Квантна хемија

1.

Наслов на наставниот предмет

КВАНТНА ХЕМИЈА

2.

Код

ХЕМ-944-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Љупчо Пејов

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во квантната хемија, аналитичките и нумеричките методи за пресметки на електронската структура на атомите и молекулите во нерелативистичка и релативистичка варијанта. Изучување на елементи од класична теориска механика.

11.

Содржина на предметната програма:
Лагранжов и Хамилтонов формализам. Аксиоматското наспроти интуитивното воведување на квантно-механичките постулати. Шредингеров пристап. Хајзенбергов пристап. Еднодимензионални проблеми. Слободна честичка. Линеарен хармониски осцилатор. Честичка во еднодимензионална потенцијална јама со конечно високи ѕидови. Апроксимативни методи. Метод на теорија на пертурбации. Варијационен метод. Квазикласична апроксимација. Повеќедимензионални проблеми. Вовед во квантна хемија на повеќечестични системи. Метод на Хартри-Фок. Елементи од релативистичка квантна хемија. Равенка на Клајн-Гордон. Диракова равенка. Метод на Дирак-Фок. 

12.

Методи на учење:

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета
разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

P. Atkins, R. Friedman

Molecular Quantum Mechanics, 

Oxford University Press

2005

2.

Reiher, A. Wolf

Relativistic Quantum Chemistry: The Fundamental Theory of Molecular Science

Wiley

2009

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.