Вонреден професор д-р Јасмина Петреска Станоева

Биографија

 

Датум и место на раѓање: 30. 07. 1984 година во Прилеп.


Образование:

 • 2011–2012 – изработка и одбрана на докторска дисертација на Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје;
 • Докторска дисертација: „Полифенолен состав и антиоксидантна активност на планински чај од родот Sideritis од Балканскиот регион и карактеризација на метаболити од полифеноли во урина" работена под менторство на проф. д-р Марина Стефова (одбранета јули 2012);
 • 2008–2010 – последипломски студии, Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје (10,00)
  Магистерска работа: „Студија на хидратацијата на хидроксидниот јон во водни раствори со хибриден статистичко-физички – квантномеханички пристап" работена под менторство на проф. д-р Љупчо Пејов (одбранета ноември 2010);
 • 2003–2007 – додипломски студии, Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје (9,82)
  Дипломска работа: „Проучување на солватацијата на пирол во јаглерод тетрахлорид со комбинирана Монте Карло – квантно механичка методологија" работена под менторство на проф. д-р Љупчо Пејов (одбранета јули 2007);
 • 1999–2003 – средно училиште, ДСУ Гимназија „Мирче Ацев" во Прилеп;


Работно искуство:

 • 2019  – вонреден професор на заводот за аналитичка хемија при Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје
 • 2014  – доцент на заводот за аналитичка хемија при Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје
 • 2013 – 2014 – асистент на заводот за аналитичка хемија при Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје
 • 2011 – 2013 – помлад асистент на заводот за аналитичка хемија при Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје
 • 2008 – 2010 – млад истражувач во научноистражувачкиот проект „Засилување на истражувачкиот капацитет на земјите од западен балкан за карактеризација на квалитет на храна" под раковотство на професор д-р Марина Стефова;
 • 2007 – 2010 – демонстратор на заводот за аналитичка хемија при Институт за хемија, Природно-математички факултет Универзитет Св. „Кирил и Методиј" во Скопје;
 • Учествувала во изведување на вежбите по предметите Аналитичка хемија за студентите од биохемиско – физиолошка насока и биологија – хемија, Инструментална хемија за студентите од биохемиско – физиолошка насока, Аначитичка хемија I и II (A и Б ниво), Инструментална анализа I и II, Инструментални аналитички методи (А и Б ниво) и Хроматографски методи за студентите од применета хемија и аналитичка биохемија, како и по предметите Хроматографски методи и Форензичка хемија за студентите од последипломските студии.

Поле на научен интерес:

 • хроматографски методи;
 • масена спектрометрија;
 • анализа на фенолни компоненти во храна и нивни метаболити во биолошки примероци.
 • анализа на испарливи органски соединенија во вода, воздух и почва.

Книги

 

Престои

 • Од 01. 10. до 17. 12. 2009 година – престој во лабораторијата CSIC-CEBAS, Мурсија, Шпанија – оспособување за работа со масен спектрометар.

 

 • Од 28. 05. до 11. 06. 2010 учество на курсот за забрана и заштита од хемиско оружје, организиран од страна на „Организацијата за забрана и заштита на хемиско оружје“ одржан во Универзитетот на Хелсинки – знаења од областа на заштита од хемиски оружја (начини на екстракција и идентификација на супстанци кои се сметаа за хемиско оружје со примена на GS и GS/MS).

Трудови и конф.


ПУБЛИКУВАНИ ТРУДОВИ
 

1. D. Gerginova, S. Simova, M. Popova, M. Stefova, J. Petreska Stanoeva, V. Bankova, NMR Profiling of North Macedonian and Bulgarian Honeys for Detection of Botanical and Geographical Origin, Molecules, 2020, 25, 4687; doi:10.3390/molecules25204687.

 

2. J. Petreska Stanoeva, E. Balshikevska, M. Stefova, O. Tusevski, S. G. Simic, Comparison of the effect of acids in solvent mixtures for extraction of phenolic compounds from Aronia melanocarpa, Natural Product Communications, 2020, 15(7), 1–10.

3. D. Raičević, T. Popović, V. Ivanova-Petropulos, J. Petreska Stanoeva, V. Maraš, HPLC-DAD-ESI/MS monitoring of stilbenes content in Vranac red wines produced with traditional and modern fermentation methods, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2020, 39(1), 49–58.

4. J. Petreska Stanoeva, N. Peneva, M. Stefova, V. Gjamovski, Identification and quantification of phenolic compounds in pomegranate juices from eight Macedonian cultivars, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2019, 2, 149–160.

