Редовен професор д-р Валентин Мирчески


Материјали


Кабинет 238 Локал 913 Дир. телефон 072 226 089 Email valentin@pmf.ukim.mk Консултации вторник и четврток од 12 до 13 ч.

Биографија

ВАЛЕНТИН МИРЧЕСКИ е редовен професор на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Академската кариера ја започнал во 1992 година, како стручен соработник на Заводот за Општа и неогранска хемија. Роден е во Прилеп во 1966 година. Своето додипломско и последипломско образование го оформил на Факултетот, а докторирал на Природословно-математичкиот факултет во Загреб, Хрватска, во 1999 година, со тема од електрохемијата, под менторство на д-р Миливој Ловриќ - еден од водечките теоретичари во областа на модерните електрохемиски техники. После докторирањето, избран од престижната научна фондација Александер фон Хумболт, заминал на постдокторски истражувачки престој во Германија, во групата на познатиот електрохемичар Фриц Шолц, на Универзитетот во Грајфсвалд.

 

Неговата наставна дејност е од областа на општата хемија и електрохемијата. Како резултат на неговиот меѓународен углед, во неколку наврати бил избран за визитинг професор на Универзитетите во Брест (Франција) и Лоѓ (Полска). Во 2002 година, со поддршка на фондацијата Александер фон Хумболт, формирал нова лабораторија за електрохемија при Институтот за хемија, во која работел со поголем број домашни студенти на нивните магистерски тези, но и бил домаќин на млади истражувачи од повеќе европски земји.

 

Неговиот научен интерес е од областа на електрохемијата, со посебен акцент на теоретско и експериментално изучување на електродните механизми и нивната кинетика, изучување на процесите на пренос на полнеж низ течни мембрани, електрохемијата на биохемиски важни соединенија, електрокатализата и електроанализата. Досега објавил 107 научни трудови од кои скоро сите се во престижни меѓународни научни списанија со висок фактор на влијание на издавачките куќи Elsevier, Springer, American Chemical Society, Nature, итн. Според SCOPUS базата на податоци, неговите трудови вкупно се цитирани околу 2000 пати, во 700 различни трудови, со фактор на влијание h = 30 (Hirsch – фактор), со што Мирчески се вбројува во редот на најцитирани автори на научна литература од Македонија. Трудовите ги објавил заедно со 84 коавтори, од кои најголем дел се реномира истражувачи од академски институции ширум Европа, што зборува за неговата развиена меѓунарона соработка. Во 2007 година, по покана на меѓународната издавачка куќа Springer, ја објавил специјализираната монографија Square-wave voltammertry: theory and application, а е еден од повеќето коавтори на првиот речник по електрохемија Dictionray of Electrochemistry, објавен од истата издавачка куќа.

 

Валентин Мирчески е добитник не неколку домашни и меѓународни награди. Во 2006 година, Француското хемиско друштво и Европската асоцијација за електроаналитичка хемија му ја доделила наградата “ESEAC 2006 Young Investigator Award”, за најдобар истражувач на возраст до 40 години, на меѓународниот конгрес за електроаналитичка хемија што се одржал Бордо, Франција. Во 2008 година ја добил државната награда „Гоце Делчев“ за особен придонес во развојот на науката на Република Македонија. Истата година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ му доделил плакета за заслуги за развојот на универзитетот.  Неговата публикација Electrode Kinetic Measurements With Square-Wave Voltammetry at a Constant Scan Rate (Electrochimica Acta, 114 (2013) 667) била прогласена за најиновативна студија во 2013 година на конкурсот објавен на меѓународниот конгрес ESEAC 2014 кој се одржал во Малме, Шведска. Во 2018 година  добил посебно одликување на Универзитетот во Лоѓ (Полска), „Medal Universitatis Lodziensis Amico“ заради долгорочната соработка и плодната научна публицистика. Според анализата на Стенфорд универзитетот објавена во 2020 год., Мирчески е рангиран во 2% највлијателни научници на глобално ниво.

Книги

1. Square-wave voltammertry: theory and application, Valentin Mirčeski, Šebojka Komorsky Lovrić and Milivoj Lovrić, (Ed.) F. Scholz. Springer Verlag, Heidelberg, 2007.

2. Dictionray of Electrochemistry, (Eds.) A.J. Bard, G. Inzlet, and F. Scholz, Springer Verlag, Heidelberg, 2008.

 3. Postępy w wykorzystaniu woltamperometrii fali prostokątnej w pomiarach kinetyki reakcji elektrodowych, Dariusz Guziejewski, Valentin Mirceski, in "Problemy współczesnej elektrochemii" (eds. W.W. Kubiak, B. Baś); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Cracow, 2014, pp. 89-96; ISBN 978-83-63663-43-8 (in Polish)

Престои

(1995) Институт за хемија и хемиска технологија, Белград, Србија

(1996) Оддел за аналитичка хемија, при Факултетот за природни науки на

Универзитетот во Прага, Чешка

(1997) Учесник на летна школа за аналитичка хемија во Вишеград, Унгарија

(1996-1999) Институт “Руѓер Бошковиќ”, Универзитет во Загреб, Хрватска

(2000, 2001-2002, 2004, 2005, 2007) Институт за хемија и биохемија, Универзитет во Грајвсвалд, Германија

(2002, 2007) Лабораторија за аналитичка хемија, Универзитет во Бретања, Франција

(2004, 2006) Визитинг професор на Универзитетот во Бретања, Франција

(2008) Универзитет во Пардубице, Чешка

(2008) Универзитет во Краков, Полска

(2006-2016) Центар за молекуларна медицина и физиологија, Универзитет во Саарланд, Германија

Трудови и конф.

Original Scientific Papers in Journals with Impact Factor

 

 

Original Scientific Papers in Journals with Impact Factor

 

 

 

 1. 1.       B. Jordanoski, K. Stojanova, V. Mirčeski and B. Topuzovski, Electrochemical behaviour of 1-isobutyl-tetrazole during electrolysis by differential pulse polarography, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 11 (1992) 19-22.

 

 1. 2.       V. Mirčeski, S. Petrovska-Jovanovic, K. Stojanova and B. Jordanoski, Electrochemical behaviour of selenium(IV) during electrolysis by square-wave voltammetry after deposition on a hanging mercury drop electrode,  J. Serb. Chem. Soc., 8 (1994) 573-580.

 

 1. 3.       B. Jordanoski, V. Mirčeski and K. Stojanova, Square-wave voltammetry of 1-isobutyl-tetrazole-5-thiole, Anal. Lab., 3 (1994) 255-261.

 

 1. 4.       O. Grupce, G. Jovanovski and V. Mirčeski, Spectra-structure correlations in 2,2'-bipyridine mercury(II) saccharinate: comparasion with mercury(II) saccharinate and chloromercury(II) saccharinate, Spectr. Lett., 27  (1994) 691-699.

 

 1. 5.       V. Mirčeski and B. Jordanoski, Processing of the data obtained from the polarographic analyzer Princeton Applied Research Model 384B by programming package QPRO, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 14 (1995) 63-66.

 

 1. 6.       O. Grupce, G. Jovanovski and V. Mirčeski, Structural Characteristics of 2,2’-bipyridine saccharinato complexes with cobalt(II), nickel(II) and zinc(II), Bull. Chem. Technol. Macedonia, 15 (1996) 87-92.

