Органска хемија I - А ниво

1.

Наслов на наставниот предмет

ОРГАНСКА ХЕМИЈА I

2.

Код

ХМ-303

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв циклус на студии

6.

Академска година / семестар

II/III

7.

Број на ЕКТС кредити

10

8.

Наставник

Проф. д-р Емил Поповски

Проф. д-р Јане Богданов

Доц. д-р Наташа Ристовска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа хемија

Неорганска хемија А или Б ниво

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Целта на овој курс е да го запознае студентот со вообичаените структурни карактеристики на органските соединенија. Студентот ќе научи да ги препознава основните органски структури, да ги именува и да ги поврзе истите со физичките и хемиските карактеристики на соединенијата во кои тие се инкорпорирани. Исто така, студентот ќе се запознае со основната лабораториска опрема и ќе се оспособи за изведување на основните лабораториски операции.

11.

Содржина на предметната програма:

Структура и хемиски врски. Поларни ковалентни врски (Краток преглед со основни концепти, со особено внимание насочено кон јаглерод и негови соединенија). Алкани (карактеристики, изомери, алкил групи, номенклатура). Циклоалкани (номенклатура, изомерија). Стереохемија на алкани и циклоалкани. Конформации на циклоалкани. Полициклични молекули. Преглед на орагски реакции (типови на реакции, механизми). Карактеристики на органски реакции (енергетски промени, енергетски дијаграми и преодни состојби, интермедиери). Алкени (структура, номенклатура, изомерија, добивање на алкени, реакции на елиминација, реакции на адиција, оксидација). Полимери. Алкини (вовед во органска синтеза). Карактеристики на алкини (номенклатура, електронска структура, добивање, реакции). Стереохемија (енентиомерија, оптичка активност, дијастереоизомерија, хиралност). Алкил халиди (номенклатура, структура, стабилност, добивање, реакции). Конјугирани диени (добивање, стабилност, реакции). Определување на структура на конјугирани системи со UV спектроскопија. Ефект на конјугација. Определување на струк­тури (елементарна анализа, масена спектрометрија, инфрацрвена спектроскопија, NMR)

12.

Методи на учење: Предавање, аудиториски вежби и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

300  часови

14.

Распределба на расположивото време

4+1+5 часови неделно (предавања 60 часови, аудито­риски вежби 15 часови, лабораториски вежби 75 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

60 часови

15.2.

Вежби (аудиториски)

15 часови

 

 

15.2.

Вежби (лабораториски)

75 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

часови

16.2.

Самостојни задачи

30 часови

16.3.

Домашно учење

120 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови (3 колоквиуми и/или завршен испит)

70 бодови

17.2.

Активност и учество (редовност, домашни задачи, квизови)

15 бодови

17.3.

Вежби (изработени вежби + завршни вежби)

15 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета спроведена кај студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

John McMurry (превод од англиски Ј. Богданов, Б. Богданов)

ОРГАНСКА ХЕМИЈA

Просветно дело, Скопје

2006 (превод 2008)

2.

Bell C. E.; Taber D. F.; Clark A. K.

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY WITH QUALITATIVE ANALYSIS: STANDARD AND MICROSCALE, 3rd edition

 

 

2001

3.

З.Здравковски, К.Стојаноски

 

ОСНОВИ НА ОРГАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА: СПОРЕД ПРАВИЛАТА НА IUPAC

Природно-математички факултет, Скопје

2003

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


    Следни испити од овој предмет:

  • 29 јуни 2022 во 09:00 Полагањето на теоретскиот дел ќе се одржи во предавална 124.
  • 25 август 2023 во 12:00 I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.
  • 01 септември 2023 во 12:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 30 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.
  • 15 септември 2023 во 12:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 13 септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.