

 

5

HM-SPORT

Спорт и здравје

 0

2

2

 

II семестар

30

6

HM-201

Неорганска хемија

4

2

3

8

 

7

HM-20M

Математика II

4

3

0

8

 

8

HM-21F

Општа физика

4

2

2

8

 

9

HM-209

Примена на компјутери во хемијата

2

2

0

4

 

10

HM-JAZ

Англиски јазик

2

0

0

2

 

III семестар

32

11

HM-302

Аналитичка хемија I

3

1

4

8

 

12

HM-303

Органска хемија I

4

1

3

8

 

13

HM-30B

Хемиска микробиологија

3

0

3

6

 

14

HM-31B

Општа физиологија I

3

0

2

6

 

15

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

IV семестар

28

16

HM-402

Аналитичка хемија II

3

1

4

8

 

17

HM-403

Органска хемија II

4

1

3

8

 

18

HM-404

Физичка хемија I

4

1

3

8

 

19

HM-41B

Општа физиологија II

2

0

2

4

 

V семестар

30

20

HM-502

Инструментални аналитички методи

4

1

3

8

 

21

HM-504

Физичка хемија II

4

1

3

8

 

22

HM-505

Биохемија I

4

1

3

8

 

23

HM-50B

Имунохемија со имунологија

3

0

2

6

 

VI семестар

30

24

HM-601

Електрохемија

2

0

2

4

 

25

HM-604

Одбрани поглавја од физичка хемија

4

1

3

8

 

26

HM-605

Биохемија II

3

0

3

6

 

27

HM-612

Хроматографски методи

2

0

2

4

 

28

HM-602

Статистичка обработка на податоци во хемијата

2

2

0

4

 

29

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

VII семестар

30

30

HM-704

Методи за определување на молекулски структури

2

1

1

4

 

31

HM-70М

Клиничка биохемија

4

0

5

8

 

32

HM-70Б

Основи на молекуларната биологија

4

0

2

6

 

33

 HM-719

Управување со квалитет во хемиска лабораторија 

 3

1

4

 

34

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

35

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

VIII семестар

30

36

HM-801

Нанохемија и нанотехнологија

3

0

2

4

 

37

HM-802

Хемија на природни производи

2

0

2

4

 

38

HM-80B

Биохемија III

3

0

3

6

 

39

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

40

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

HM-DIP

Дипломска работа

0

2

6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

240

П = предавања; ТВ = теоретски вежби; ЕВ = експериментални вежби (лабораториски вежби); К = кредити.

 

Изборни предмети на Институтот за хемија

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

1.

HM-305

Историја на хемијата

трети

2

1

4

2.

HM-306

Комуникациски вештини

трети

2

1

4

3.

HM-351

Вовед во нутриционизам

трети

2

1

4

4.

HM-352

Експериментирање на микроскала

трети

2

1

4

5.

HM-PSI

Психологија

трети

2

1

4

6.

HM-523

Експериментална органска хемија

петти

2

4

4

7.

HM-553

Хемија на керамички материјали

петти

2

1

4

8.

HM-554

Анализа на нафтени деривати и горива

петти

2

1

4

9.

HM-555

Теоретска органска хемија

петти

2

1

4

10.

HM-607

Геохемија и минералогија

шести

3

1

4

11.

HM-652

Хемија на хетероциклични соединенија

шести

2

1

4

12.

HM-653

Токсиколошка хемија

шести

2

1

4

13.

HM-654

Експериментална биохемија

шести

2

2

4

14.

HM-655

Еколошка биохемија

шести

2

1

4

15.

HM-656

Неорганска биохемија

шести

2

1

4

16.

HM-657

Форензичка хемија

шести

2

1

4

17.

HM-658

Етика за хемичари

шести

2

1

4

18.

HM-659

Хемија во практика

шести

2

1

4

19.

HM-660

Структура-активност релации кај биоактивни молекули

шести

2

1

4

20.

HM-661

Биотехнологија

шести

2

2

4

21.

HM-PED

Педагогија

шести

2

2

4

22.

HM-556

Хемометрија

седми

2

1

4

23.

HM-751

Основи на биоелектрохемија

седми

2

1

4

24.

HM-761

Легислатива за хемија на животната средина и храна

седми

2

1

4

25.

HM-851

Молекуларно моделирање

осми

2

1

4

26.

HM-834

Радиохемија

осми

2

2

4


© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.