Редовен професор д-р Виктор Стефов

Биографија

БИОГРАФИЈА

Проф. д-р Виктор Стефов

Природно-математички факултет, Институт за хемија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

Архимедова 5, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел: ++ 389 (0)2 3249 942

E-mail: viktorst@pmf.ukim.mkviktorstefov@gmail.com

 Роден: 20.07.1961, Ташкент, Узбекистан

 

 Образование:

 • Дипл. хемиски инженер - 1984 година (најдобар студент во својата генерација), Хемиски факултет, УКИМ.
 • Магистер на хемиски науки - 1992 година, ПМФ, УКИМ
 • Доктор на хемиски науки - 1997 година, ПМФ, УКИМ
 • Докторска дисертација од областа на вибрациона и структурна хемија одбранета на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Подрачја на интерес:

Молекулска спектроскопија и структурна хемија

 • Спектар-структурни корелации кај некои минерали, неоргански и органски соединенија.
 • Синтеза и карактеризација на некои нови уранилни соединенија.
 • Хемија на животна средина.
 • Синтеза, прочистување и производство на некои соединеија.
 • Политики во науката

Главно употребувани инструментални аналитички методи:       

 • Инфрацрвена и раманска спектроскопија.
 • Дифракција на X-зраци.

 Професионално искуство:

 • Стручен соработник за група предмети од областа на физичка хемија (1986).
 • Помлад асистент за група предмети од областа на физичка хемија (1987).
 • Асистент за група предмети од областа на физичка хемија (1992).
 • Доцент за група предмети од областа на физичка хемија (1998).
 • Вонреден професор за група предмети од областа на физичка хемија (2003).
 • Редовен професор за група предмети од областа на физичка хемија (2008-):

- Одбрани поглавја од физичка хемија;

- Структура на атоми и молекули;

- Методи за определување на молекулски структури (IR, Raman, NMR, UV, MS);

 • Раководител на заводот за физичка хемија (1998-2000).
 • Раководител на секторот за наука, Министерство за образование и наука на РМ (МОН, 2003-2005-
 • Субкоординатор за JRC (Joint Research Centres - EU) (МОН, 2004-2006).
 • Претседател на Советот за научно­истражувачка дејност, Министерство за образова­ние и наука на РМ (2005-2007).
 • Национален координатор на COST Програмата (2003-2008).
 • Рецезент во COST Програмата.
 • Координатор на докторски студии на Институот за хемија (2011-2015).
 • Претседател на научниот одбор на 25-от конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, Охрид, Македонија (2018).
 • Член на научниот одбор на 9-та Меѓународна конференција на хемиските сојузи на земјите од југоисточна Европа – ICOSECS9, Тарговиште, Романија (2019).
 • Консултант од областа на хемијата во владини институции и индустрија.

Владеење на јазици: Англиски, Руски, Српско-Хрватски

Книги

-     Автор и коавтор на 4 монографии со системски карактер.

-     Коавтор на еден универзитетски учебник (3 пати реиздаден).

-     Коавтор на еден превод на странски учебник по физичка хемија.

Престои

Студиски престои во странство (24):

 • Оддел за хемија и физика на King’s College, Лондон (1993, 1994, 1996 год.).
 • Институт за неорганска хемија при Руската Академија на науки, Москва (1999).
 • Хемиски факултет, Софија (1997).
 • Институт за неорганска хемија, Универзитет во Зиген, Германија (2000, 2002).
 • JICA, Токио, Јапонија (2005).
 • Институт за општа и  неорганска хемија, Бугарска академија на науките (2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019).
 • Машински факултет, Универзитетот во Љубљана, Словенија (2009, 2011).
 • Шангајска академија за земјоделски науки, Шангај, Кина.
 • Универзитет во Печ, Печ, Унгарија (2012).
 • Факултет за физичка хемија, Белград, Србија (2015).
 • Хемиски факултет, Виена, Австрија (2017).

Трудови и конф.

Научноистражувачка и апликативнаа работа:

Публикации и предавања:

-     Автор и коавтор на 90 научни рецензирани трудови (од кои 74 во меѓународни списанија, 61 од нив во списанија со фактор на влијание - impact factor) и 134 соопштенија презентирани на научни манифестации и собири.

-     Автор и коавтор на 19 предавања по покана на научни и стручни предавања.

