Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Содржина на предметната програма:

I. Својства на гасови. Прв принцип на термодинамиката и термохемија. Втор принцип на термодинамиката. Ентропија. Трет принцип на термодинамиката. Критериуми за спонтано течење на процесите.

II. Фази, компоненти и степени на слобода. Гипсово правило на фази. Фазни дијаграми на еднокомпонентни системи. Правило на лостот. Фазни дијаграми на двокомпонентни системи (дијаграми на парни притисоци, дијаграми температура–состав, фазни дијаграми течно–течно, фазни дијаграми течно–цврсто).

III. Хемиска кинетика. Брзина на хемиската реакција. Кинетички равенки и временски закони. Константи на брзината, ред и молекуларност на реакцијата. Формално кинетички опис на некои елементарни реакции. Температурна зависност на константите на брзина. Константа на Михаелис и Ментен.

IV. Почетоци на квантна механика. Затајување на класична механика. Дуализам бран-честичка. Шредингерова равенка. Принцип на неопределеност. Честичка во сфера.

V. Основи на молекулската спек­тро­скопија. Експериментални техники. Интензитети на спектрални линии. Вибрации на двоатомски молекули. Вибрации на полиатомски молекули. Електронски спектри.

VI. Хемија на површините. Теориски основи. Колоидно-дисперзни системи. Методи за добивање и својства на колоидни системи. Двоен електричен слој. Зета потенцијал. Стабилност на колоидни системи.

VII. Цврста сос­тојба. Основни кристалографски поими. Кристални решетки. Определување на рамнини на решетката. Рендгенска дифракција.

 

Литература:

1. Peter Atkins, Julio dePaula, Atkins’ Physical Chemistry, eighth edition (превод на македонски), Oxford University Press, 2006

2. Б. Шоптрајанов, Г. Јовановски, Л. Андреева, В. Стефов, Практикум по физичка хемија и физичка хемија II, УКИМ, 2003

3. Г. Јовановски,  Б. Шоптрајанов, Л. Андреева, Практикум по структура на молекули, УКИМ, 2009

4. Б. Шоптрајанов, Физичка хемија 1, Интерна скрипта, 1990

5. Б. Шоптрајанов, Физичка хемија 2, Интерна скрипта, 1990

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 јуни 2013 во 09:00 (Амфитеатар)
 • 19 јуни 2013 во 09:00 (Амфитеатар)
 • 20 август 2013 во 09:00 Испит Физичка хемија (биохемиско-физиолошка насока)
 • 03 септември 2013 во 09:00 Испит физичка хемија (биохемиско-физиолошка насока)
 • 15 јануари 2014 во 09:00 Амфитеатар
 • 28 јануари 2014 во 09:00 Амфитеатар
 • 04 февруари 2014 во 09:00 Дополнителен термин за испит
 • 27 јануари 2022 во 10:00 Јануарско-февруарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е помал од 25, полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред библиотеката на Институтот за хемија (со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.
 • 10 февруари 2022 во 10:00 Јануарско-февруарска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е помал од 25, полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред библиотеката на Институтот за хемија (со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.