Хемиски примени на груповата теорија

1.

Наслов на наставниот предмет

ХЕМИСКИ ПРИМЕНИ НА ГРУПОВАТА ТЕОРИЈА

2.

Код

ХЕМ-954-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Виктор Стефов

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Запоснавање со основите на груповата теорија и некои нејзини примени во хемијата

11.

Содржина на предметната програма:
Основи на груповата теорија. Основни поими на груповата теорија. Поим за група. Трансформации на сличност. Класи. Инваријантни подгрупи. Соседни класи. Факторна група. Хомоморфни и изоморфни групи. Елементи, операции и групи на симетрија. Елементи и операции на симетрија. Производ на операции на симетрија. Точковни групи. Класи на операции на симетрија. Елементи и операции на симетрија, кристална решетка и елементарна ќелија кај дводимензионален кристал. Рамни групи на симетрија. Просторни решетки и просторни групи. Кристалографски класи. Репрезентации на групите. Матрици и операции со нив. Трансформациони матрици. Репрезентации на групите. Теорема на ортогоналноста. Карактери на иредуцибилните репрезентации и точковните групи. Таблици на карактери на иредуцибилните репрезентации на точковните групи. Сооднос меѓу репрезентациите на супер-групите и субгрупите. Редукција на редуцибилните репрезентации. Иредуцибилни репрезентации на просторните групи. Групи на транслација и Брилуенови зони. Примена на симетријата и на груповата теорија. Примени во квантната механика.Симетријата во квантните системи. Симетрија на операторите во квантната механика. Класификација на сопствените вредности и сопствените функции. Линеарни комбинации на атомските орбитали. Симетрија на молекулските орбитали. Теорија на кристалното поле. Примени во вибрационата спектроскопија. Вибрации на молекулите и нивна симетрија. Внатрешни и симетриски координати. Примени на груповата теорија при интерпретацијата на спектри на кристали. Анализа во апроксимација на локалната група и во апроксимација на факторната група на просторната група. Други хемиски примени на симетријата и на груповата теорија. Симетрија и стереохемија. Симетрија и диполни моменти. Симетрија и хиралност. Влијание на симетријата врз протечувањето на реакциите. 

12.

Методи на учење: 

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета
разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

F.A. Cotton

Chemical Applications of Group Theory (3rd ed.) 

Wiley Interscience, New York

1990

2.

B.S. Tsukerblat

Group Theory in Chemistry and Specroscopy

Dover Publications,

New York

2006

3.

A. Vincent

Molecular Symmetry and Group Theory

Willey,

Chichester

2001

4.

L. Klasinc, Z. Maksić, N. Trinajstić

Simetrija molekula

Školska knjiga, Zagreb

1979

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.