 

 1. 7.       B. Jordanoski, V. Mirčeski and K. Stojanova, Square-wave voltammetry of 1-benzyl-tetrazole-5-thiole, Croat. Chem. Acta, 69 (1996) 37-47.

 

 1. 8.       V. Mirčeski and M. Lovrić, Split square-wave voltammograms of surface redox reactions,  Electroanalysis, 9 (1997) 1283-1287.

 

 1. 9.       V. Mirčeski, B. Jordanoski and M. Avramov-Ivić, A polarographic and voltammetric study of the surface phenomema at a mercury electrode in the presence of sulphur containing compounds, J. Serb. Chem. Soc. 63 (1998) 719-732.

 

 1. 10.    V. Mirčeski, B. Jordanoski and S. Komorsky-Lovrić, Reduction of famotidine at a mercury electrode using square-wave voltammetry, Portugal. Electrochem. Acta, 16 (1998) 43-56.

 

 1. 11.    V. Mirčeski and M. Lovrić, A cathodic stripping square-wave voltammetry of a second order redox reaction and its application to the mercury-cysteine system, Electroanalysis, 10, (1998) 976-984.

 

 1. 12.    V. Mirčeski and M. Lovrić, Square-wave voltammetry of a cathodic stripping reaction complicated by adsorption of the reacting ligand, Anal. Chim. Acta, 386  (1999) 47-62.

 

 1. 13.    V. Mirčeski, R. Gulaboski and I. Kuzmanovski, Mathcad-a tool for numerical calculation of square-wave voltammograms, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 18  (1999) 57-64.

 

 1. 14.    S. Komorsky-Lovrić, V. Mirčeski and F. Scholz, Voltammetry of organic microparticles,  Mikrochim. Acta 132  (1999) 67-77.

 

 1. 15.    V. Mirčeski, M. Lovrić and B. Jordanoski, Redox kinetics measurements of probucole, Electroanalysis, 11 (1999) 660-663.

 

 1. 16.    V. Mirčeski and M. Lovrić, Quasireversible maximum in cathodic stripping square-wave voltammetry, Electroanalysis, 11 (1999) 984-989.

 

 1. 17.    K. Stojanova, R. Gulaboski, V. Mirčeski and S. Petrovska-Jovanović, Adsorptive stripping square-wave voltammetry of creatine, Analytical Letters, 32 (1999) 2951-2964.

 

 1. 18.    K. Nesmerak, I. Nemec, M. Sticha, J. Gabriel and V. Mirčeski, Electrochemical oxidation of probucol in anhydrous acetonitrile, Collect. Czech. Chem. Commun. 64 (1999) 1100-1110.

 

 1. 19.    B. Jordanoski, V. Mirčeski and R. Gulaboski, Square-wave voltammetric determination of sulpiride, Portugal. Electrochem. Acta, 17 (1999) 243-253.

 

 1. 20.    V. Mirčeski and M. Lovrić, Adsorption effects in square-wave voltammetry of an EC mechanism, Croat. Chem. Acta, 73 (2000) 305-329.

 

 1. 21.    Valentin Mirčeski, Rubin Gulaboski, Blagoja Jordanoski and Sebojka Komorsky-Lovrić, Square-wave voltammetry of 5-fluorouracil, J. Electroanal. Chem. 490 (2000) 37-47. 

 

 1. 22.    V. Mirčeski, Square-wave voltammetry of an EC reaction of a partly adsorbed redox couple J. Electroanal. Chem., 508 (2001) 138-149.

 

 1. 23.    V. Mirčeski, M. Lovrić, Ohmic drop effects in square-wave voltammetry, J. Electroanal. Chem. 497 (2001) 114-124.

 

 1. 24.    Valentin Mirčeski, Rubin Gulaboski, Simka Petrovska-Jovanović, Kornelija Stojanova, Characterization of the redox reaction of V(V) in ammonia buffers with square-wave voltammetry, Portugal. Electrochim. Acta, 19 (2001) 25-41.

 

 1. 25.    Valentin Mirčeski, Rubin Gulaboski, Surface catalytic mechanism in square-wave voltammetry, Electroanalysis 13 (2001) 1326-1334. 

 

 1. 26.    V. Mirčeski, M. Lovrić, R. Gulaboski, Theoretical and experimental study of the surface redox reaction involving interactions between the adsorbed particles under conditions of square-wave voltammetry, J. Electroanal. Chem., 515 (2001) 91-100. 

 

 1. 27.    V. Mirčeski, F. Scholz, Reduction of iodine at the organic liquid | aqueous solution | graphite electrode three-phase arrangement, J. Electroanal. Chem., 522 (2002) 189-198.  

 

 1. 28.    R. Gulaboski, V. Mirčeski, F. Scholz, An electrochemical method for determination of the standard Gibbs energy of anion transfer between water and n-octanol, Electrochem. Commun., 4 (2002) 277-283.

 

 1. 29.    Aneta Dimitrovska, Valentin Mirčeski, Svetlana Kulevanova, Quantitative Determination of Glycyrrhizinic Acid By Square-Wave Voltammetry And High-Pressure Liquid Chromatography, Macedonian, Macedonian. Pharmaceutical Bulletin 48 (2002) 3-8.

 

 1. 30.    V. Mirčeski, R. Gulaboski, F. Scholz, Determination of the standard Gibbs energy of transfer of cations across the water½nitrobenzene interface utilizing the reduction of iodine in an immobilized nitrobenzene droplet, Electrochem. Commun. 4 (2002) 814-819. 

 

 1. 31.    F. Scholz, R. Gulaboski, V. Mirčeski, Peter Langer Quantification of the chiral recognition in electrochemically driven ion transfer, Electrochem. Commun., 4 (2002) 659-662. 

 

 1. 32.    Š. Komorsky-Lovrić, K. Riedl, R. Gulaboski, V. Mirčeski, F. Scholz, Determination of standard Gibbs energies of transfer of organic anions across the water|nitrobenzene interface. Langmuir, 18 (2002) 8000-8005.

 

 1. 33.    R. Gulaboski, V. Mirčeski, S. Komorsky-Lovrić, Square-wave voltammetry of a second order cathodic stripping process coupled by adsorption of the reacting ligand, Electroanalysis., 14  (2002) 345-355. 

 

 1. 34.    V. Mirčeski, R. Gulaboski, Adsorptive stripping voltammetric behavior of probucole. Experimental and theoretical treatment, Mikrochim. Acta, 138  (2002) 33-42. 

 

 1. 35.    F. Quentel, V. Mirčeski, C. Elleouet, A. Laouenan, C. L. Madec, Square-wave voltammetry of the molybdenum-1,10 phenantroline-fulvic acids complex: redox kinetics measurements, Electroanalysis, 15 (2002) 270-277. 

 

 1. 36.    R. Gulaboski, V. Mirčeski, F. Scholz, Determination of the standard Gibbs energies of transfer of cations and anions of amino acids and small peptides across the water nitrobenzene interface, Amino Acids, 24 (2003) 149-154.

