Теоретска органска хемија

1.

Наслов на наставниот предмет

ТЕОРЕТСКА ОРГАНСКА ХЕМИЈА

2.

Код

ХМ-555

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за Хемија-ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

зимски

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Љупчо Пејов

Проф.д-р Зоран Здравковски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Органска хемија I и II

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Целта на овој предмет е студентот да го заокружи своето познавање од органска хемија. Материјалот ги разработува теоретските основи на современата органска хемија, поради што во курсот, студентот детално ќе се запознае со теоретските аспекти на органските реакции и механизмите по кои истите се изведуваат.

11.

Содржина на предметната програма:

Xемиски врски, прикажување на структурни формули, атомски орбитали, хибридизација).  Huckel – ов метод, семиемпириски методи. Метод на валентни врски резонанци. Метод на молекулско механички пресметувања. Теорија на графови во хемијата. Теории за киселини и бази (Arrhenius-Ostwald, солвентна теорија, протонска теорија, електронска теорија). Класификација на органските реакции (типови, реакционен механизам, реакциона кинетика). Електронски ефекти (индуктивен ефект, мезомерен и електромерен ефект, хиперконјугација, електронски влијанија). Oпределување на електрофилен и нуклеофилен карактер на реакциите, кинетичко и термодинамички контролирани реакции, проценка за хемиска реактивност.  Теоретски методи за ресметување на биолошко релевантни системи.

12.

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

2+2+0 часови неделно

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

 30 часови

15.2.

Вежби (аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

  часови

16.2.

Самостојни задачи

15 часови

16.3.

Домашно учење

 45 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови (писмен дел) + устен дел

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

10 бодови

17.3.

Активност, учество, резултати од вежби

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Проф.д-р Богдан Богданов,

ТЕОРЕТСКА ОРГАНСКА ХЕМИЈА, ISBN 9989-785-41-4

Skopje

2002

2.

Carey, F. A.; Sundberg, R. J.

Advanced organic chemistry; 4th ed

Kluwer Academic/ Plenum Pub: New York

2000

3.

Проф.д-р Богдан Богданов,

ПРАКТИКУМ ПО ТЕОРЕТСКА ОРГАНСКА ХЕМИЈА

Скопје

2002

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

March, J. Wiley: New York, 1992.

Advanced organic chemistry: reactions, mechanisms, and structure; 4th ed

Wiley: New York

1992

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.