Распоред за предавања и вежби, летен семестар

Распоред за предмети од втор семестар


Распоред за предмети од четврти семестар


Распоред за предмети од шести семестар


Распоред за предмети од осми семестар


Легенда

ИБ - Институт за биологија

ИГ - Институт за географија

ИФ - Институт за физика

ИХ - Институт за хемија

ИМ - Институт за математика

ИИ - Институт за информатика

ФА - Голем физички амфитеатар

ХА - Голем хемиски амфитеатар

БА - Биолошки амфитеатар

ФФ - Филолошки/филозофски факултет

С. К. - Сала за конференции (Институт за хемија)

БГ- предавална во Ботаничка градина

Бројките означуваат број на просторија

 

 


© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.