Структура-активност релации кај биоактивни молекули

1.

Наслов на наставниот предмет

Структура-активност релации на биоактивни молекули

2.

Код

ХЕМ-958-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Игор Кузмановски

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на релациите структура-активност кај биомолекулите.

11.

Содржина на предметната програма:
Претставување и манипулација со дводимензионални молекулски структури (основи на теоријата на графови, теоријата на графови во хемијата, матрично претставување на графови, инваријанти на хемиски граф, изоморфизам, автоморфизам); Молекулски дескриптори (конституциски дескриптори физикохемиски дескриптори, тополошки индекси, дескриптори базирани на 2Д „отпечатоци од прсти“ на молекулите, тродимензионални дескриптори, анализа на пресметаните дескриптори); Моделирање (моделирање на квантитативна структура-активност релациите (КСАР) со користење на линеарна регресија со повеќе променливи, дизајнирање на КСАР експериментот, регресија на карактеристични вектори, регресија на парцијални најмали квадрати, одбирање на репрезентативно множество на податоци); Виртуелно прегледување на сличноста на својствата на супстанците (визуализација на податоците, групирање на податоците, нелинеарно мапирање, дискриминантна анализа, вештачки невронски мрежи). 

12.

Методи на учење:

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета
разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

H. Kubinyi, G. Folkers, Y.C. Martin, Eds.

3D QSAR in Drug Design 

KLUWER, New York

1998

2.

N. Trinajstic

Chemical Graph Theory

CRC Press, Boca Raton

1992

3.

R. Todeschini and V. Consonni

Molecular Descriptors for Chemoinformatics

Wiley-VCH, Weinheim

2009

4.

T. Oprea (Ed.)

Chemoinformatics in Drug Discovery

Wiley-VCH, Weinheim

2005

5.

J. Gasteiger, T. Engel

Chemoinformatics

Wiley-VCH, Weinheim

2003

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

D. Bonchev, D. H. Rouvray (Eds.)

Mathematical Chemistry Series

Gordon and Breach Science Publisher, Amsterdam

2000

2.

M. Randić, M. Novič, D. Plavšić

Solved and Unsolved Problems of Structural Chemistry

CRC PRess

2016

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.