Молекуларно моделирање

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

 

1.

Наслов на наставниот предмет

МОЛЕКУЛАРНО МОДЕЛИРАЊЕ

 

2.

Код

ХМ-851

 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

 

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје

 

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

 

6.

Академска година / семестар

летен

7.

Број на ЕКТС кредити

2

 

8.

Наставник

Проф. д-р Љупчо Пејов

 

9.

Предуслови за запишување на предметот

Математика, Физика, Структура на атоми и молекули

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Да се изучат основните принципи на молекуларно моделирање, со посебен осврт на примената во биомедицинските науки.

 

11.

Содржина на предметната програма:

Компјутерска хемија и компјутерски експеримент. Пристапи при моделирањето на системи од многу честички. Интра- и интермолекуларни сили. Молекуларна механика. Молекуларна динамика (МД). Методи за нумеричко интегрирање на Њутновите равенки на движење кај многучестични системи. Потенцијали на интермолекуларно взаемодејство. Фази на молекуларно-динамичката симулација. Симулирано загревање и ладење. Еквилибрација. Методи за одржување на константен притисок и температура. „Мерење“ на физичките величини при МД симулација. Монте Карло методологија (МК). Статистичка независност на Монте Карло чекорите. „Мерење“ на физичките величини при МК симулација. Конформациона анализа. Квантно-механичко моделирање на системи од една и повеќе честички. Примена во биомедицинските науки. Статистички модели во биомедицинските науки. Фармакокинетика. Основи на науката за мрежи. Моделирање на комплексни системи со помош на науката за мрежи.

 

 

12.

Методи на учење: предавања, вежби

 

13.

Вкупен расположив фонд на време

90

 

14.

Распределба на расположивото време

2+1 +0 часови неделно (предавања 30 часови теоретски вежби 15 часови)

 

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

 

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

15 часови

 

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

 15часови

 

16.2.

Самостојни задачи

часови

 

16.3.

Домашно учење

30 часови

 

17.

Начин на оценување

 

17.1.

Тестови

 

 

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

 

 

17.3.

Активност и учество

 

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

 

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

 

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

 

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

 

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

 

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

 

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

 

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

 

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети, прашалници

 

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Љупчо Пејов

Интерна скрипта

 

 

2.

Alan Hinchliffe,

Molecular Modelling for Beginners

John Wiley & Sons

2003

3.

Andrew R. Leach

Molecular Modelling: Principles and Applications

Person Education Limited

2001

22.2.

Дополнителна литература

Ред. бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.