Пракса

Пракса

По завршување на VI семестар, сите студенти имаат обрска да остварат пракса во времетраење од 30 дена. Студентите од применета и аналитичка биохемија треба да изберат лабораторија, а студентите од наставна насока училиште, да се договорат за пракса, а потоа да пополнат пријава (прикачена погоре) во три примероци, која треба да биде потпишана прво од раководителот на Институт за хемија, а потоа и од деканот и заверена во архивата на ПМФ.

Праксата може да се реализира во некоја од лабораториите/училиштата со кои ПМФ има потпишано договор (список на лаборатории/училишта може да најдете ТУКА) или во било која друга лабораторија/училиште со која претходно има остварено контакт и договор за пракса.


© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.