 

 1. 37.    V. Mirčeski, R. Gulaboski, Surface catalytic mechanism-a comparative study with square-wave and cyclic staircase voltammetry, J. Solid State Electrochem. 7 (2003) 157-165.  

 

 

 1. 38.    V. Mirčeski, R. Gulaboski, A theoretical and experimental study of two-step quasireversible surface redox reaction by square-wave voltammetry, Croatica Chim. Acta 76 (2003) 37-48. 

 

 

 1. 39.    V. Mirčeski, Modification of the step-function method for solving linear integral equations and application in modelling of a voltammetric experiment, J. Electroanal. Chem., 545 (2003) 29-37.

 

 1. 40.    F. Quentel , V. Mirčeski, Characterization of the surface electrode reaction in the presence of uniform interactions. The case of Mo(VI) reduction in the presence of phenantroline and an excess of fulvic acids, Electroanalysis, 15 (2003) 1787-1794.  

 

 1. 41.    G. Bouchard, A. Galland, P.-A. Carrupt, R. Gulaboski, V. Mirčeski, F. Scholz, H. Girault, “Standard partition coefficients of anionic drugs in the n‑octanol/water system determined by voltammetry at three-phase electrodes”, Phys. Chem. Chem. Phys.  5 (2003) 3748-3751.

 

 1. 42.    R. Gulaboski, V. Mirčeski, Š. Komorsky-Lovrić, M. Lovrić, Square-Wave Voltammetry of Cathodic Stipping Reactions Diagnostic Criteria, Redox Kinetic Measurements, and Analytical Applications, Electroanalysis, 16 (2004) 832-842.

 

 1. 43.    V. Mirčeski, R. Gulaboski, F. Scholz,  Square-wave thin-film voltammetry in the presence of uncompensated resistance and charge transfer kinetics, Journal of Electroanalytical Chemistry 566 (2004) 351–360.

 

 1. 44.    Š. Komorsky-Lovrić, V. Mirčeski, Ch. Kabbe, F. Scholz, An In Situ Microscopic Spectroelectrochemical Study of a Three-Phase Electrode  where an Ion Transfer at the Water |Nitrobenzene Interface is Coupled to an Electron Transfer at the Interface ITO|Nitrobenzene, J. Electroanal. Chem., 566 (2004) 371–377.

 

 1. 45.    François Quentel, Valentin Mirčeski Catalytic Adsorptive Stripping Voltammetry of Molybdenum: Redox Kinetic Measurements, Electroanalysis, 16 (2004) 1690-1696. 

 

 1. 46.    V. Mirčeski, M. Lovrić EC Mechanism of an Adsorbed Redox Couple. Volume vs Surface Chemical Reaction, J. Electroanal. Chem., 565 (2004) 191-202. 

 

 1. 47.    Valentina Pavlova, Valentin Mirčeski, Šebojka Komorsky-Lovrić, Simka Petrovska-Jovanović, Blagoj Mitrevski Studying Electrode Mechanism and Analytical determination of Cocaine and its Metabolites at the Mercury Electrode Using Square-Wave Voltammetry, Anal. Chim. Acta, 512 (2004) 49-56. 

 

 1. 48.    Valentin Mirčeski, Charge transfer kinetics in thin-film voltammetry. Theoretical study under conditions of square-wave voltammetry, J. Phys. Chem. B, 108 (2004) 13719-13725.

 

 1. 49.    Mitko Mladenov, Valentin Mirceski, Icko Gjorgoski, Blagoja Jordanoski, Redox kinetic measurements of glutathione at the mercury electrode by means of square-wave voltammetry. The role of copper, cadmium and zinc ions, Bioelectrochemistry, 65 (2004) 69–76.

 

 1. 50.    Francois Quentel, Valentin Mirčeski, Maurice L’Her, Lutetium bis(tetra-t-butylphthalocyaninato): A Superior Redox Probe to Study the Transfer of Anions and Cations Across The Water|Nitrobenzene Interface by Means of Square-Wave Voltammetry at the Three-Phase Electrode,  J. Phys. Chem. B, 109 (2005) 1262-1267.

 

 1. 51.    Valentin Mirčeski, Francois Quentel, The Role of Adsorption in the Catalytic Electrode Mechanism Studied by Means of Square-Wave Voltammetry, J. Electroanal. Chem., 578 (2005) 25-35.

 

 1. 52.    François Quentel, Valentin Mirčeski, Maurice L’Her, Kinetics of Anion Transfer Across the Liquid|Liquid Interface of a Thin-Organic Film Modified Electrode, Studied by Means of Square-Wave Voltammetry, Anal. Chem., 77 (2005) 1940-1949.

 

 1. 53.    Rubin Gulaboski, Valentin Mirčeski, Milivoj Lovrić, Ivan Bogeski, Theoretical Study of a surface electrode reaction preceded by a homogeneous chemical reaction under conditions of square-wave voltammetry, Electrochem. Commun. 7 (2005) 515–522.

 

 1. 54.    Francüois Quentel, Valentin Mirčeski, Maurice L’Her, Mitko Mladenov, Fritz Scholz, Catherine Elleouet, Comparative Study of the Thermodynamics and Kinetics of the Ion Transfer Across the Liquid|Liquid Interface by Means of Three-Phase Electrodes, J. Phys. Chem. B., 109 (2005) 13228-13236.

 

 1. 55.    Valentin Mirčeski, Sławomira Skrzypek, Witold Ciesielski, Adam Sokołowski,  Theoretical and experimental study of the catalytic hydrogen evolution reaction in the presence of an adsorbed catalyst by means of square-wave voltammetry, J. Electroanal. Chem. 585 (2005) 97–104.

 

 1. 56.    Valentin Mirčeski, François Quentel, Maurice L’Her, Annig Pondaven, Studying the kinetics of the ion transfer across the liquid|liquid interface by means of thin film-modified electrodes, Electrochem. Commun. 7 (2005) 1122–1128. 

 

 1. 57.    Valentin Mirčeski, Effect of silver particles deposited at the water|nitrobenzene interface on the voltammetric response of thin-film electrodes, Electrochem. Commun. 8 (2006) 123-128.

 

 1. 58.    Valentin Mirčeski, Francois Quentel, Maurice L-Her, Fritz Scholz, Studying the coupled electron–ion transfer reaction at a thin film-modified electrode by means of square-wave voltammetry, J. Electroanal. Chem. 586 (2006) 86–97.

 

 1. 59.    Valentin Mirčeski, Rubin Gulaboski, Simple electrochemical method for deposition and voltammetric inspection of silver particles at the liquid|liquid interface of a thin-film electrode, J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 2812-2820. 

 

 1. 60.    Rubin Gulaboski, Valentin Mirčeski, Carlos M. Pereira, M. Natalia D. S. Cordeiro, A. Fernando Silva, , François Quentel, Maurice L’Her, Milivoj Lovrić, A comparative study of the anion transfer kinetics across water|nitrobenzene interface by means of electrochemical impedance spectroscopy and square-wave voltammetry at thin organic film-modified electrodes, Langmuir 22 (2006) 3404-3412. 

 

 1. 61.    Valentin Mirčeski, Rubin Gulaboski, Ivan Bogeski, Markus Hoth, Redox Chemistry of Ca-Transporter 2-Palmitoylhydroquinone in an Artificial Thin Organic Film Membrane, J. Phys. Chem. C, 111 ( 2007) 6068-6076.

