Хемија на опасни материи

1.

Наслов на наставниот предмет

ХЕМИЈА НА ОПАСНИ МАТЕРИИ

2.

Код

ХЕМ-988-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Методија Најдоски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на оваа програма е да оспособи кадар кој ќе биде запознаен со основните карактеристики на  опасните материи како и безбедна работа со нив. Предложената програма со своите содржини ги обработува речиси сите опасни материи . Студентите ќе се здобијат со знаења за домашните и странските законски регулативи за работа, означување и транспорт на опасните материи.
Студентите ќе стекнат знаења за: опасните хемиски елементи, експлозивните материи, компримираните гасови, запаливи материи, оксидационите материи, токсичните материи, радиоактивните материи, корозивните материи, материите опасни за животната средина, канцерогените материи, мутагените материи, материите кои се токсични за репродуктивниот систем, штетните материи, надразнувачките материи итн., со што ќе можат превентивно да дејствуваат и безбедно да ги чуваат опасните материи (според принцип на компатибилност), безбедно да работат и да ги транспортираат опасните материи. Студентите со изучување на несреќите и катастрофалните настани од минатото во светот, ќе се учат на туѓите грешки.

11.

Содржина на предметната програма:
Дефиниција и класификација на опасните материи. Домашни и странски закони, регулативи и правила за работа, чување, означување и транспортирање на хемикалии. Наоѓање, примена и својства на опасни хемиски елементи. Експлозивни материи. Компримирани гасови. Запаливи материи. Оксидациони материи. Токсични материи. Радиоактивни материи. Корозивни материи. Материи опасни за животната средина. Канцерогени материи. Мутагени материи. Материи кои се токсични за репродуктивниот систем. Штетни материи. Надразнувачки материи. Сензибилизирачки материи. Други опасни материи. 

12.

Методи на учење:

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

 

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М. Најдоски

Експериментална неорганска хемија 

Авторот

2011

2.

P. Patnaik

A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances

John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey,

2007

3.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Закон за хемикалии,

Сл. Весник на Р. Македонија 145/2010 од 05.11.2010

2010

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

R. E. Hester, R.M. Harrison

Transport and the Environment: Issues in Environmental Science and Technology

Royal Society of Chemistry, Cambridge,

2004

2.

R.A. Burke

Hazardous Materials Chemistry

CRC Press, Boca Raton

2003

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.