Анализа на петрохемиски производи

1.

Наслов на наставниот предмет

АНАЛИЗА НА ПЕТРОХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ

2.

Код

ХЕМ-983-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Јане Богданов

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со методите за нализа на петрохемиски производи 

11.

Содржина на предметната програма:
1.-Вовед. 2.- Сирова нафта 3.-Нафтени деривати 4.-Гасови 5.-Бензини 6.-Авионски бензини.
7.-Керозин 8.-Оксигенати. 9.-Дизел гориво 10.-Масла за подмачкување. 11.-Масти за подмачкување.
12.-Восоци. 13.-Асфалт. 14.-Јаглен. 15.-Методи за нализа на нафтени деривати и горива (Методи за одредување на: Киселост, Киселински број, Базнен број, Јоден број, Сапунификационен број, Сулфур, Алкил и амил нитрати во дизел горива, Анализа на природен гас и течен нафтен гас, Анилински број, Вискозност, Одредување на ароматични соединенија, Одреување на пепел, Бензен и толуен, Дестилациона дистрибуција, Цетански број, Боја, Пенетрација за масти, Корозија на бакарна плочка, Густина, Електрична спроводливост, Точка на палење, Точка на мрзнење, Глицерин во биодизел, Пероксиден број, Одредување на вода (влага), МТБЕ, Одреување на оксигенати, Индекс на рефракција, Точка на омекнување, Парен притисок, Калориска вредност.) 

12.

Методи на учење:

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Nadkarni

Test Methods for the Analysis of Petroleum Products and Lubricants (2007) методи по абц

 

 

 

2.

Drews

Manual on Hydrocarbon Analysis

 

1998

3.

Jones

Handbook of Petroleum Processing

 

2006

4.

McCain

The Properties of Petroleum Fluids

 

1990

5.

Riazi

Characterization Properties Petroleum Fractions

 

2005

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Rudnick

Synthetics, mineral oils, and bio based lubricants

 

2006

2.

Speight

The Chemistry and Technology of Petroleum

 

2006

3.

Speight

Handbook of Petroleum Product Analysis

 

2002

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.