 

 1. 62.    Valentin Mirčeski, François Quentel, Maurice L’Her, Catherine Elleouet, Homogeneous versus Heterogeneous Catalysis at Electrodes Modified with a Thin Organic Layer: Theoretical and Experimental Study under Conditions of Square-Wave Voltammetry, J. Phys. Chem. C 111 (2007) 8283-8290. 

 

 1. 63.    François Quentel, Valentin Mirčeski, Maurice LHer Electrochemical study of the thermodynamics and kinetics of hydrophilic ion transfers across water|n-octanol interface, J. Solid State Electrochem., 12 (2008) 31–39.

 

 1. 64.    Metodija Najdoski, Valentin Mirčeski, and Vladimir M. Petruševski, Sani Demiri, Mercury Beating Heart, Modifications to the Classical Demonstration, Journal of Chemical Education, 84 (2007) 1292-1295.

 

 1. 65.    M. Ristova, R. Neskovska, V. Mirčeski, Chemically deposited electrochromic cuprous oxide films for solar light modulation, Solar Energy Materials & Solar Cells 91 (2007) 1361–1365.

 

 1. 66.    Sławomira Skrzypek, Valentin Mirčeski, Witold Ciesielski, Adam Sokołowski, Robert Zakrzewski, Direct determination of metformin in urine by adsorptive catalytic square-wave voltammetry, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 45 (2007) 275–281.

 

 1. 67.    François Quentel, Catherine Elleouet, Valentin Mirčeski, Victor Agmo Hernández, Maurice L’Her, Milivoj Lovrić, Šebojka Komorski-Lovrić and Fritz Scholz “Studying ion transfers across a room temperature ionic liquid|aqueous electrolyte interface driven by redox reactions of lutetium bis(tetra-tert-butylphthalocyaninato), Journal of Electroanalytical Chemistry, 611 (2007) 192-200.

 

 1. 68.    François Quentel, Valentin Mirčeski, Maurice L’Her, Filip Spasovski, Marta Gaćina, 

Electrochemical study of hydrophilic ion transfers across cholesterol modified water|nitrobenzene interface by means of thin film electrodes, Electrochemistry Communication, 9 (2007) 2489-2495.

 

 1. 69.    Ivan Bogeski, Valentin Mirčeski, and Markus Hoth, Probing the redox activity of T-lymphocytes deposited at electrode surfaces with voltammetric methods, Clin Chem Lab Med 46 (2008) 197–203.

 

 1. 70.    Valentin Mirčeski, and Zivorad Tomovski, Analytical Solutions Of Integral Equations For Modelling Of Reversible Electrode Processes Under Voltammetric Conditions, Journal of Electroanalytical Chemistry,  619–620 (2008) 164–168. 

 

 1. 71.    François Quentel, Valentin Mirčeski, Catherine Elleouet, Maurice L’Her, Studying The Thermodynamics And Kinetics Of Ion Transfers Across Water-2-Nitrophenyloctyl Ether Interface By Means Of Organic Solution Modified Electrodes, J. Phys. Chem. C, C 2008, 112, 15553–15561

 

 1. 72.    Rubin Gulaboski, Milivoj Lovrić, Valentin Mirčeski, Ivan Bogeski, Markus Hoth, Protein-film

voltammetry: A Theoretical study of the temperature effect using square-wave voltammetry, Biophysical Chemistry, 137 (2008) 49.

 

 1. 73.    Andrzej Bobrowski, Marek Gawlicki, Paweł Kapturski, Valentin Mirceski, Filip Spasovski and Jerzy Zarębski, The silver amalgam film electrode in adsorptive stripping voltammetric determination  of palladium(II) as its dimethydioxime complex Electroanalysis 21 (2009) 36 – 40. 

 

 1. 74.    Valentin Mirčeski, Sławomira Skrzypek, Milivoj Lovrić, Cathodic stripping voltammetry of uracil. Experimental and theoretical study under conditions of square-wave voltammetry, Electroanalysis, 21 (2009) 87 – 95.

 

 1. 75.    Rubin Gulaboski, Milivoj Lovrić, Valentin Mirceski, Ivan Bogeski, Markus Hoth, A new rapid and simple method to determine the kinetics of electrode reactions of biologically relevant compounds from the half-peak width of the square-wave voltammograms, Biophysical Chemistry 138 (2008) 130–137 

 

 1. 76.    Valentin Mirčeski, Živorad Tomovski, Voltammetry based on fractional diffusion, J. Phys. Chem. B, 113 (2009) 2794–2799. 

 

 1. 77.    Valentin Mirčeski, François Quentel, Maurice L’Her, Chiral recognition based on the kinetics of ion transfers across liquid/liquid interface, Electrochemistry Communications 11 (2009) 1262–1264.

 

 1. 78.    Valentin Mirčeski, Tatyana Dzimbova, Birhan Sefer, Gjorgji Krakutovski, Electrochemistry of coupled electron-ion transfer of a heme-like complex in an artificial organic membrane, Bioelectrochemistry 78 (2010) 147–154.

 

 1. 79.    Valentin Mirčeski, Dariusz Guziejewski, Sławomira Skrzypek, Witold Ciesielski, Eelectrochemical study of the pesticide methidathion at a mercury electrode under cathodic stripping mode, Croat. Chem. Acta 83 (2) (2010) 121–126.

 

 1. 80.    Valentin Mirčeski, Andrzej Bobrowski, Jerzy Zarebski, Filip Spasovski, Electrocatalysis of the first and second kind: theoretical and experimental study in conditions of square-wave voltammetry, Electrochimica Acta, 55 (2010) 8696–8703.

 

 1. 81.    Valentin Mirčeski, Živorad Tomovski, Modeling of a voltammetric experiment in a limiting diffusion space, Journal of Solid State Electrochemistry, 15 (2011) 197–204.

 

 1. 82.    Sandra Dimitrovska-Lazova, Valentin Mirceski1, Daniela Kovacheva, Slobotka Aleksovska, Solution-combustion synthesis of YCoO3 and investigation of its catalytic properties by cyclic voltammetery, Journal of Solid State Electrochemistry, 15 (2011) 197–204.

 

 1. 83.    Marija Davčeva, Valentin Mirčeski, Šebojka Komorsky-Lovrić, Evaluation of the antioxidative activity by measuring the rate of the homogeneous oxidation reaction with ferroceniumdimethanol cation. Comparative analysis of glutathione and ascorbic acid, Int. J. Electrochem. Sci., 6 (2011) 2718 – 2729.

 

 1. 84.    Ivan Bogeski, Rubin Gulaboski, Reinhard Kappl, Valentin Mirčeski,  Marina Stefova, Jasmina Petreska and Markus Hoth Calcium binding and transport by Coenzyme Q, J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 9293–9303.

 

 1. 85.    Sławomira Skrzypek, Valentin Mirčeski, Sylwia Smarzewska, Dariusz Guziejewski, Witold Ciesielski,

Voltammetric study of 2-guanidinobenzimidazole: electrode mechanism and determination at mercury electrode, Collection of Czechoslovak Chemical Communication, 76 (12) (2011) 1699–1715. 