-     Автор и коавтор на 4 монографии со системски карактер.

-     Автор и коавтор на 6 патенти.

-     Коавтор на еден универзитетски учебник (3 пати реиздаден).

-     Коавтор на еден превод на странски учебник по физичка хемија.

-     Автор и коавтор на 23 елаборати, студии и извештаи.

 Одбрани публикации (со фактор на влијание - impact factor):

 1. S. Nyburg, B. Šoptrajanov, V. Stefov and V.M. Petruševski, DICESIUM trans-TETRAAQUADICHLOROCHROMIUM(III) CHLORIDE: REDETER­MI­NATION OF THE CRYSTAL STRUCTURE AND INFRARED STUDY OF THE WATER SPECTRUM, Inorg. Chem., 36, 2248 (1997). 
 2. I. Karamanceva, V. Stefov, B. Šoptrajanov, G. Danev, E. Spasova, J. Assa, FT-IR SPECTROSCOPY AND MICROSCOPY OF VACUUM-EVAPORATED POLYIMIDE THIN FILMS, Vib. Spectrosc., 19, 369 (1999).
 3. L. Pejov, V. Stefov and B. Šoptrajanov, DFT COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF INDOLE CONTINUUM SOLVATION, Vib. Spectrosc.,  19, 435 (1999).
 4. I. Donova, S. Aleksovska and V. Stefov, SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND THERMAL DECOMPOSITION OF PYRIDINIUM URANYL ACETATE, Thermochim. Acta, 348, 169 (2000).
 5. G. Jovanovski, V. Stefov, B. Šoptrajanov, B. Boev, MINERALS FROM MACEDONIA. IV. DISCRIMINATION BETWEEN SOME CARBONATE MINERALS BY FTIR SPECTROSCOPY, N. Jb.  Miner. Abh., 177, 241 (2002).
 6. I. Kuzmanovski, M. Trpkovska, B. Soptrajanov and V. Stefov, DETERMINATION OF THE COMPOSITION OF HUMAN URINARY CALCULI COMPOSED OF WHEWELLITE, WEDDELITE AND CARBONATE APATITE BY ARTIFICAL NEURAL NETWORK, Analitica Chimica Acta, 491, 211-218 (2003).
 7. V. Stefov, B. Šoptrajanov, I. Kuzmanovski, H. D. Lutz and B. Engelen, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNE­SI­UM AMMO­NIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISO­MOR­PHOUS ANALOGUES. III.  SPECTRA OF PROTIATED AND PARTIALLY DEUTERATED MAGNESIUM AMMONIUM PHOS­P­HATE HEXAHYDRATE, J. Mol. Struct., 752, 60-67 (2005).
 8. G.V. Yukhnevich, E.G. Tarakanova, V. Stefov, THE EFFECT OF DIVALENT CATIONS ON THE VIBRATIONAL PROPERTIES OF THE WATER MOLECULE IN CRYSTAL HYDRATES, J. Opt. Technol., 72, 423-425 (2005).
 9. F. Spirovski, B. Engelen, V. Stefov, NEW CRYSTAL STRUCTURE OF RbZn(HSeO3)2X (X= Cl, Br), Z. Kristallogr. NCS, 222, 91-92 (2007).
 10. A. Cahil, B. Šoptrajanov, M. Najdoski, H. D. Lutz, B. Engelen and V. Stefov, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNE­SI­UM AMMO­NIUM PHOS­PHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISO­MOR­PHOUS ANA­LOGUES. VI. FT-IR SPECTRA OF ISOMORPHOUSLY ISOLATED SPECIES. NH4+ IONS ISOLATED IN MKPO· 6H2O (M = Mg; Ni) AND PO43- IONS ISOLATED IN MgNH4AsO· 6H2O, J. Mol. Struct., J. Mol. Struct., 876, 255-259 (2008).
