Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Физичка хемија

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 11 јуни 2013 во 09:00
 • 24 јуни 2013 во 09:00
 • 23 август 2013 во 09:00 Испит биологија-хемија
 • 06 септември 2013 во 09:00 Испит биологија-хемија
 • 15 јануари 2014 во 09:00 Амфитеатар
 • 28 јануари 2014 во 09:00 Амфитеатар
 • 30 јуни 2014 во 09:00 Испит
 • 23 јуни 2014 во 09:00 Испит
 • 01 септември 2014 во 10:00 Испит
 • 12 септември 2014 во 10:00 Испит
 • 17 ноември 2014 во 09:00 Усмениот испит по предметот Одбрани поглавја од физичката хемија (двопредметни студии по биологија-хемија) ќе се одржи на 17.11.2014 во 9.00 часот
 • 20 јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - прва декада
 • 29 јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - втора декада
 • 20 април 2015 во 09:00 Право на полагање, имаат : I студентите, кои уредно го имаат запишано X, XII, XIV семестар во уч.2014/2015 година, на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-3434/2 од 25.12.2009 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година II студентите, кои уредно го имаат запишано II, IV, VI И VIII семестар во уч.2014/2015 година и можат да полагаат само еден од задолжителните предмети од зимскиот семестар во уч.2014/2015 година (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-1977/2 од 18.12.2014 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година.
 • 22 јуни 2015 во 09:00 Испит
 • 29 јуни 2015 во 09:00 Испит
 • 31 август 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 09 септември 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 18 јануари 2022 во 10:00 Усмен испит-писмено (амфитеатар).
 • 01 февруари 2022 во 10:00 Усмен испит-писмено (амфитеатар).

  Материјали

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.