 

 1. 86.    Valentin Mirčeski, Dariusz Guziejewski, Witold Ciesielski, Theoretical treatment of a cathodic stripping mechanism of an insoluble salt coupled with a chemical reaction in conditions of square-wave voltammetry. Application to 6-mercaptopurine-9-d-riboside in the presence of Ni(II). Electroanalysis 23 (2011) 1365 – 1375.

 

 

 1. 87.    François Quentel, Katerina Stankoska, Orhideja Grupče, Gligor Jovanovski, and Valentin Mirčeski, Electrochemistry of Saccharinate Anion at Liquid Interfaces, Electrochemistry Communication, 13 (2011) 1476–1478.

 

 1. 88.    Rubin Gulaboski, Valentin Mirčeski, Ivan Bogeski, Markus Hoth, Protein Film Voltammetry: Electrochemical Enzymatic Spectroscopy. A Review on Recent Progress. Journal of Solid State Electrochemistry, 16 (2012) 2315-2328.

 

 1. 89.    Birhan Sefer, Rubin Gulaboski, Valentin Mirčeski, Electrochemical deposition of gold at liquid–liquid interfaces studied by thin organic film-modified electrodes, J Solid State Electrochem., 16 (2012) 2373-2381.

 

 1. 90.    Valentin Mirceski, Samo B. Hocevar, Bozidar Ogorevc, Rubin Gulaboski, Ivan Drangov, Diagnostics of Anodic Stripping Mechanisms under Square-Wave Voltammetry Conditions Using Bismuth Film Substrates, Anal. Chem. 84 (2012) 4429–4436.

 

 1. 91.    François Quentel, Valentin Mirčeski, Maurice L’Her, and Katerina Stankoska, Assisted ion transfer at organic film-modified electrodes, J. Phys. Chem. C, 116 (2012) 22885−22892.

 

 1. 92.    Rubin Gulaboski, Valentin Mirčeski, Saša Mitrev, Development of a rapid and simple voltammetric method to determine total antioxidative capacity of edible oils, Food Chemistry, 138(1) (2013) 116-121.

 

 1. 93.    Valentin Mirceski,  Bine Sebez, Maja Jancovska, Bozidar Ogorevc, Samo B. Hocevar, Mechanisms and kinetics of electrode processes at bismuth and antimony film and bare glassy carbon surfaces under square-wave anodic stripping voltammetry conditions, Electrochimica Acta, 105 (2013) 254–260.

 

 1. 94.    Valentin Mirceski, Eduardo Laborda, Dariusz Guziejewski, Richard G. Compton, A new approach to electrode kinetic measurements in square-wave voltammetry. Amplitude-based quasireversible maximum, Anal. Chem. 85 (2013) 5586-5594.

 

 1. 95.    Rubin Gulaboski, Ivan Bogeski, Valentin Mirceski, Stephanie Saul, Bastian Pasieka, Haleh H. Haeri, Marina Stefova, Jasmina Petreska Stanoeva, Sasa Mitrev, Markus Hoth, & Reinhard Kappl, Hydroxylated derivatives of dimethoxy-1,4-benzoquinone as redox switchable earth-alkaline metal ligands and radical scavengers, Scientific Reports, 3 (2013) 1865.

 

 1. 96.    Valentin Mirceski, Dariusz Guziejewski, Kiril Lisichkov, Electrode Kinetic Measurements With Square-Wave Voltammetry at a Constant Scan Rate, Electrochimica Acta, 114 (2013) 667-673.

 

 1. 97.    Valentin Mirceski,  Rubin Gulaboski, Milivoj Lovric, Ivan Bogeski, Reinhard Kappl, Markus Hoth, Square-Wave Voltammetry: A Review On The Recent Progress, Electroanalysis,  25 (11) (2013)  2411 – 2422.

 

 1. 98.    Valentin Mirceski, Angela Aleksovska, Biljana Pejova, Vladimir Ivanovski, Biljana Mitrova, Nikolina Mitreska, Rubin Gulaboski, Thiol Anchoring аnd Catalysis оf Gold Nanoparticles аt the Liquid Interface оf Thin-Organic Film-Modified Electrodes, Electrochemistry Communications, 39 (2014) 5 – 8.

 

 1. 99.    Valentin Mirceski, Rubin Gulaboski, Recent Achievements in Square-Wave Voltammetry – A Review, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 33 (2014) 1-12.

 

100. Dariusz Guziejewski, Valentin Mirceski, "Postępy w wykorzystaniu woltamperometrii fali prostokątnej w pomiarach kinetyki reakcji elektrodowych"; in "Problemy współczesnej elektrochemii" (eds. W.W. Kubiak, B. Baś); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Cracow, 2014, pp. 89-96; ISBN 978-83-63663-43-8 (in Polish).

 

101. Dariusz Guziejewski, Valentin Mirceski, Dijana Jadresko, Measuring the electrode kinetics of surface confined electrode reactions at a constant scan rate, Electroanalysis 27 (2015) 67-73.

 

102. Rubin Gulaboski, Valentin Mirceski, New aspects of the electrochemical-catalytic (EC’) mechanism in square-wave voltammetry, Electrochimica Acta 167 (2015) 219–225. 

 

103. M. M. Ristova, V. Mirceski, R. Neskovska, Voltammetry of chemically deposited CuxO electrochromic films, coated with ZnO or TiO2 electrocatalyst layers, J. Solid. State Electrochem. 119 (2015) 749-756.

 

104.Valentin Mirceski, Dariusz Guziejewski, Rubin Gulaboski, Electrode Kinetics From A Single Square-Wave Voltammogram Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34, No.1 (2015) 181–188.

 

105. S. Dimitrovska-Lazova, S. Aleksovska, P. Tzvetkov, V. Mirčeski, D. Kovacheva, Influence of Y-ion substitution on structural and electrochemical characteristics of YCo0.5Fe0.5O3, Bulgarian Chemical Communications (Bulg. Chem. Comm.), 4, No.  1 (2015)  245–252.

 

106. Valentin Mirceski, Biljana Mitrova, Vladimir Ivanovski, Nikolina Mitreska, Angela Aleksovska, Rubin Gulaboski, Studying the ion transfer across liquid interface of thin organic film modified electrodes in the presence of glucose oxidase, J. Solid State Electrochem . 19 (2015) 2331-2342.

 

107. S. Aleksovska, S. Dimitrovska-Lazova, V. Mirčeski, On the electrocatalytic properties of YCo1-xFexO3 (x = 0, 0.5 and 1) perovskite series Studia Ubb Chemia, LX, 3 (2015) 53-62.

 

108. Valentin Mirceski, Sylwia Smarzewska, Dariusz Guziejewski, Measuring the electrode kinetics of vitamin B2 at a constant time window of a square wave voltammetric experiment, Electroanalysis 28 (2016) 385 – 393.

 

109. Haleh H. Haeri, Ivan Bogeski, Rubin Gulaboski, Valentin Mirceski, Markus Hoth & Reinhard Kappl, An EPR and DFT study on the primary radical formed in hydroxylation reactions of 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, Molecular Physics, 114(12) (2016) 1856-1866.