 11. V. Koleva, V. Stefov, A. Cahil, M. Najdoski, B. Šoptrajanov, B. Engelen, H.D. Lutz, INFRARED AND RAMAN STUDIES OF MANGANESE DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE, Mn(H2PO4)2·2H2O. I. REGION OF THE VIBRATIONS OF THE PHOSPHATE IONS AND EXTERNAL MODES OF THE WATER MOLECULES , J. Mol. Struct., 917, 117-124 (2009).
 12. Gordana Bogoeva-Gaceva, Niko Herakovic, Dimko Dimeski, Viktor  Stefov, ULTRASOUND ASSISTED PROCESS FOR ENHANCED INTERLAMINAR SHEAR STRENGTH OF CARBON FIBER/EPOXY RESIN COMPOSITES, Maced. J. Chem. Chem. Eng., 29, 149 (2010).
 13. Filip Svonson, Bojan Šoptrajanov, Ljupco Pejov, Viktor Stefov, VIBRATIONAL SPECTRA OF Cs2CaCl4·2H2O, Vib. Spectrosc., 55, 188-194 (2011).
 14. V. Koleva, V. Stefov, M. Najdoski, A. Cahil, VIBRATIONAL SPECTRA OF COBALT DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE, Co(H2PO4)2·2H2O, Vib. Spectrosc., 62, 229-237 (2012).
 15. V. Koleva, V. Stefov, PHOSPHATE ION VIBRATIONS IN DIHYDROGEN PHOSPHATE SALTS OF THE TYPE M(H2PO4)2·2H2O (M = Mg, Mn, Co, Ni, Zn, Cd): SPECTRA-STRUCTURE CORRELATIONS, Vib. Spectrosc., 64, 89-100 (2013)
 16. V. Stefov, M. Najdoski, G. Bogoeva-Gaceva, A. Buzarovska, PROPERTIES ASSESSMENT OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES. A COMPARATIVE STUDY., Synt. Met., 197, 159-167 (2014).
 17. Violeta Koleva, Viktor Stefov, Metodija Najdoski and Adnan Cahil, THERMAL, SPECTRAL AND MICROSCOPIC STUDIES OF WATER-RICH HYDRATE OF THE TYPE Mg2KH(PO4)2·15H2O. THERMAL TRANSFORMATIONS, Thermochim. Acta, 619, 20–25 (2015).
 18. V. Stefov, V. Koleva, M. Najdoski, Z. Abdija, A. Cahil, B. Šoptrajanov, VIBRATIONAL SPECTRA OF Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = P, As) CONTAINING DIMER UNITS [H(XO4)2], Spectrochim. Acta A, 183, 387-394 (2017).
 19. M. Pecovska-Gjorgjevich,V. Stefov, M. Najdoski, V. Koleva, S. Mentus, G. Petruševski, Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = P, As) CONTAINING ACIDIC DIMER UNITS: ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY, IR SPECTROSCOPY AND DSC STUDIES, J. Alloys Compd., 746, 699-709 (2018).
 20. V. Stefov, V. Koleva, A. Janevski, G. Bogoeva-Gaceva, M. Najdoski, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF STRONTIUM AND BARIUM PIMELATES MONOHYDRATES, Spectrochim. Acta A, 223, 117383 (2019).
 21. V. Stefov, V. Koleva, M. Najdoski, A. Cahil, Z. Abdija, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNE­SI­UM AMMO­NIUM PHOS­PHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISO­MOR­PHOUS ANA­LOGUES. X. VIBRATIONAL SPECTRA OF MAGNESIUM RUBIDIUM ARSENATE HEXAHYDRATE AND MAGNESIUM THALLIUM ARSENATE HEXAHYDRATE,  Maced. J. Chem. Engin., 39 (2), 239-249 (2020).

