Еколошка биохемија

1.

Наслов на наставниот предмет

ЕКОЛОШКА БИОХЕМИЈА

 

2.

Код

ХМ-655

 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

 

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

 

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

 

6.

Академска година / семестар

летен

7.

Број на ЕКТС кредити

2

 

8.

Наставник

Нас. доц. д-р Сандра Димитровска-Лазова

 

9.

Предуслови за запишување на предметот

Органска хемија II

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку интерактивна настава и лабораториски вежби, студентите треба да ги совладаат основите на биохемиските аспекти на инетракциите помеѓу растителните и животинските организми, како и нивните интеракции со животната средина.

 

11.

Содржина на предметната програма:

–    Вовед: Дефиниција, предмет на проучување и историски развој на еколошката биохемија.

–    Биохемиска адаптација. Дефиниција. Интеракции помеѓу видовите (натпреварување, предаторство, симбиоза и др.).

–    Биохемиски аспекти на адаптација на растенијата кон животната средина: прилагодување кон климатските услови: различни начини на прилагодување и хемиски супстанци кои се вклучени во овие процеси. Прилагодување на организмите на промени во составот на почвата. Прилагодување на организмите на присуство на тешки метали во почвата. Механизми на адаптација на растенијата. Токсичност на некои метали.

–    Mеханизми на детоксификација. Различни видови механизми на детоксификација кај растенијата (биодеградација, биоминерализација, фазни промени и др.). Детоксификација од феноли, хербициди.

–    Растителни токсини и нивниот ефект врз животинскиот свет. Класи на токсични соединенија кај растенијата: токсини што содржат азот (β-цијаноаланин, L-Допа, глукозинолати и др.), не-азотни токсини (терпени, фенолни соединенија и др.), афлатоксини. Искористување на токсините во растенијата од животните.

–    Адаптација на организмите кон промените на животната средина на клеточно ниво. Експресија на гени

–    Биохемиски аспекти на генетски мутации како резултат на влијанието на животната средина. Фактори кои предизвикуваат мутации (егзогени и ендогени).Хипермутации. Видови на мутации (супституција на еден пар бази со друг, отстранување на една или повеќе парови на бази и вметнување на еден или повеќе пара бази).

 

 

12.

Методи на учење:  аудитивен, визуелен, експериментален, истражувачки

 

13.

Вкупен расположив фонд на време

75

 

14.

Распределба на расположивото време

2+0+0 часа неделно

 

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

 

15.2.

Вежби, семинари, тимска работа

0 часови

 

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15 часови

 

16.2.

Самостојни задачи

15 часови

 

16.3.

Домашно учење

30 часови

 

17.

Начин на оценување

 

17.1.

Тестови

80 бодови

 

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

10 бодови

 

17.3.

Активност и учество

                    10 бодови

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

 

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

 

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

 

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

 

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

 

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

 

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања

 

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

 

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

разговор со студентите

 

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J. B. Haeborne

Introduction to ecological biochemistry

Elsevier, Academic Press

2003

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

H. Lambers, F. S. Chapin III, T. L. Pons

Plant Physiological Ecology

Springer

1998

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 22 април 2014 во 08:00 Прв колоквиум од предметот Еколошка биохемија.
 • 09 мај 2014 во 08:00 Втор колоквиум по предметот Еколошка биохемија.
 • 30 мај 2014 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 11 јуни 2014 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 19 август 2014 во 12:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 02 септември 2014 во 12:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 13 јануари 2014 во 12:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 13 јануари 2015 во 12:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 јануари 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 мај 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 10 јуни 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 20 август 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 03 септември 2015 во 12:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 јануари 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 25 јануари 2016 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 30 мај 2016 во 10:00 Испитот по Еколошка биохемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 13 јуни 2016 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 23 август 2016 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 06 септември 2016 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 17 ноември 2016 во 12:00 Писмениот испит ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 23 мај 2018 во 10:00 Испитот по предметот Еколошка биохемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 07 јуни 2018 во 10:00 Испитот по предметот Еколошка биохемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 20 јуни 2018 во 10:00 Испитот ќе се оддржи во предавална број 124.
 • 31 август 2018 во 10:00 Испитот ќе се одржи во просторија 124.
 • 03 октомври 2018 во 12:00 Испитот ќе се оддржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 ноември 2018 во 13:00 Испитот ќе се оржи во Предавална број 124.
 • 22 јануари 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124
 • 12 февруари 2019 во 10:00 Исптитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 јуни 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.
 • 28 јуни 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.
 • 10 септември 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во предавална број 124.
 • 24 септември 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 18 јуни 2020 во 10:00 Просторијата ќе биде дополнително определена.
 • 02 јули 2020 во 10:00 Просторијата ќе биде дополнително определена.
 • 16 јули 2020 во 10:00 Просторијата ќе биде дополнително определена.
 • 27 август 2020 во 10:00 Писмен испит од предметот Еколошка биохемија. ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Просторијата во која ќе се реализира исптитот ќе биде одредена зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.
 • 10 септември 2020 во 10:00 Писмен испит од предметот Еколошка биохемија. ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.
 • 24 септември 2020 во 10:00 Писмен испит од предметот Еколошка биохемија. ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.
 • 17 јуни 2021 во 09:00 Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.
 • 01 јули 2021 во 10:00 Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.
 • 02 септември 2021 во 10:00 Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 02.09 треба да се запишете најдоцна до 31.08.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

  Материјали

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.