5. O. Tusevski, M. Krstikj, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, Phenolic Compounds Composition of Hypericum perforatum L. Wild-Growing Plants from the Republic of Macedonia, Agriculturae Conspectus Scientificus, 2019, 1, 67–75.

6. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, Marina Stefova, M. Spasenoski, S. Gadzovska Simic, State of antioxidant systems and phenolic compounds’ production in Hypericum perforatum L. hairy roots, Acta Physiologiae Plantarum, 2019, 41:132, 1-15.

7. M. Karapandzova, Gj. Stefkov, I. Cvetkovikj Karanfilova, T. Kadifkova Panovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Kulevanova, Chemical Characterization and Antioxidant Activity of Mountain Pine (Pinus mugo Turra, Pinaceae) from Republic of Macedonia, Records of Natural Products, 2019, 13, 50–63.

8. M. Stefova, A. Petkovska, S. Ugarkovic, J. Petreska Stanoeva, Strategy for optimized use of LC-MSn for determination of the polyphenolic profiles of apple peel, flesh and leaves, Arabian Journal of Chemistry, 2019,12, 5180-5186.

9. O. Tusevski, M. Krstikj, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, Phenolic profile and biological activity of Hypericum perforatum L.: Can roots be considered as a new source of natural compounds?, South African Journal of Botany, 2018, 117, 301–310.

10. J. Petreska Stanoeva , M. Stefova, K. Baceva Andonovska , A. Vankova, T. Stafilov, Phenolics and mineral content in bilberry and bog bilberry from Macedonia, International Journal of Food Properties, 2017, 20, S863–S883.

11. O. Tusevski, B. Vinterhalter, D. Krstić Milošević, M. Soković,·A. Ćirić, D. Vinterhalter, S. Zdravković Korać, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, Production of phenolic compounds, antioxidant and antimicrobial activities in hairy root and shoot cultures of Hypericum perforatum L, Plant Cell Tiss Organ Cult, 2017, 128, 589–605.

12. A. Petkovska, V. Gjamovski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Characterization of the Polyphenolic Profiles of Peel, Flesh and Leaves of Malus domestica Cultivars Using UHPLC-DAD-HESI-MSn Natural Product Communications, 2017, 12, 35–42.

13. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, K. Bačeva Andonovska, T. Stafilov, LC/DAD/MSn and ICP-AES Assay and Correlations between Phenolic Compounds and Toxic Metals in Endemic Thymus alsarensis from the Thallium Enriched Allchar Locality, Natural Product Communications, 2017, 12, 167–170.

14. R. Gulaboski, I. Bogeski, P. Kokoskarova, H.H. Haeri, S. Mitrev, M. Stefova, J. Petreska Stanoeva, V. Markovski, V. Mirčeski, M. Hoth, R. Kappl, New insights into the chemistry of Coenzyme Q-0: A voltammetric and spectroscopic study, Bioelectrochemistry, 2016, 111, 100–108.

15. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, E. Markoska, N. Brndevska, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, Callus cultures of Hypericum perforatum L. a novel and efficient source for xanthone production, Plant Cell Tissue and Organ Culture, 2016, 125, 309–319.

16. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Gj. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alipieva, V. Bankova, I. Aneva, Lj. N. Evstatieva, Chemotaxonomic contribution to the Sideritis species dilemma on the Balkans, Biochemical Systematics and Ecology, 2015, 61, 477–487.

17. M. Karapandzova, Gj. Stefkov, I. Cvetkovikj, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Kulevanova, Flavonoids and other phenolic compounds in needles of Pinus peuce and other pine species from the Macedonian Flora, Natural Product Communications, 2015, 10, 987–990.

18. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, Agrobacterium enhances xanthone production in Hypericum perforatum cell suspensions, Plant Growth Regulation, 2015, 76, 199–210.

19. A. Ibraliu, A. Trendafilova, B. D. Anđelković, B. Qazimi, D. M. Gođevac, D. Shengjergji, E. Bebeci, Gj. Stefkov, G. Zdunic, Ina I. Aneva, I. Pasho, J. Petreska Stanoeva, K. I. Alipieva, K. Savikin, Lj. N. Evstatieva, N. Menkovic, M. Stefova, M Popova, M. B. Jadranin, M. N. Todorova, P. Denev, S. Kulevanova, V. S. Bankova, V. Gurazi, V. Papajani-Toska, Comparative Study of Balkan Sideritis Species from Albania, Bulgaria and Macedonia, European Journal of Medicinal Plants, 2015, 5, 328–340. 