 

110. Rubin Gulaboski, Ivan Bogeski, Pavlinka Kokoskarova, Haleh H. Haeri, Sasa Mitrev, Marina Stefova,Jasmina Petreska Stanoeva, Velo Markovski, Valentin Mirčeski, Markus Hoth, Reinhard Kappl, New insights into the chemistry of Coenzyme Q-0: A voltammetric and spectroscopic study, Bioelectrochemistry 111 (2016) 100–108.

 

111.Viktorija Maksimova, Valentin Mirceski, Rubin Gulaboski, Liljana Koleva Gudeva, Zorica Arsova Sarafinovska, Electrochemical evaluation of the synergistic effect of the antioxidant activity of capsaicin and other bioactive compounds in Capsicum sp. Extracts, Int. J. Electrochem. Sci., 11 (2016) 6673 – 6687

 

112. Valentin Mirceski, Dariusz Guziejewski, Monika Bozem, Ivan Bogeski, Characterizing electrode reactions by multisampling the current in square-wave voltammetry, Electrochimica Acta 213(20) (2016) 520-528.

 

113. Valentin Mirceski, Fritz Scholz, Congratulations to Šebojka Komorsky-Lovrić and Milivoj Lovrić. J Solid State Electrochem  20 (2016) 3213–3215. https://doi.org/10.1007/s10008-016-3401-6

 

114. Monika Bozem, Phillip Knapp, Valentin Mirceski, Ewa J. Slowik, Ivan Bogeski, Reinhard Kappl, Christian Heinemann, Markus Hoth, Electrochemical Quantification of Extracellular Local Kinetics Originating from Single Cells, Antioxidants & Redox Signaling, 29 (2018) 501-5017. 

 

115. Dijana Jadresko, Dariusz Guziejewski Valentin Mirceski, Electrochemical Faradaic Spectroscopy, ChemElectroChem 5 (2018) 187–194.

 

 1. 116.            Valentin Mirceski, Sławomira Skrzypek and Leon Stojanov, Square-wave voltammetry, Chem Texts, 4 (2018) 17-31.

 

 1. 117.            Valentin Mirčeski, Leon Stojanov , Sławomira Skrzypek, Recent advances and prospects of square-wave voltammetry, Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA, 39(2) (2018) 103–121.

 

 1. 118.            Sasho Stojkovikj, Metodija Najdoski, Birhan Sefer, Valentin Mirčeski Non–enzymatic Amperometric Sensor for H2O2 Based on MnCO3 Thin Film Electrodes, Croat. Chem. Acta 91(4) (2018) 567–575.

 

 1. 119.            S. Dimitrovska-Lazova, S. Aleksovsa, V. Mirceski, M. Pecovska-Gjorgjevich Correlation between composition, electrical and electrochemical properties of LnCo1-xCrxO3 (Ln = Pr, Gd and x = 0, 0.5 and 1) perovskites, J. Solid. State Electrochem.,  23 (3) (2019) 861–870

 

 1. 120.            Marjan S. Randjelović, Milan Z. Momčilović, Dirk Enke, Valentin Mirčeski, Electrochemistry of Hydrogen Peroxide Reduction Reaction on Carbon Paste Electrodes Modified by Ag- and Pt-supported Carbon Microspheres, Journal of Solid State Electrochemistry, 23 (4) (2019) 1257-1267.

 

 1. 121.            Rubin Gulaboski, Valentin Mirceski, Reinhard Kappl, Markus Hoth, Monika Bozem, Review—Quantification of Hydrogen Peroxide by Electrochemical Methods and Electron Spin Resonance Spectroscopy, Journal of The Electrochemical Society, 166 (8) (2019) G82-G101.

 

 1. 122.            Leon Stojanov, Nese Salih, Valentin Mirceski Synthesis And Characterization Of Silver Nanoparticles, KNOWLEDGE – International Journal 31(3) (2019) 643-646

 

 1. 123.            Rubin Gulaboski, Valentin Mirceski, Milivoj Lovric, Square-wave protein-film voltammetry: New insights in the enzymatic electrode processes coupled with chemical reactions, Journal of Solid State Electrochemistry 23 (8) (2019) 2493-2506.

 

 1. 124.            Valentin Mirceski , Leon Stojanov, Bozidar Ogorevc, Step Potential as a Diagnostic Tool in Square-Wave Voltammetry of Quasi-reversible Electrochemical Processes, Electrochim. Acta, 327 (2019) 134997-

 

125.Valentin Mirceski , Dariusz Guziejewski, Leon Stojanov, Rubin Gulaboski, Differential Square-Wave Voltammetry, Anal Chem. 91(23) (2019) 14904-14910.

 

126.Rubin Gulaboski, Valentin Mirceski, Sebojka Komorsky-Lovric, Milivoj Lovric, Three-phase electrodes: simple and efficient tool for analysis of ion transfer processes across liquid-liquid interface—twenty years on, J Solid State Electrochem (2020). https://doi.org/10.1007/s10008-020-04629-8

 

 1. 127.            Rubin Gulaboski, Valentin Mirceski, Simple voltammetric approach for characterization of two-step surface electrode mechanism in protein-film voltammetry. J Solid State Electrochem (2020) https://doi.org/10.1007/s10008-020-04563-9

 

 1. 128.            Valentin Mirceski, The power and beauty of electrochemistry, Journal of Solid State Electrochemistry, https://doi.org/10.1007/s10008-020-04699-8

 

 1. 129.            Valentin Mirceski, Leon Stojanov, Rubin Gulaboski, Double-Sampled Differential Square-Wave Voltammetry, Journal of Electroanalytical Chemistry 872 (2020) 114384

 

 1. 130.            Natalia Festinger, Sylwia Smarzewska, Valentin Mirčeski, Witold Ciesielski, Voltammetric Determination of an Antirheumatoid Drug Acemetacin on Graphite Flake Paste Electrode and Glassy Carbon Electrode, Electroanalysis, 33 (2) (2021) 314-322.

 

 1. 131.            Rubin Gulaboski, Valentin Mirceski, Application of Voltammetry in Biomedicine-Recent Achievements in Enzymatic Voltammetry, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 39, No. 2 (2020) p....

 

132. Leon Stojanov,VaskoJovanovski, ValentinMirceski, Square-Wave Voltammetry and Electrochemical Faradaic Spectroscopy of a Reversible Electrode Reaction: Determination of the Concentration Fraction of the Redox couple, Electroanalysis, (2021), in press

 

 1. 133.        Leon Stojanov, Dariusz Guziejewski, Mihaela Puiu, Camelia Bala, Valentin Mirceski, Multi-Frequency  

Analysis in a Single Square-Wave Chronoamperometric Experiment, Electrochemistry Communications, (2021), in press.

 

 

 

 

List of Poster and Oral Presentations at International Conferences

(not completed)

 

 

 1. P- F. QUENTEL, C. ELLEOUET, C.L.  MADEC, V. MIRČESKI , A. LAOUENAN, Square wave voltammetry of the molybdenum-1,10 phenanthroline-fulvic acid complex, 9th International Conference on Electroanalysis, 9-13 june 2002, Cracow, Poland.

