Обработка на податоци во хемијата

1.

Наслов на наставниот предмет

ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ХЕМИЈАТА

2.

Код

ХЕМ-902-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Љупчо Пејов

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните општи методи за обработка на податоците во хемијата.

11.

Содржина на предметната програма:
Основи на теоријата на веројатност. Случајни променливи од дискретен и апсолутно непрекинат тип. Моменти на распределбите. Математичко очекување. Дисперзија. Централна гранична теорема и закон за големите броеви. Карактеристични функции. Експеримент и нумерички експеримент. Планирање на експериментот. Грешки низ стадиумите на експери­мен­тот. Начини на намалување на грешките. Образец. Мерење. Точност и прецизност при ме­ре­ње­то. Податоци од мерењето од една серија. При­ка­жу­вање на податоците (графички, ана­ли­тич­ки, табелар­но). Групирање на податоците. Проценка на податоците од една серија мерења (графички и аналитички). Средна вредност, медијана. Интервал на веродостојност. Пода­то­ци од повеќе паралелни серии мерења. Оценка на при­пад­носта/неприпадноста на податоците на една серија мерење (статистички параметри, хипотези). Резул­тат. Прика­жу­ва­ње на резул­та­ти­те (значајни места, CV.). Избор на оптимален метод за водење на експе­ри­мен­тот. Валида­ци­ја (вреднување) на методот (сигурност, осет­ли­вост, селективност, специ­фич­­ност, граница на детекција, брзина, цена на чинење, атести и систем на атестирање, закон­ска регулатива). Стандардизација и квалитет. Стан­дар­дизација и методи за контрола на квалитетот (кај нас и во светот). Вреднување и планирање на меѓу­ла­бо­ра­то­рис­ки, дневни и меѓудневни испи­ту­ва­ња. Подготовка на калибрациони криви. Наоѓање на видот на коре­ла­ци­ја. Оценка на корела­ци­јата (R, R2, хипотези). Компјутерска обработка и складирање на пода­то­ци­те. Експери­мен­та­лен дизајн, оптимизација и препознавање на облици.  Хемо­мет­риски методи. Фак­торна анализа во хемијата. Анализа на главна компонента. Кластер анализа во хемијата. Елементи од анализа на временски низи (серии). Автокорелација. Автокорелациони функции. Предвидување. Елементи од линеарна алгебра. Методи за дијагонализација на матрици. Елементи од нумеричка математика. Нумеричко диференцирање и интегрирање. Интерполација. 

12.

Методи на учење: 

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење – задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J. Keenan Taylor

Quality Assurance of Chemical Measurements 

 

1987

2.

J. C. Miller, J. N. Miller

Statistics for Analytical Chemistry, 3rd Ed

Ellis Horwood and Prentice Hall, London

1993

3.

V. P. Spiridonov, A. A. Lopatkin

Matematička obrada fizikalno-kemijskih podataka

Školska knjiga, Zagreb

1974

4.

Frank S. Budnick

Applied Mathmatics for Business Economics and the Social Sciences

McGraw-Hill, New York

1988

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.