Деривативна UV/Vis спектрофотометрија

1.

Наслов на наставниот предмет

Деривативна UV/Vis спектрофотометрија

2.

Код

ХЕМ-991-23

3.

Студиска програма

ХЕМИЈА

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

6.

Академска година / семестар

I или II семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

проф. д-р Горан Стојковиќ

9.

Предуслови за запишување на предметот

Завршен прв циклус на студии

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Овој курс го запознава студентот подетално со деривативна ултравиолетова и видлива спектрофотометрија и нејзината примена во аналитичката хемија. Студентите ќе се обучат за снимање на спектри и нивна обработка т.е.добивање на деривативни спектри. Главна цел на предметот е воведување на студентите во индивидуално решавање на различни проблеми со примена на деривативна ултравиолетова и видлива спектрофотометрија каде класичната спектрофотометрија не дава резултати. 

11.

Содржина на предметната програма:
Предавања:

 1. Теориски основи на деривативна UV-Vis спектрофотометрија
 2. Примена на UV-Vis спектроскопија во квантитативна анализа
 3. Примена на деривативна спектроскопија во аналитика на лекови
 4. Примена на деривативна UV-Vis спектрофотометрија  кај бинарни и повеќекомпонентни смеси
 5. Примена на деривативна спектрофотоеметрија кај сложени матрикси
 6. Примена на деривативна спектрофотоеметрија кај солвент и матрикс калибрација
 7. Техники на мерење на деривативниот сигнал: zero-crossing, peak to peak, baseline to peak.

Вежби:

 1. Апсорпциони спектри. Снимање на спектри и конвертирање.
 2. Примена на програмите за снимање (Varian Cary 50) и обработка (Varian Cary 50, Grams32, Microsoft Excel) на спектрите.
 3. Добивање на деривативни спектри од прв, втор, .. и n-ти ред со програм Varian Cary 50
 4. Решавање на соодветни проблеми предвидени со програмата преку користење на различни техники на мерење на деривативниот сигнал: zero-crossing, peak to peak, baseline to peak.

12.

Методи на учење: 

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

30+60+15+15+60

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава.

30

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.

60

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15

16.2.

Самостојни задачи

15

16.3.

Домашно учење - задачи

60

17.

Начин на оценување    

17.1.

Тестови

70

17.2.

Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)

20

17.3.

Активност и учество

10

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 до 60 бода

6 (шест) (E)

61 до 70 бода

7 (седум) (D)

71 до 80 бода

8 (осум) (C)

81 до 90 бода

9 (девет) (B)

91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавања и консултации

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Stanislaw Kus, Zygmunt Marczenko and Norbert

Obarski

Derivative UV-VIS Spectrophotometry

in Analytical Chemistry

Chem. Anal. (Warsaw), 41,

899-927

1996

2.

C. Bosch Ojeda, F. Sanchez Rojas

Recent applications in derivative ultraviolet/visible absorption

spectrophotometry: 2009–2011, A review

Microchemical Journal 106, 1–

16

2013

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Статии од

определена област

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

  Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.