Современи теориски методи во хемијата

Повеќечестична квантно-механичка задача. Хамилтонијан. Анти­си­мет­ризација на повеќечестичната бранова функција. Оператор на анти­симетризација. Принцип на Паули. Фермиони и бозони. Решавање на повеќечестичната квантно-механичка задача. Енергија на повеќечестичните системи. Метод на Хартри-Фок (Hartree-Fock -HF) на самоусогласено поле (self-consistent field - SCF). HF metodologii. Спин-контаминација. Едноелектронски и двоелек­трон­ски интеграли. Базисни сетови. Избор на базисен сет при квантно-механичките прес­ме­ту­ва­ња. Метод на Рутан (Roothan). Компјутерски методи. Оптимизација на геометрии на повеќе­чес­тични системи. Градиентни методи. Метод на теорија на пертурбации за повеќе­чес­тични системи (Many body perturbation theory - MBPT). Метод на Молер-Плесет (Møller-Plesset - MP) од втор и повисок ред. Теорија за функционал од електронската густина. Теореми на Хоенберг-Кон (Hohenberg-Kohn). Метод на Кон-Шем (Kohn-Sham). Начин на конструирање на функционали. Статистички модели. Избор на функционал при квантно-механичките пресме­ту­ва­ња. Метод на конфигурациона интеракција. Специјални случаи. Анализа на повеќечес­тич­ната бранова функција и соодветната густина. Метод на Бадер (Bader). Примена на Бадеровиот метод за анализа на експериментални електронски густини. Статистичко-термо­ди­намички методи во современата хемија. Молекуларна динамика. Елементи од квантна динамика. Тунелирање. Вибрациона, ротациона и вибрационо-ротациона спектроскопија. Квантно-механичка анализа. Вибрациона Шредингерова (Schrödinger) равенка. Начини на решавање. Вибрациона анализа. Анализа на нормални координати.

 

Литература:

1. P.W. Atkins, Molecular Quantum Mechanics, Oxford, New York, 1986.

2. C.E. Dykstra, Quantum Chemistry & Molecular Spectroscopy, Prentice Hall, 1992.

3. F. Jensen, Introduction to Computational Chemistry, J. Wiley & Sons, 1999.

4. A. Szabo, N. Ostlund, Modern Quantum Chemistry, Dover, New York, 1996.

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.