20. Gj. Stefkov, S. Hristovski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Lj. Melovski, S. Kulevanova, Resource assessment and economic potential of bilberries (Vaccinium myrtillus and Vaccinium uliginosum) on Osogovo Mtn., R. Macedonia, Industrial Crops and Products, 2014, 61, 145–150.

21. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, D. Pavokovic, S. Gadzovska Simic, Identification and quantification of phenolic compounds in Hypericum perforatum L. transgenic shoots, Acta Physiologiae Plantarum, 2014, 36, 2555–2569.

22. M. Murati, N. Oturan, Z. Zdravkovski, J. Petreska Stanoeva, S. Efremova Aaron, J.J. Aaron, M.A. Oturan, Application of the electro-Fenton process to mesotrione aqueous solutions: kinetics, degradation pathways, mineralization, and evolution of toxicity, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2014, 33, 121–137.

23. Gj. Stefkov, B. Miova, S. Dinevska-Kjovkarovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, G. Petrusevska, S. Kulevanova, Chemical characterization of Centaurium erythrea L. and its effects on carbohydrate and lipid metabolism in experimental diabetes, Journal of Ethnopharmacology, 2014, 152, 71–77.

24. I. Mitreski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Gj. Stefkov, S. Kulevanova, Polyphenols in Representative Teucrium Species in the Flora of R. Macedonia: LC/DAD/ESI-MSn Profile and Content, Natural Product Communications, 2014, 9, 175–180.

25. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, Phenolic profile of dark-grown and photoperiod-exposed Hypericum perforatum L. hairy root cultures, The Scientific World Journal, 2013.

26. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Assay of urinary excretion of polyphenols after ingestion of a cup of Mountain Tea (Sideritis scardica) measured by HPLC-DAD-ESI-MS/MS, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61, 10488–10497.

27. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Dz. Kungulovski, N. Atanasova Pancevska, N. Sekulovski, S. Panov, S. Gadzovska Simic, Hairy roots of Hypericum perforatum L.: a promising system for xanthone production, Central European Journal of Biology, 2013, 8, 1010–1022.

28. R. Gulaboski, I. Bogeski, V. Mirceski, S. Saul, B. Pasieka, H. H. Haeri, M. Stefova, J. Petreska Stanoeva, S. Mitrev, M. Hoth, R. Kappl, Hydroxylated derivatives of dimethoxy-1,4-benzoquinone as redox switchable earth-alkaline metal ligands and radical scavengers, Scientific Reports, 2013, 1865, 1–8.

29. P. D. Mitev, P. A. Bopp, J. Petreska, K. Coutinho, H. Agren, Lj. Pejov, K. Hermansson, Different structures give similar vibrational spectra: The case of OHin aqueous solution, The Journal of Chemical Physics, 2013, 138, 064503, 1–10.

30. I. Cvetkovikj, G. Stefkov, J. Acevska, J. Petreska Stanoeva, M. Karapandzova, M. Stefova, A. Dimitrovska, S. Kulevanova, Polyphenolic characterization and chromatographic methods for fast assessment of culinary Salvia species from South East Europe, Journal of Chromatography A, 2013, 1282, 38–45.

31. S. Gadzovska-Simic, O. Tusevski, S. Antevski, N. Atanasova-Pancevska, J. Petreska, M. Stefova, D. Kungulovski, M. Spasenoski, Secondary metabolite production in Hypericum perforatum L. cell suspensions upon elicitation with fungal mycelia from aspergillus flavus, Archives of Biological Sciences, Belgrade, 2012, 64, 113–121.

32. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Evaluation of the ion trap MS performance for quantication of flavonoids and comparison to UV detection, Journal of Mass Spectrometry, 2012, 47, 1395–1406.

33. J. Petreska Stanoeva, D. Bagashovska, M. Stefova, Characterization of urinary bioactive phenolic metabolites excreted after consumption of a cup of mountain tea (Sideritis scardica) using liquid chromatography – tandem mass spectrometry. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2012, 229–243.

34. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres, D. A. Moreno, F. A. Tomás-Barberán, G. Stefkov, S. Kulevanova, A. Gil-Izquierdo, Dietary burden of phenolics per serving of “Mountain Tea” (Sideritis) from Macedonia and correlation to antioxidant activity. Natural Product Communications, 2011, 6, 1305–1314.

