Методологија на научноистражувачката работа

 

1.

Наслов на наставниот предмет

МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

 

2.

Код

ХЕМ-901-23

 

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

 

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

 

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

 

6.

Академска година / семестар

I семестар

7.

Број на ЕКТС Кредити

6

 

8.

Наставник

Проф. д-р Слоботка Алексовска
Проф. д-р Марина Стефова

 

9.

Предуслови за запишување на Предметот

 

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основната методологија на научноистражувачката работа

 

11.

Содржина на предметната програма:
Наука и поделба на науките. Научен пристап и научен метод. Фази во научноистражувачкиот процес.
Класични и компјутеризирани извори на хемиски информации. Собирање на експериментални резултати и нивна обработка. Презентирање на резултатите. Оформување на научните резултати за различни облици на презентација. Приготвување на усни излагања и постери. Приготвување на научен и стручен труд. Оформување на магистерска работа и докторска дисертација.
Семинарска работа од некоја современа област на истражување во хемијата. Темите се избираат по предлог на кандидатот и во консултација со предметниот наставник.

 

12.

Методи на учење: Следење на предавања, вежби и семинари, читање на статии и книги

 

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

 

14.

Распределба на расположивото време

40+40+30+30+40

 

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

40 часови

 

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

40 часови

 

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

 

16.2.

Самостојни задачи

30 часови

 

16.3.

Домашно учење

40 часови

 

17.

Начин на оценување

 

17.1.

Тестови

30 бодови

 

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

70 бодови

 

17.3.

Активност и учество

 

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

 

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

 

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

 

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

 

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

 

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

 

19.

Услов за потпис и полагање на завршен Испит

следење на предавања и консултации

 

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

 

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Литература

 

 

 

22.1.

Задолжителна литература

 

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

1.

P. Kosso

A Summary of Scientific Method

Springer, Heidelberg

2011

 

2.

M. J. Katz

From Research to Manuscript - A Guide to Scientific Writing  

Springer

2009

 

3.

Milan I. Miljević

Metodologija naučnog rada

Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo

2007

 

4.

Branislaba Belić, Marko R. Cinović

Metode naučnog rada

Univerzitet u Novom Sadu

2020

 

5.

Tamara Čendo Metzinger, Marko Toth

Metodologija istraživačkog rada za stručne studije

 Veleučilište Velika Gorica

2020

 

 

 

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

 

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

 

1.

A. M. Coghill, L. R. Garson, eds.

The ACS Style Guide: A Manual for Authors and Editors, 3rd ed.

ACS, Washington, DC

2006

 

 

2.

D. D. Ridley

Information Retrieval: SciFinder, 2nd ed.

Wiley

2009

 

3.

E. R. Cohen, ed.

Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, for IUPAC

RSC Publishing, Cambridge

2007

 

4.

Томас С. Кун

Структурата на научните револуции (превод од англиски)

Магор, Скопје

2002

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.