Дифракциони методи за испитување на кристали

1.

Наслов на наставниот предмет

ДИФРАКЦИОНИ МЕТОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КРИСТАЛИ

2.

Код

ХЕМ-924-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Петре Макрески

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со рендгенските дифракциони методи за испитување на кристали

11.

Содржина на предметната програма:
Основи на дифракционите методи. Рендген¬ска дифракција. Монокристални обрасци. Собирање на експериментални податоци. Електронска густина. Опреде¬лување на просторната група. Фазен проблем и негово решавање. Патерсонова функција. Директни методи. Комплетирање на структурата. Кристална симетрија и дифракциона симетрија (Фриделов закон, центрирани решетки, винтови оски, лизговни рамнини, центар на симетрија). Услови за систематско гаснење на рефлексите. Патерсонова метода (карактеристики на Патерсоновата функција, решавање на Патерсоновата функција, Харкер-Касперови линии и рамини). Уточнување на структурата. Валидација на моделот. Степен на веродостојност на моделот. Апсолутна конфигурација. Конечен резултат. Кристалографски бази на податоци и нивно користење. Поликристални обрасци. Прин-ципи на методата на решавање на структура од прашок. Принципи на изведување на експериментот. Индексирање на пиковите. Решавање на структурата. Кристалографски бази на податоци и нивно користење. 

12.

Методи на учење:

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 20 бодови

17.3.

Активност и учество

  10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски (по потреба и на англиски)

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета
разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Г. Јовановски, П. Макрески

Структура на кристали 

МАНУ

2016

2.

J.P. Glusker, K.N. Trueblood

Crystal Structure Analysis, Second Edition

Oxford University Press, Oxford

1985

3.

R.E. Dinnebier, S.J.L. Billinge

Powder Diffraction. Theory and Practice

RSC Publishing

2008

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.