Обработка и интерпретација на експериментални податоци во хе

Експеримент. Планирање на експериментот. Грешки низ стадиумите на експери­мен­тот. Начини на намалување на грешките. Образец. Мерење. Точност и прецизност при ме­ре­ње­то. Податоци од мерењето од една серија. Прикажување на податоците (графички, ана­ли­тич­ки, табеларно). Групирање на податоците. Проценка на податоците од една серија мерења (графички и аналитички). Средна вредност, медијана. Интервал на веродостојност. Податоци од повеќе паралелни серии мерења. Оценка на припадноста/неприпадноста на податоците на една серија мерење (статистички параметри, хипотези). Резултат. Прика­жу­ва­ње на резул­та­ти­те (значајни места, CV..). Избор на оптимален метод за водење на експе­ри­мен­тот. Валида­ци­ја (вреднување) на методот (сигурност, осетливост, селективност, специ­фич­­ност, граница на детекција, брзина, цена на чинење, атести и систем на атестирање, закон­ска регулатива). Стандардизација и квалитет. Стандардизација и методи за контрола на квалитетот (кај нас и во светот). Вреднување и планирање на меѓулабораториски, дневни и меѓудневни испи­ту­ва­ња. Подготовка на калибрациони криви. Наоѓање на видот на коре­ла­ци­ја. Оценка на корела­ци­јата (R, R2, хипотези). Компјутерска обработка и складирање на пода­то­ци­те. Експери­мен­та­лен дизајн, оптимизација и препознавање на профилот (обликот).  Хемо­мет­риски методи. Фак­тор­ска анализа во хемијата. Анализа на главна компонента. Кластер анализа во хемијата. Невронски мрежи.

 

Литература:

1. J. Keenan Taylor, Quality Assurance of Chemical Measurements, 1987.

2. J. C. Miller, J. N. Miller, Statistics for Analytical Chemistry, 3rd Ed., Ellis Horwood and Prentice Hall, London, 1993.

3. V. P. Spiridonov, A. A. Lopatkin, Matematička obrada fizikalno-kemijskih podataka, Školska knjiga, Zagreb, 1974.

4. Frank S. Budnick, Applied Mathmatics for Business Economics and the Social Sciences, McGraw-Hill, New York, 1988.

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.