Аналитички мерења и неодреденост

1.

Наслов на наставниот предмет

АНАЛИТИЧКИ МЕРЕЊА И НЕОДРЕДЕНОСТ

2.

Код

ХЕМ-962-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I, II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Јасмина Петреска Станоева

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со потеклото на неодреденоста, како и начините за определување, квантифицирање и изразување на неодреденоста добиена при различни аналитички мерења и при земање проба за анализа.

11.

Содржина на предметната програма:
1. Вовед во аналитички мерења и неодреденост и во земање проба и неодреденост (дефинирање на неодреденоста).
2. Обработка на процесот за целосна проценка на неодреденоста.
3. Специфицирање на типот на мерење.
4. Идентификување на изворите на неодреденост.
5. Квантификација на неодреденоста која потекнува од различни извори.
6. Пресметување на комбинирана неодреденост.
7. Начини на изразување на неодреденоста во извештаите од тестирање.
8. Решавање на практични примери за определување на неодреденоста при различни типови на аналитички мерења.

12.

Методи на учење: Следење на предавања и вежби, семинарска работа, читање на статии и книги

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

80

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

20

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

P. D. Bièvre, H. Günzler

Measurement Uncertainty in Chemical Analysis

Springer

2003

2.

S.L.R Ellison, A Williams

Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement

Eurachem, 3rd Edition

2012

3.

M. H. Ramsey, S. L. R. Ellison, P. Rostron

Measurement uncertainty arising from sampling: A guide to methods and approaches

Eurachem, 2nd Edition

2019

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

N. Majcen, V. Gegevičius

 

Analytical Measurement: Measurement Uncertainty and Statistics 

Publications Office

2012

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.