Рецензент во научни списанија: 

Spectrochimica Acta Part A Molecular and Bimolecular Spectroscopy

Journal of Raman Spectroscopy

Vibrational Spectroscopy

Journal of Molecular Structure

Spectroscopy Letters

Physical Chemistry Chemical Physics

Central European Journal of Chemistry

RCS Advances

Solid State Sciences

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering

Current Drug Delivery

Resources Efficient Technologies

Journal of Chemical Society of Pakistan

STOTEN

Други...

Др. активности

Професионално искуство поврзано со креирање на политики во научноистражувачката област:

 • Раководител на секторот за наука, Министерство за образование и наука на РМ Македонија (МОН, 2003-2005).
 • Субкоординатор за JRC (Joint Research Centres) (МОН, 2004-2006).
 • Претседател на Советот за научно­истражувачка дејност, Министерство за образова­ние и наука на РМ (МОН, 2005-2007).
 • Национален координатор на COST Програмата на ЕУ (МОН, 2003-2008).
 • Делегат во менаџерскиот одбор на COST Action ISO604, SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY – STRIKE (2007-2011).
 • Субкоординатор на ERA-WEST-BALKAN Проектот (од 6-та Рамковна Програма, МОН, 2004-2006).
 • Национален координатор на SEE ERA.Net Проектот (од 6-та Рамковна Програма, МОН, 2004-2007).
 • А. Алиу, С. Андонов, Г. Богоева Гацева, А. Бучковска, М. Гаревски, Т. Герамитчиоски, Т. Грчев, А. Димовски, А. Јосифовска, А. Марко­вски, М. Несторовски, В. Петрушевски, А. Положани, З. Поповски, Д. Плашеска-Каранфилска, А. Река, Кирил Сотировски, Б. Спирко­ски, Л. Старова, В. Стефов, Ј. Таневски, Д. Хаџимишев, Б. Шоптрајанов, ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО ИСТРАЖУ­ВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ДО 2010 ГОДИНА, Министерство за образование и наука на Република Македонија, 2006.
 • M. Hinsenkapm, P. Afentaki, P. Barre, C. Thimonier, C. Dealcourt-Gollain, H.J. Donath, R. Fuchs, F. Gruber, A. Hallilovic, D. Jelicic, S. Koprivica, D. Kozmus, S. Krusic, U. Kunze, I. Manyi, P.B. Mayer, V. Mesthaneus, I. Mihail, K. Milic, S. Neuhauser, L. Pavlova, E. Rost, J. Sonnenburg, V. Stefov, A. Stoklaska, K. Sumanovska, S. Szigeti, L. Tanovic, J.L. Teffo, M. Vikcevic, A. Vutsova, Z. Bergant, NATIONAL RTD PROGRAMMES FOR SOUTHEAST EUROPE, Centre for Social Innovation, Vienna, 2005.
 • Z.T. Popovski and V. Stefov, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Nato Science Series: Science and Technology Policy, IOS Press, p. 61-67 (2005).
 • M. Bračić, E. Dall, K. Schuch, V. Stefov, K. Sumanovska, S. Petkovska, V. Simonovska, SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNTRY REPORT: REPUBLIC OF MACEDONIA, Information office of the steering platform on research for the Western Balkan Countries, Ed. see-science.eu, Vienna, 2007.
 • V. Stefov, S&T IN MACEDONIA, See-science.eu eJournal: Country focus, p. 8-9 (2007).
 • V. Stefov, SCIENCE AND RESEARCH IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Proceedings of the International Conference and High Level Round Table, p.114-116, UNESCO-ROSTE, Venezia, 2007.
 • E. Roste, J. Sonnenburg, R. Hanatschek, K.H. Barre, R. Fuchs, A. Gjonaj, F. Gruber, S. Koprivica, S. Krusic, P. Mayr, I. Mihail, H. Panjeta, N. Sideropulos, V. Stefov, A. Stoklaska, S. Szigeti, J. Teffo, I. Videnovic, A. Vutsova, D. Simon, H. Matthies, WHITE PAPER ON GAPS, OVERLAPS, AND OPPORTUNITIES IN VIEW OF THE EXTENSION OF BILATERAL RTD PROGRAMMES AND INITIATIVES TOWARDS MULTILATERAL APPROACHES, Transition Studies Review, 14, 205-261 (2007). - ревју
 • Лидер на работниот пакет SWOT/SOR-IC FSM во проектот: ЕVALUATION OF THE RESEARCH CAPACITY AND DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR FURTHER GROWTH IN CHEMISTRY IN GENERAL AND IN FOOD SCIENCE IN PARTICULAR (од 7-та Рамковна Програма 2009-2010).
 • Marina Stefova, Zoran Zdravkovski, Orhideja Grupče, Viktor Stefov, Trajče Stafilov, THE CHEMISTRY OF AN INSTITUTE, Skopje, 2010.
 • Делегат во менаџерскиот одбор на COST Акцијата ISO604  (2007-2011).
 • Глигор Јовановски, Бојан Шоптрајанов, Виктор Стефов, СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА НАУКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Книга на трудови, МАНУ, стр. 197-208, 2013, Скопје.
 • Виктор Стефов, АНАЛИЗА НА ФИНАНСИРАЊЕТО И НЕКОИ СОСТОЈБИ НА НАУКАТА ВО РС МАКЕДОНИЈА (дел од Проект на НАкС – 2020).
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.