35. I. Bogeski, R. Gulaboski, R. Kappl, V. Mirceski, M. Stefova, J. Petreska, M. Hoth, Calcium Binding and Transport by Coenzyme Q. Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 92939303.

36. M. Kajdžanoska, J. Petreska, M. Stefova, Comparison of different extraction solvent mixtures for characterization of phenolic compounds in strawberries. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59 (10), 5272–5278.

37. J. Petreska, G. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alapieva, V. Bankova, M. Stefova, Phenolic compounds of mountain tea from the Balkans: LC/DAD/ESI/MSn profile and content. Natural Product Communications, 2011 (6), 21–30.

38. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; G. Stefkov, S. Kulevanova, A. Gil-Izquierdo, Potential bioactive phenolics of Macedonian Sideritis species used for medicinal “Mountain Tea”. Food Chemistry, 2011 (125), 13–20.

39. K. Alipieva, J. Petreska, A. G. Izquierdo, M. Stefova, Lj. Evstatieva, V. Bankova, Influence of the Extraction Method on the Yield of Flavonoids and Phenolics from Sideritis spp. (Pirin Mountain tea). Natural Product Communications, 2010 (5), 51–54.

40. J. Petreska, Lj. Pejov, Comparison of methods for solving the vibrational Schrödinger equation in the course of sequential Monte-Carlo-quantum mechanical treatment of hydroxide ion hydration. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2010 (29), 203–213.

 

Conffrence paper: B. Qazimi, · J. Petreska Stanoeva, · Gj. Stefkov, M. Stefova, ·S. Kulevanova, Comparison of phenolic compounds between spontaneous and cultivated flowering stems of mountain tea (Sideritis scardica Griseb.) from R. Macedonia, 6th Congress of Pharmacy in Macedonia with international participation, Ohrid, R. Macedonia, 2016.

 

Proceesings: O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Dz. Kungulovski, N. Atanasova Pancevska, S. Panov, S. Gadzovska-Simic, Xanthone production in Hypericum perforatum hairy root cultures transformed with Agrobacterium rhizogenes A4, Proceedings, Conference on Medicinal and Aromatic plants of South East European Countries, 7th CMAPSEEC, 2012, 381–388.


ПРЕЗЕНТИРАНИ ТРУДОВИ

1. J. Bogdanov, J. Petreska Stanoeva, K. Baceva Andonovska, Development of Method for Detection of Volatile and Semivolatile Organic Compounds in Outdoor Urban Air in Skopje, Macedonia, III International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Prishtina, Kosovo, 2019, pp. 88 (poster)

2. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, B. Trusheva, M. Popova, D. Antonova, V. Bankova, Phenolic profiling of Bulgarian and Macedonian propolis by LC–MS spectrometry. 19th International Symposium and Summer School on bioanalusis, Şurir, Romania, 2019, pp. 22-23. (oral)

3. M. Stefova, J. Petreska Stanoeva, B. Trusheva, M. Popova, D. Antonova, V. Bankova, Comparison between Macedonian and Bulgarian propolis: chemical composition and plant origin. 4rd International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf, Albena, Bulgaria, 2019, pp. 318 (poster)

4. E. Balshikevska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, J. Bogdanov, Comparison of different extraction solvent mixtures for characterization of phenolic compounds in Aronia melanocarpa. 4rd International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf, Albena, Bulgaria, 2019, pp. 277 (poster)

5. M. Cichna-Markl, D. Feurle, A. Wanka, I. Nikolikj, K. Zappe, M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova. Differentiation of berry species in foods by DNA barcoding and high resolution melting (HRM) analysis. 4th International Conference on Food Chemistry and Technology (FCT-2018). 5.11.-7.11.2018, Berlin, Germany. (oral)

6. Ivana Taseska, Jasmina Petreska Stanoeva, Marina Stefova, Development of reversed phase HPLC-DAD-MS method for characterization of cannabinoids in hemp oil samples, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2018, pp.158 (poster)

7. Martina Bogojovska, Viktor Damjanovski, Jasmina Petreska Stanoeva, Marina Stefova, Optimization of solid-phase extraction followed by HPLC-DAD-MS characterization of honey polyphenols, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2018, pp. 157 (poster)

8. Liljana Stavreska, Sara Drogrishki, Teodora Jovanoska, Jasmina Petreska Stanoeva, Marina Stefova, Margit Cichna-Markl, Using anthocyanin profiles for the authentication of various red fruits and products thereof, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2018, pp. 123 (poster)

