Теоретска и применета органометална хемија

1.

Наслов на наставниот предмет

ТЕОРЕТСКА И ПРИМЕНЕТА ОРГАНОМЕТАЛНА ХЕМИЈА

2.

Код

 ХЕМ-978-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф.д-р Љупчо Пејов
Проф.д-р Јане Богданов 

9.

Предуслови за запишување на предметот

Метало-органска хемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Теоретски и експериментални пристапи во изучувањa на органометалните соединенија, нивна примена во органската синтеза, и примена во некои поважни индустриски процеси  како катализатори, како и во биолошки процеси.

11.

Содржина на предметната програма:
Синтеза на органометални соединенија од нов тип, во кои лигандите се органски или неоргански молекули со различна стабилност врзани за еден или повеќе метални јони. Инструментални методи за изучување на хемиските и структурните карактеристики како и начинот на сврзување во органометалните соединенија. Современи теориски методи за објаснување и предвидување на својствата и реактивноста  на органометалните системи (методи базирани на теоријата за функционал од електронската густина, како и на теоријата на пертурбации за системи од повеќе тела; NBO анализа, Бадерова анализа).  

12.

Методи на учење: Предавања и вежби 

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

M. Green,A. J. Bridgeman

Theoretical organome-tallic chemistry

 

 

2004

2.


G. Spessard, G. Мiessler,

 

Organometallic Chemistry

Prentice-Hall, New Jersey

1996

3.

Д.Ф. Шрајвер, П.В. Аткинс,

 

Неорганска хемија

 

Микена- Битола

2005

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.