Спектроскопски и радиохемиски аналитички методи

1.

Наслов на наставниот предмет

СПЕКТРОСКОПСКИ И РАДИОХЕМИСКИ АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

2.

Код

ХЕМ-922-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Игор Кузмановски

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните спектроскопски и радиохемиски методи за анализа

11.

Содржина на предметната програма:
Електромагнетно зрачење. Интеракција меѓу електромаг­нет­но­то зрачење и образецот. Феномени при интеракцијата (апсор­пци­ја, емисија, забавена емисија, расејување) на електро­маг­нетното зрачење. Методи базирани на апсорпција на електро­маг­нет­ното зрачење. Закони. Мерени и изведени величини. Ултравиолетова и видлива спектроскопија. Инфрацрвена спек­троскопија. Диферентна апсорпциона спектроскопија. Атомска апсорпциона спектроскопија. Аналитичка примена на методите. Методи бази­ра­ни на емисија на електромагнетно зрачење. Атомска еми­си­о­на и флуоресцентна спектроскопија. Рендгенска емисиона и флуоресцентна спектроскопија. Аналитичка примена на методите. Радиохемиски аналитички методи. Акти­ва­циона ана­ли­за. Авторадиографија. Индикаторска метода и метода на изо­топ­ско разредување. Радиометрија. Радиометриски титрации. 

12.

Методи на учење:

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J. H. Kennedy

Analytical Chemistry (Principles) 

HBJ, New York

1984

2.

A. Skoog

Principles of Instrumental Analysis, Third Ed.

Saunders College Publishing, Philadelphia

1985

3.

G. D. Khristian, J. E. O, Reilly (Eds.)

Instrumental Analysis, Sec. Ed.

Prentice Hall

1993

4.

M. Todorović, P. Đurđević, V. Antonijević

Optičke metode instrumentalne analize

Hemijski fakultet, Beograd

1997

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.