9. A. Wanka, D. Feurle, K. Zape, M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, M. Cichna-Markl, Differentiation of American cranberry, common cranberry and lingonberry by DNA barcoding and high resolution melting (HRM) analysis, 18th International Symposium and Summer School on bioanalusis, Komarno, Slovakia, 2018, pp. 75. (poster)

10. Wanka, D. Feurle, I. Nikolikj, K. Zappe, M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, M. Cichna-Markl. Identification of three Vaccinium species by DNA barcoding and high resolution melting (HRM) analysis. ASAC JunganalytikerInnen-Forum 2018, 4.5.-5.5.2018, Wien. (oral)

11. Tusevski, O., Krstikj, M., Petreska Stanoeva, J., Stefova, M., Gadzovska Simic, S. (2018): HPLC/DAD/ESI-MSn analysis of phenolic compounds in Hypericum perforatum L. wild-growing plants from Pelister National Park, Republic of Macedonia. 10th CMAPSEEC Conference on Medicinal and Aromatic plants of South East European Countries, 10th CMAPSEEC, 20-24 May, Split, Croatia.  

12. A. Wanka, F. Feurle, I. Nikolikj, K. Zappe, M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, M. Cichna-Markl. MATK und ITS als Barcoding-Regionen zur Unterscheidung von Vaccinium vitis-idaea L., Vaccinium oxycoccos L. und Vaccinium macrocarpon AIT. Österreichische Lebensmittelchemiker Tage, 25.4.-27.4.2018, Seggauberg, Österreich. (poster)

13. D. Feurle, I. Nikolikj, K. Zappe, M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, M. Cichna-Markl. Identifizierung von heimischer Wildheidelbeere und verschiedenen Sorten der Kulturheidelbeere mittels DNA Barcode Analyse. Österreichische Lebensmittelchemiker Tage, 25.4.-27.4.2018, Seggauberg, Österreich. (poster)

14. D. Feurle, A. Wanka, K. Zappe, M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, M. Cichna-Markl. Authentizität von V. myrtillus – Einfluss komplexer Lebensmittelmatrizes auf die Schmelzkurvenanalyse (HRM Analyse) von Heidelbeeren. Österreichische Lebensmittelchemiker Tage, 25.4.-27.4.2018, Seggauberg, Österreich. (poster)

15. D. Feurle, I. Nikolikj, A. Wanka, K. Zappe, M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, M. Cichna-Markl, Authentication of bilberries (V. myrttillus) in Raw and processed foodstuff, 18th International Symposium and Summer School on bioanalusis, Komarno, Slovakia, 2018, pp. 55. (poster).

16. M. Stefova, L. Stavreska, M. Bogojovska, J. Petreska Stanoeva, Analytical methodology for establishing polyphenolic profiles of honey as an authentication tool, 18th International Symposium and Summer School on bioanalusis, Komarno, Slovakia, 2018, pp. 43. (oral)

17. J. Petreska Stanoeva, N. Peneva, M. Stefova, M. Cichna-Markl, Using polyphenolic profile to find markers for authentication of pomegranate fruits and their products, 18th International Symposium and Summer School on bioanalusis, Komarno, Slovakia, 2018, pp. 39. (oral)

18. S. Dobrovolni, R. Hochegger, D. Feurle, A. Wanka, I. Nikolikj, K. Zappe, M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, M. Cichna-Markl, Food authentication by DNA barcoding and Metabarcoding, 18th International Symposium and Summer School on bioanalusis, Komarno, Slovakia, 2018, pp. 23. (oral)

19. Oliver Tusevski, Marija Krstikj, Natalija Atanasova Pancevska, Dzoko Kungulovski, Jasmina Petreska Stanoeva, Marina Stefova, Sonja Gadzovska Simic, Phenolic compounds and antimicrobial activity of Hypericum perforatum l. transgenic shoot extracts, 3rd International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf, At Bansko, Bulgaria

20. Iva Nikolikj, Doris Feurle, Katja Zappe, Milena Stojkovska, Jasmina Petreska Stanoeva, Marina Stefova, Margit Cichna-Markl, Identification of berry species and cultivars by DNA barcoding and high resolution melting (HRM) analysis, 8th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, Prague, Czech Republic, 2017, pp. 128 (Oral presentation)

21. Tusevski, O., Krstikj, M., Atanasova Pancevska, N., Kungulovski, Dz., Petreska Stanoeva, J., Stefova, M., Gadzovska Simic, S. (2017): Phenolic compounds and antimicrobial activity of Hypericum perforatum L. transgenic shoot extracts. 3rd International Conference on Natural Products Utilization, 18-21 October, Bansko, Bulgaria.

