Експерименти од наука за материјалите

1.

Наслов на наставниот предмет

Експерименти од наука за материјалите

2.

Код

ХЕМ-979-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Методија Најдоски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на оваа програма е да ги прошири експерименталните знаења и вештините на студентите во областа на науката за материјалите, а оние кои се определиле за наставна хемија, покрај тоа, да црпат и прошируваат современи идеи за работа со учениците т.е. студентите.
Студентите за првпат ќе се запознаат со некои својства, а ќе научат на безбеден начин да изведуваат низа спектакуларни нови експерименти и да демонстрираат важни феномени.

11.

Содржина на предметната програма:
Вовед во наука за материјалите. Методика на изведување на експерименти за: густина, тиксотропија, површински напон, тврдина на материјалите, магнетни својства на материјалите, парамагнетизам, дијамагнетизам, феромагнетизам, ферофлуиди, пиезоелектрицитет, пироелектрицитет, пирофорност, термичка спроводливост, електрична спроводливост, полуспроводници, суперспроводници, оптички својства на материјалите, зависност на бојата од димензијата на честичките, термохромни материјали, фотохромни материјали, електрохромни материјали, паметни материјали. 

12.

Методи на учење: Следење на предавања, лабораториски вежби, учење преку изработка на семинарска работа, читање на статии, книги, дискусии, самостојна подготовка на испитот 

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување     

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

A.B. Ellis, M.J. Geselbracht, B.J. Johnson, G.C. Lisensky, W.R. Robinson

Teaching General Chemistry. A Materials Science Companion 

American Chemical Society, New York 

1993

2.

М. Најдоски,

 

Експериментална неорганска хемија,  

Авторот

2009

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Значителен број статии од Journal of Chemical Education и други списанија

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.