Достапност на e-книги

Достапност на е-книгите

Повеќе информации може да се добијат кај проф. д-р Богдан Богданов (b_bogdanov@yahoo.com).


© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.