22. Menče Najdoska-Bogdanov, Jasmina Petreska Stanoeva, Jane Bogdanov, Marina Stefova, Determination of Polyphenolic Composition of Cultivated Sweet Fennel from R. Macedonia, EastWest Chemistry Conference, 2017, pp. 67 (poster)  

23. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, A. Vankova, Polyphenolic Content of Bilberry and Bog Bilberry Fruits and Leaves From Macedonia, EastWest Chemistry Conference, 2017, pp. 54 (oral)

24. M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, M. Cichna-Markl, Development of HPLC/DAD/MSn method for authentication of fruit products, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 2017, pp. 62 (poster)

25. A. Petkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Determination of the polyphenolic profile of selected apple cultivars from Macedonia with LC-MSn, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 2017, pp.32  (oral)

26. I. Nikolikj, M. Stojkovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, M. Cichna-Markl, Identification of berry species and cultivars by dna barcoding, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 2017, pp.11 (plenary)

27. Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Jasmina Petrevska-Stanoeva, Marina Stefova, Svetlana Kulevanova, Polyphenolic profile of wild growing populations of Salvia fruticosa Mill. from Balkan Peninsula, 6th Congress of Pharmacy in Macedonia, 2016, pp. 507.

28. Bujar Qazimi, Jasmina Petreska-Stanoeva, Gjoshe Stefkov, Marina Stefova, Svetlana Kulevanova, Comparison of phenolic compounds between spontaneous and cultivated flowering stems of mountain tea (Sideritis scardica Griseb.) from R. Macedonia, 6th Congress of Pharmacy in Macedonia, 2016, pp. 507.

29. J. Petreska Stanoeva, K. Bačeva, M. Stefova, T. Stafilov, Correlations between phenolic compounds and toxic metals in Thymus alsarensis Ronninger from the Allchar locality, Republic of Macedonia. 9th Conference on Medical and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 2016, pp. 489.

30. S. Gadzovska Simic, O. Tusevski, I. Dimovski, C. Anteska, S. Ordevska, H. Aydarçe, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Identification and quantification of phenolic compounds in Hypericum perforatum L. wild growing plants. 9th Conference on Medical and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 9th CMAPSEEC, 26-29 May, Plovdiv, Bulgaria, 2016, pp. 108.

31. C. Stojcevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Characterization of polyphenols in Macedonian propolis using liquid chromatography coupled to mass spectrometry. XI Students’ Congress of Pure and Applied Chemistry of SCTM, 2015, pp. 7.

32. D. Bagashovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Characterization of bioactive phenolic metabolites in urine after consumption of mountain tea (Sideritis scardica) using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2014, pp. 48.

33. K. Runcevska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Sensitivity of methods for quantification of polyphenols using liquid chromatography and mass spectrometry. XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2014, pp. 41.

34. J. Petreska Stanoeva, M. Oturan, J.J. Aaron, Z. Zdravkovski, Investigation of the mechanism of degradation of the azinphos-methyl herbicide using HPLC/DAD/ESI-MSn. XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2014, pp. 26.

35. Tusevski, O., Trajkovska, Lj., Ivanova, L., Shijakova, K., Petreska Stanoeva, J., Stefova M., Gadzovska Simic, S. (2014): Naphtodianthrone production in Hypericum perforatum L. transgenic shoots. 8th Conference on Medicinal and Aromatic plants of South East European Countries, 8th CMAPSEEC, 19-22 May, Durrës, Albania

36. Gadzovska Simic, S., Tusevski, O., Petreska Stanoeva, J., Stefova, M. (2013): Phenolic acids and flavonoids idetified in Hypericum perforatum L. hairy roots. 1st International Conference on Plant Biology and 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, 4-7 June 2013, Subotica, Serbia.

37. I. Bogeski, R. Gulaboski, V. Mirceski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, B. Pasieka, S. Saul, M. Hoth, R. Kappl, Identification of novel hydroxyl-benzoquinones as redox switchable calcium chelators and potent biological antioxidants, Biophysical Journal, 2013, 104, 607a.

38. I. Cvetkovikj, G. Stefkov, J. Petreska Stanoeva, M. Karapandzova, M. Stefova, S. Kulevanova, Polyphenolic profile of wild growing “Sage” from Republic of Macedonia. International conference on natural products utilization: From plants to pharmacy shelf, 2013, pp. 104.

