Конструктивистичко учење во хемијата

1.

Наслов на наставниот предмет

КОНСТРУКТИВИСТИЧКО УЧЕЊЕ ВО ХЕМИЈАТА

2.

Код

ХЕМ-956-23        

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Слоботка Алексовска

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со методите на конструктивистичко учење во хемијата 

11.

Содржина на предметната програма:
1.Теории за учење: бихејвиористича теорија, когнитивна теорија, конструктивистичка теорија. Историски корени на конструктивизмот. Активно учење и конструкција на знаењето. Конструктивизмот и развојот на критичкото мислење. Учење насочено кон ученикот. Примери од образованието во хемија. Учење преку решавање проблеми. Учење преку истражуавње Примери од образованието во хемија.  Учење преку реални ситуации. Примери од образованието во хемија. Интегрирано учење. Евалуација на стекнатото знаење. Улогата на наставникот при конструктивистичкото учење.

12.

Методи на учење: 

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета
разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

К. Поповски

Знаењето и неговото усвојување 

Просветно дело, Скопје

1992

2.

К. Попоски

Современи сфаќања за проверувањето и оце­ну­вањето на пости­гањата на учениците

МИС, Скопје

1996

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.