 

 1. P- F. QUENTEL, V. MIRČESKI, C. ELLEOUET, C.L. MADEC Caractérisation de réaction de surface en présence d’interactions uniformes : cas de la réduction du Mo(VI) en présence de phénanthroline te d’un excès d’acides fulviques, Journées d'Electrochimie, 3-6 juin 2003, Poitiers, France

 

 1. C- V. MIRCESKI, F. QUENTEL, M. L’HER, A new approach for studying the kinetics of ion transfer across the liquid/liquid interface 4th Baltic Conference on Electrochemistry, Greifswald, Germany, 13-16 march 2005

 

 1. P- F. QUENTEL, V. MIRČESKI, C. ELLEOUET, Effet catalytique sur la voltammétrie de redissolution du molybdene après adsorption : mesure des cinétiques redox Journées d’Electrochimie, 5-8 juillet 2005, Saint-Malo

 

 1. 5.      P- F. QUENTEL, V. MIRČESKI, C. ELLEOUET, , M. L’HER, Etude du transfert des anions et des cations à l’interface eau½nitrobenzène par voltammétrie à ondes carrées à une électrode à trois phases Journées d’Electrochimie, 5-8 juillet 2005, Saint-Malo

 

 1. 6.      C- C. ELLEOUET, M. L’HER, V. MIRCESKI, A. NASSI, E. NGAMENI, E. NJANJA , F. QUENTEL, Importance de l’échange d’ion dans le fonctionnement des électrodes modifiées par une phase organique redox. Xème colloque du Groupe Français de Bioélectrochimie, 05-07 avril 2006, Céret

 

 1. P- F. QUENTEL, V. MIRCESKI, C. ELLEOUET,  M. L’HER. Kinetics of ion transfer at the liquid│liquid interface of a thin organic film modified electrode. 11th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2006, 11-15 juin 2006, Bordeaux

 

 1. P- V. MIRCESKI, F. QUENTEL, M. L’HER, Application of thin-film electrodes to study interfacial phenomena at the liquid interface: from the thermodynamics and kinetics of the transfer of hydrophilic inorganic ions, through the adsorption of complex organic ions, to preparation of metal nanoparticles, 11th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2006, 11-15 juin 2006, Bordeaux.

 

 1. C- C. Elleouet, M. L’Her, V. Mirčeski, A. Nassi, E. Ngameni, E. Njanja, F. Quentel, Lutetium bisphthalocyanines, Lu(III)[Pc’]2, as redox probes for charge and electron transfer studies across liquid│liquid interfaces between water and solvents or ionic liquids: thin-film and three-phase electrodes. 57th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 27 august-1 september, 2006, Edinburg, UK.

 

 1. P F. QUENTEL, V. MIRCESKI, C. ELLEOUET,  M. L’HER, Comparative study of anions transfer kinetics from water to organic solvents by means of thin-film square-wave voltammetry. 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, ICOSECS 5 , 10-13 september, 2006, Ohrid, ARY Macedonia.

Др. активности

Институтот за хемија, од 2005 година перманентно учествува во реализација на мрежниот проект “International Master and Postgraduate Programme in Materials Science and Catalysis” (MatCatNet) финансиран од германската фондација ДААД (Deutscher Akademischer Austaush Dienst), во рамките на специјалните програми за Југоситочна Европа.

Проектот е наменет за поддршка на студиите по хемија од вториот циклус (магистерски студии). Специфичните цели на проектот се модернизација на наставниот и научноистражувачкиот проецес, поддршка на млади истражувачи, вмрежување и соработка на  институциите од регионот, итн.

Главен носител на проектот е Хемискиот факултет од универзитетот во Лајпциг, Германија, а други членки во мрежата на соработници од Југоситочна Европа, покрај нашиот институт се: Хемискиот факултет од универзитетот „Бабеш-Болјаи“ во Клуж-Напока, Романија, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Хемискиот факултет при Државниот универзитет во Тетово, Природно-математичкиот факултет при универзитетот во Ниш, Србија, и Природно-математичкиот факултет при Универзитетот во Приштина, Косово.

Подетални информации за проектот, како и за понудата на стипендии за размена на студенти може да се најдат на следнава страна: www.uni-leipzig.de/chemie/hh/soe.

Локален координатор на проектот е проф. д-р Валентин Мирчески.   

 

ВИЗИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Валентин Мирчески

 

Основната мисија на високото образование (ВО) во било која земја е профилирање на студентите во високостручни, слободоумни, креативни, критички ориентирани луѓе, визионери и идни лидери, кои треба да бидат главен двигател на општествениот развој во целина (интелектуален, духовен, материјален, технолошки, национален, итн.). Оваа висока цел е достижна само доколку ВО е нераздвојно поврзано со научноистражувачката работа, како највисок облик на креативна човекова дејност. Подеднакво е точно тврдењето дека науката е заради ВО, односно ВО е заради науката. Научноистражувачката работа е уникатна компонента на ВО, која го прави суштински различно од другите облици на образование.

 

1. СЕГАШНА СОСТОЈБА

 

Во нашата земја, за жал, ВО наместо развојна, е социјална категорија. Корените на оваа состојба се далеку во самоуправниот систем на претходната држава, и досега не е направена суштинска промена на овој статус. Политичкиот мотив за овој феномен е ВО да биде ранливо, општествено маргинализирано, и лесно за политичка контрола. На пример, понижувачки и вулгарен е фактот што социјалниот статус (плата) на наставниот кадар е споредлив (еднаков, или понизок) од оној на возач во јавното сообраќајно претпријатие, или со раководител на сектор во определено министерство. На ова се надоврзуваат добро познатите факти за најнизок процент на издвојување на средства од БДП за ВО во цела Европа, што ги позиционира високообразовните институции на најниско ниво, соодветно на социјалниот статус на нивните вработени.

 

Финансиска зависност

 

Извонреден механизам за одржување на оваа состојба е финансиската зависност на високообразовните институции од паричната партиципација за студирање на студентите, надополнет со огромниот број на дополнителни административни давачки, и крунисан со целосно приватно финансирање на последипломските студии. Финансискиот опстанок на најголем број од високообразовните институции зависи од парите на студентите, а во помал број случаи, партиципацијата е фактор на непримерно профитирање, што во целина е погубен концепт.

Студентската партиципација е само еден облик на поширок општественополитички феномен типичен за балканските земји во кои ВО на вулгарен начин се претвори во едноставна пазарна категорија. Овој непримерен начин на финансирање е извориште на суштинско намалување на квалитетот на виското образование во целина. Ова резултира со апсурдна ситуација манифестирана преку постоење на институции кои номинално припаѓаат на ВО, а  не ги задоволуваат базичните постулати спомнати погоре. Или пак, институциите кои се на највисоко академско ниво, се во најмизерна финасиска состојба.

 

Пасивност и отсуство на академска дискусија

 

Индикативен е и зачудувачки фактот што овие хронични состојби досега не поттикнале организиран револт во академската заедница, ниту пак биле мотив за сериозна академска дискусија. Оваа, од друга страна, индицира постоење на внатрешни механизми на релаксација на состојбата кои најчесто се од негативна природа: погрешно разбирање и злоупотреба на академската слобода; убеденост дека научната работа е невозможна, оттука и непотребна, итн. Последниве случувања во врска со протестот на членовите на академската заедница се јавија откога ситуацијата стана апсурдна. Но, причини за незадоволство има многу одамна!