39. J. Petreska Stanoeva, G. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alapieva, V. Bankova, M. Stefova, Polyphenolic profile, antioxidant activity and chemotaxonomy of Sideritis species from the Balkans. International conference on natural products utilization: From plants to pharmacy shelf, 2013, pp. 60.

40. G. Ivanov, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Evaluation of the analytical performance of the ELISA method for measurement of TSH concentration in serum. 10th congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia, 2013, pp. 6.

41. H. Dičoska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, K. Bačeva, Study of phenolic composition of the different parts of Thymus alsarensis plants. 10th congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia, 2013, pp. 5.

42. K. Runčevska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Separation of poliphenolic compounds using different columns for reversed-phase high-perofrmance liquid chromatography. 10th congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia, 2013, pp. 4.

43. I. Cvetkovikj, G. Stefkov, J. Acevska, J. Petreska, M. Karapandzova, M. Stefova, A. Dimitrovska, S. Kulevanova, Polyphenolic characterization and chromatographic methods for fast assessment of culinary Salvia species from South East Europe. 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, Poland, 2012, pp. 540.

44. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Dz. Kungulovski, N. Atanasova Pancevska, S. Panov, S. Gadzovska-Simic, Xanthone production in Hypericum perforatum hairy root cultures transformed with Agrobacterium rhizogenes A4, 7th Conference on Medicinal and Aromatic plants of South East European Countries, 7th CMAPSEEC, Subotica, Serbia, 2012, pp. 189.

45. E. Lazarevska, J. Petreska, M. Stefova, Characterization of the polyphenolic content of Aronia melanocarpa from Macedonia using HPLC-DAD-ESI-MSn and UV-spectrophotometry. XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 284.

46. D. Bagashovska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Characterization of urinary bioactive phenolic metabolites excreted after consumption of a cup of mountain tea (Sideritis scardica) using liquid chromatography – tandem mass spectrometry. XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 83.

47. N. Josifovska, O. Trenchevska, J. Petreska, K. Stojanoski, Electrospray ionisation study of small peptides. ESI MSn spectra of l-leucyl-glycine. XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 72.

48. M. Petkovska, O. Trenchevska, J. Petreska, K. Stojanoski, Electrospray ionisation study of proteins. ESI-MS spectra of casein and beta lactoglobulin, XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 71.

49. O. Blazeska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Assay of cannabinoids in Cannabis sativa L. from macedonia using gas chromatography coupled to mass spectrometry, XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 67.

50. S. Duridanska, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Comparison of different extraction mixtures for characterization of polyphenolic compounds in raspberries using HPLC-DAD-ESI-MSn and UV-spectrophotometry, XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2012, pp. 65.

51. M. Stefova, J. Petreska Stanoeva, HPLC-Ion Trap MS Perofrmance for quantification of flavonoids and comparison to UV detection, 12th International Symposium and CEEPUS Summer School on Bioanalysis, Cluj-Napoca, 2012.

52. M. Stefova, V. Gavrilova, M. Kajdžanoska, J. Petreska, Varietal differences in the polyphenolic profile of cultivated blueberries studied by HPLC/DAD/MSn, 10th International Symposium and CEEPUS Summer School on Bioanalysis, Graz, 2011, pp. 25.

53. S. Trajkovic, J. Petreska, M. Stefova, Identification of phenolic compounds in Thymus tosevi from Macedonia by liquid chromatography/electrospray ionizatio mass spectrometry, IX Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2011, pp. 47.

54. H. Dichoska, J. Petreska, M. Stefova, Identification of phenolic compounds of Sideritis species from Turkey by HPLC/DAD/MSn, IX Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2011, pp. 34.

55. Е. Lazarevska, J. Petreska, M. Stefova, Characterization of the polyphenolic profile of Aronia melanocarpa using HPLC-DAD-ESI-MSn, IX Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2011, pp. 31.

56. S. Gadzovska-Simic, O. Tusevski, M. Stefova, J. Petreska, Secondary metabolite profiles in different in vitro cultures of Hypericum perforatum L. 19th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Banja Vrujci, 2011, pp. 63.

57. А. Gil-Izquierdo, J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; G. Stefkov, S. Kulevanova, S. Medina, Antioxidant phenolics content in a cup of Macedonian “Mountain tea” (Sideritis). XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010, pp. 152. 

