Современи хемиски методи во експерименталната биохемија

1.

Наслов на наставниот предмет

СОВРЕМЕНИ ХЕМИСКИ МЕТОДИ ВО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА БИОХЕМИЈА

2.

Код

ХЕМ-915-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

проф. д-р Наташа Ристовска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со современите хемиски методи во експериментлната биохемија

11.

Содржина на предметната програма:
Основни принципи за примена на хемиски методи во био­хе­мијата. Примена на хемиските методи при испитување на биомолекули. Анализа на клеточен материјал. Изоли­ра­ње, чување и обработка на биолошкиот материјал. Ензимски ме­то­ди. Ензимска кинетика. Методи за испитување на ензим­ската кинетика. Методи за испитуванје на ензимските меха­низ­ми. Спектроскопски методи. Вовед. IR спектро­ско­пија и NMR-резо­нан­тна спектроскопија. Рен­дгенска дифракција. Ултравиолетова и вид­лива спектроскопија. Циркуларен дихроизам. Турбидимет­ри­ја и нефелометрија. Луминиметрија. Атомска спектроскопија. Примена на ласе­ри. Инфрацрвена и раманска спектроскопија. Електронспин резонанца. НМР спектро­ско­пи­ја. Примена на 3D и 4D, хетеронуклеарна НМР при определувањето на структу­ра­та на био­мо­ле­ку­ларни комплекси на протеини и нуклеински киселини. Оверхаусер ефект. Масена спек­тро­метрија. Методи во масената спектроскопија. Хемиска јонизација. Јонизација со елек­то­магнетно поле. Јонска десорпција. Метода со испару­ва­ње на јони. Типови на распаѓања кај биомолекули и метабо­ли­тич­ки производи. Масена спектрометрија на протеини и нукле­ин­ски киселини. Тандем масена спектрометрија. Елек­тро­фо­рет­ски методи. Принципи. Носачи и полнители во елек­тро­фо­ре­за. Електрофореза на протеини. Електрофореза на нук­ле­ин­ски киселини. Капиларна електрофореза. Дводимензионална елек­­тро­фореза. Електрофореза спрегната со хро­ма­трографија и други техники. Хроматографски методи. Јонско-измену­вач­ка хроматографија. Молекуларно-исклучувачка хроматографија. Афинитетна хроматографија. Тенкослојна хроматографија. 

12.

Методи на учење: Следење на предавања и вежби, семинарска работа, читање на статии и книги

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

60 бодови

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

30 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

K. Wilson and J. Walker

Principal and Techniques of Practical Biochemistry 

 University Press

2001

2.

R. Alexander and J. Griffits

Basic Biochemical Methods

Cambrige University Press

2001

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.