 

Индивидуален потенција

 

Наспроти оваа, просечно земено, резултатите кои се постигнати во ВО во толку неприродни и понижувачки услови индицираат висок индивидуален потенцијал на значителен дел членови на академската заедница. Но, успесите се резултат на удели на индивидуалци, а не на системски решенија. Ова е уште поочигледно во некои области кои бележат особен развој, поткрепен со научна публицистика на глобално меѓународно ниво, што е резултат на придонес на поединци со извонреден интелектуален потенцијал, на нивниот самопрегор и ентузијазам. Од друга страна, отсуството на системски решенија е причина за голем диспаритет во развој на поодделните високообразовни институции и научни области – додека некои се споредливи и компетитивни со европските, други се под балканскиот просек. 

 

 

2. ВИЗИЈА ЗА ОДНОСОТ НА ДРЖАВАТА КОН ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Генерална промена на статусот на ВО

 

За надминување на овие состојби потребна е целосна ревизија на начинот на финасирање на ВО и негово трансформирање во развојна категорија, овозможен преку перманентно зголемување на зафаќањето од БДП со тенденција да се постигнат европските стандарди, формирање на Минстерство за високо образование, наука и развој и двојно зголемување на социјалниот статус (плати) на академскиот кадар.

 

Перманентно и целосно финансирање на наставната и начноистражувачката работа

 

Државата мора целосно да ги покрие трошоците за наставна дејност (финансирање на дејност), водејќи сметка за специфичностите на различните области (природно-математички, технички, биомедицински, општествени, итн.). Покрај тоа, потребно е јасно дефинирање на истражувачки групи во сите институции на ВО, нивна хиерархиска поставеност, елаборирање на нивната научна дејност и соодветно алоцирање на средства за нивна перманентна работа (трошоци за секојдневна работа, одржување на опрема, пристап до литература итн.). Особено е важна поддршката на научен подмладок без кој е невозможен академскиот развој. Мора да постои одреден број магистранти и докторанти финасирани од државата, во функција на  асистенти  во образовниот и научниот процес. Особено е важно воведување на т.н. „докторски позиции“ кои се пополнуваат со најдобрите кандидати избрани од самата високообразовна институција. После нивното докторирање, новите доктори на науки може да се интегрираат во институцијата (доколку е тоа возможно), а докторските позиции се пополнуваат со нови докторанти.

 

Фонд за научноистражувачки проекти и поттикнување на компетитивноста

 

Паралелно со овој базичен начин на финасирање, неопходно е создавање на фонд за научноистражувачки проекти и нивно доделување на компетитивна основа, според мериторни и мерливи критериуми. Имено, критериумите кои беа предложени за избор на наставен кадар во последните измени на законот, се погодни како критериуми за доделување проекти. Неколкуте напредни инститиуции во земјата треба да бидат трансформирани во центри на извонредност со посебно финансирање и да послужат како модел за развојот на другите институции. Неопходен е и финансиски стимул за надпросечни академски постигања (за пофалба е досегашната програма за награда за меѓународни публикации, набавка на опрема, итн.), и воспоставување на механизми за поттикнување на компетитивноста преку награди, а не преку казни!

 

Рационализација и штедење

 

Државата има обврска да спроведе мерки за рационализација и штедење во насока на реевалуација на постојните институции, укрупнување, укинување на студиуми за кои не постојат предуслови за работа,  укинување на диспергираните студии, просторна рационализација, итн.

 

Уште некои начела на новите законски решенија

 

Новите законски решенија мора целосно да ја почитуваат автономијата на универзитетите, во смисла на академска слобода во дефинирањето на едукативните програми и содржини, оценувањето, изборот на научна проблематика, дефинирањето на критериуми за унапредување, итн. Особено е важно финасиското работење на универзитетите да биде исклучено од трезорскиот систем, бидејќи без финансиска самостојност не е возможна автономија (се разбира, финасиската самостојност не значи отсуство на отчетност и дефинирани правила за распределба и трошење). Законските решенија мора до го дефинираат наменското користење на партиципацијата на студентите само за неопходните трошоци за наставниот процес и истражувачката работа; недозволива е пренамена на овие средства за подмирување на основните трошоци на високообразовната институција (комунални трошоци, одржување, додаток за минат труд итн.), или за профитабилно работење кое резултира со апсурни и навредливи разлики во примањата на наставниот кадар, меѓу факултетите во еден ист универзитет, или меѓу различните универзитети.  

 

3. ВИЗИЈА ЗА РЕФОРМА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

 

Нашиот универзитет треба да ја зајакне својата улога на  интелектуален лидер во развојот на нашата земја, со тенденција да прерасне во регионално и европски компетитивен центар. Меѓународната афирмација на државата и нацијата, која се уште е во фаза на докажување на својата самобитност, треба да биде една од основни цели на универзитетот. Оттука, универзитетот мора да ги развива сите облици на меѓународно презентирање (објавување на резултати во меѓународни часописи, сите облици на афирмација и соработка во меѓународни рамки, итн.).

 

Дефинирање на академските вредности кон кои се стреми универзитетот

 

Универзитетот мора јасно да ги дефинира академските вредности кон кои цели: квалитет на образовниот процес, научни резултати, цитираност, воведување на нови научни дисциплини, меѓународна соработка, препознатливост во меѓународната академска заедница, углед пред домашните студенти и домашната јавност, инклузија на студентите во научноистражувачката работа, итн., и според овие вредности да ги гради своите системи за евалуација (унапредување, наградување, доделување проекти итн.). Универзитетот мора да ја негува и респектира неговата хетерогеност преку воведување на специфични критериуми за евалуација за различните дисциплини, но врз основа на општите вредности спомнати погоре.

 

Интеграција

 

Овие цели се достижни само ако универзитетот го зачува своето единство и направи вистинското, а не формалното интегрирање, кое ќе резултира со целосно финансиско обединување. Притоа, мора да ги отстрани сите облици на внатрешна неконзистентност и противречност кои придонесуваат различните единици да се чувствуваат како конкуренти, а не како припадници на едно семејство; овој феномен е детерминиран само од желбата за приграбување на поголем број студенти и поголем прилив на финасиски средства по основ на студентската партиципација. Универзитетот мора да ја почитува матичноста и да воведува интердисциплинарни студии кои ќе ги обединуваат различните единици. Покрај ова, не смее да се напушти Болоњскиот процес и мора да се зачува компатибилноста со европските академски институции, водејќи сметка за суштината на кредит-трансфер системот чија основна цел е слободен проток на студенти во рамките на универзитетот, а потоа и помеѓу различните универзитети во земјата и странство.

 

Апликативна дејност

 

Конечно, универзитетот треба да ја поддржи апликативната дејност и предприемничкиот дух, и да овозможи формирање на центри кои профитабилно би се занимавале со научноистражувачка работа, пренос на знаења, развој на технологии итн. Меѓутоа, треба да ги дестимулира апликативните дејности кои ја банализираат високообразовната дејност, се занимаваат со некреативна рутинска работа, иако истите може да бидат профитабилни на краток рок. Во поширок контекст, ваков вид на апликативна дејност не е во согласност со основните постулати на кои почива ВО, кои беа дефинирани на почетокот.

 

 

 

© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.