Биоелектрохемија

1.

Наслов на наставниот предмет

БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА

2.

Код

ХЕМ-981-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Валентин Мирчески

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку интерактивна настава и лабораториски вежби, студентите треба да се здобијат со знаења од областа на модерните електрохемиски методи за анализа на биохемиски системи.

 

11.

Содржина на предметната програма:

Вовед: Биохемиски процеси на пренос на електрони.

Биоелектрохемија заснована на концептот на галвански ќелии: Биогоривни ќелии (Ензимски биогоривни ќелии; Бактериски биогоривни ќелии; Принцип на работа на биогоривните ќелии; Механизми на пренос на електрони во биогоривните ќелии; Фотосинтетски биогоривни ќелии (биосоларни ќелии); Хибридни биогоривни ќелии; Примена на бактериските горивни ќелии.

Биоелектрохемија заснована на концептот на електролитички ќелии: Електрохемиско изучување на клетки, ензими и протеини.

Биоелектрохемиски сензори: Ензимиски  електроди; Ензимски  електроди  со  аналитичка  важност (Електрохемиски  сензори  за  глукоза, етанол и уреа); Биозензори  за  токсини (ензим - инхибитори); Сензори  што  користат  ткива  и  бактерии; Афинитетни  биосензори; Имуносензори; Сензори  базирани  на  рецептори.

12.

Методи на учење:

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

Биоелектрохемија. Основи, експериментални техники и примена, 

Џон-Вилеј & Синови

2008

2.

Интерна скрипта и Лабораториски практикум од наставникот или од група автори.

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.