58. А. Gil-Izquierdo, C. D. Mellisho,; R. González-Barrio; F. Ferreres, M. F. Ortuño, W. Conejero; A. Torrecillas, J. M. García-Mina, S. Medina, J. Petreska, Iron deficiency enhances bioactive phenolics in lemon juice. XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010, pp. 144 

59. А. Pupinoska, J. Petreska, G. Stefkov, S. Kulevanova, M. Stefova, Characterization of phenolic compounds in Crataegus species from Macedonia by liquid chromatography-UV diode-array detection-electrospray ionization mass spectrometry. XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010, pp. 75 

60. J. Petreska, G. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alipieva, V. Bankova, M. Stefova, Characterization of the phenolic profile of Sideritis species from the Balkan Peninsula by LC‑UV DAD-ESI-MS. XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2010, pp. 74 

61. J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; A. Gil-Izquierdo, Phytochemical evaluation and relation to antioxidant activity and dietary burden of phenolics per serving of “Mountain tea” (Sideritis) from Macedonia. XXV International conference on Polyphenols, Polyphenols Communications, 2010, pp. 133-134.

62.  J. Petreska, M. Stefova, F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; A. Gil-Izquierdo, Potencial bioactive phenolics of Macedonian Sideritis species used for Medical “Mountain Tea”. XXV International conference on Polyphenols, Polyphenols Communications, 2010, pp. 131-132.

63. M. Stefova, J. Petreska, Liquid chromatography and mass spectrometry in flavonoid characterization. 10th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Zagreb, Croatia, 2010, pp. 41.

64. G. Stefkov, J. Petreska, M. Stefova, S. Kulevanova, Flavonoids in representatives of the Genus Teucrium in Macedonian flora. 4th Croatian congress on Pharmacy, 2010, pp. 158

65. A. Pupinoska, J. Petreska, M. Stefova, Characterization of phenolic compounds in Sideritis scardica by liquid chromatography-UV diode-array detection-electrospray ionization mass spectrometry. VIII Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2009, pp. 67.

66. B. Milenkovska, J. Petreska, M. Stefova, Optimization of conditions for acid hydrolysis of flavonoids. VIII Congress of pure and applied Chemistry of Students from Macedonia, Skopje, R. Macedonia, 2009, pp. 53.

67. J. Petreska, Lj. Pejov, K. Coutinho, K. Hermansson, Raman Spectrum of Aqueous OH- Ion: A Sequential Monte Carlo -Quantum Mechanical Study. Second Humboldt conference on noncovalent interactions, Vršac, Serbija, 2009, pp. 64.

68. J. Petreska; M. Stefova; F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; A. Gil-Izquierdo, Dietary burden of phenolics per serving of Sidertitis species from Macedonia and correlation to antioxidant activity. Future Trends in Phytochemistry in the global era of agri-food and health: A Young Scientists Meeting, Los Alcázares, Murcia, Spain, 2009, pp. 94.

69. J. Petreska; M. Stefova; F. Ferreres; D.A. Moreno; F.A. Tomás-Barberán; A. Gil-Izquierdo, Characterization of phenolic compounds in Sideritis species from Macedonia by liquid chromatography-UV diode-array detection-electrospray ionization mass spectrometry, Future Trends in Phytochemistry in the global era of agri-food and health: A Young Scientists Meeting, Los Alcázares, Murcia, Spain, 2009, pp. 82.

70. F. Trajkovic. L. Andreeva, J. Petreska, Investigation of the vibrational spectra of some partially deuterated Cd(NH3)2Cl2, Hg(NH3)2Cl2, and Pd(NH3)4Cl2 complexes, XXIX EUCMOS, , Croatia, Opatija, 2008, pp. 37.

71. J. Petreska, Lj. Pejov, A study of solvatation of pyrrole in carbon tetrachloride by a combined Monte Carlo – quantum mechanical methodology. VII congress of pure and applied chemistry for the students of Macedonia, Skopje, 2007, pp. 61.

 

Др. активности

Награди:

 • Награда за најдобро дипломиран студент во 2007 година на Институтот за хемија и Природно-математичкиот факултет со просечен успех 9,82 и период на студирање од 3 години и 10 месеци.
 • Нaграда за најдобар млад истражувач на курсот за забрана и заштита од хемиско оружје, организиран од страна на „Организацијата за забрана и заштита на хемиско оружје“ одржан во Универзитетот на Хелсинки (28. 05. – 11. 06. 2010).
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.