Pедовен професор (во пензија) д-р Трајче Стафилов

Биографија

Д-р Трајче СТАФИЛОВ, редовен професор, е роден на 20 октомври 1949 во с. Чемерско, Кава­дар­ци, Основното (1964 г.) и средното (1968 г.) образование ги завршил во Кавадарци. Во учебната 1968/69 г. се запишал на студии по при­менета хемија, на Природно-математичкиот факултет во Скопје (ПМФ). Дипломи­рал во 1972 г. како најдобар студент во генераци­јата. Магистрирал на Инсти­ту­тот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје во 1977 со одбрана на магис­тер­ска­та работа под наслов: “Вибра­ци­о­ни спектри на некои циклични ами­ди и на нивни метални сое­ди­не­ни­ја” под менторство на проф. д-р Иван Петров. Докторирал на Хемискиот факултет во Скопје во 1985 г. со одбрана на докторската дисертација под наслов: “Застапеност на ретки и благородни мета­ли во арсен-антимонската руда од Алшар и можност за нив­­но кон­­­­центрирање” под менторство на проф. д-р Тодор Тодоровски. Во 1974 г. стапил на работа на Природно-математичкиот факултет во Скопје како помлад асистент на Хемискиот институт. Од 1978 до 1985 г. бил раководител на Лабо­рато­ри­јата во ФЕНИ, Кавадарци. Од 1985 до 1988 г. бил научен соработник во Инсти­ту­тот за рудар­ство и металургија (РЖС, Скопје). Во 1988 г. е избран за доцент, во 1993 за вонреден про­фесор а во 1997 за редовен професор на Природно-матема­тич­ки­от факултет во Скопје. На Институтот за хемија е анга­жиран со изведување настава по предметот ин­дус­триска хемија (за студентите од применета насока, претходно опе­ра­­­ции и процеси во хемиската индустрија) и токсиколошка хемија за студентите од насоката аналитичка биохемија. Две години држел нас­тава по предметот основи на хемиската технологија (1988/89 до 1989/90) и една година по предметот хемиско школско експе­ри­мен­тирање (1991/92). На пост­дип­лом­ските студии на Институтот за хемија е одговорен нас­тав­ник за предметите спек­тро­скоп­ски и радиохемиски анали­тич­ки методи и хемија на животната средина. Како асистент изведувал вежби по предметите: аналитичка хемија за студентите по хемија и медицинска хемија за студентите од Медицинскиот и Стоматолошкиот факул­тет. Главни подрачја на научен интерес на проф. Стафилов се истра­жу­вања во анали­тич­ката хемија а негова посебна специјалност му е атомската ап­­сорп­циона спек­тро­метрија. Освен тоа се занимава и со примена на хроматографските методи за ана­ли­за на траги и со кон­трола во технолошките процеси. Негов посебен интерес е и хемијата на животната средина. Во научноистра­жувачката работа актив­но ја употребувал и ин­фра­црве­ната (и раман­ската) спектро­ско­пија. Проф. Стафилов досега објавил вкупно 33 научни и стручни монографии и 350 печатени трудови (од кои 6 прег­­ледни трудови). Од овој број, 240 трудови се печатени во списанија надвор од Маке­до­ни­ја (од нив 150 во списанија со impact factor), 75 во списанија печатени во Македонија (од кои 1 прегледен труд), 25 трудови се објавени во збор­ни­ци на трудови надвор од Македонија и 26 во зборници на трудови од македонски мани­фес­та­ции. Пре­зен­­тирал и 510 трудови на научни манифестации. Од ова, надвор од Македонија се пре­зентирани 350 реферата (од нив 17 пленарни и 6 секциски), а во Македонија 160 (од нив 3 пленарни и 4 секциски). Според Science Citation Index, објавените резултати од научната ра­бо­та на професор Стафилов се цитирани 1505 пати. Бил рецензент на 170 трудови во странски списанија и на 10 трудови објавени во домашни списанија. Автор е на 7 учебни универзитетски помагала, а автор/коавтор е и на три иновации и 7 патенти. Од 2005 г. член е на Уредувачкиот одбор на меѓународното списание Interna­tio­nal Journal of Pure and Applied Chemistry а во периодот од 2000 до 2003 бил член и на Уредувачкиот одбор на меѓународното списание International Journal of Molecular Scien­­ces. Од 2008 г. член е на Уредувачките одбори и на други научни списанија: The Open Paleontology Journal (2008-), Global Journal of Environmental Science and Technology (2010-), International Journal of Environmental Protection (2011-), SRN Spectroscopy (2011-), Macedonian Journal of Ecology and Environment (2011-). Бил главен уредник на списанието Гласник на хемичарите и технолозите на Македонија во периодот од 2001 до 2005 г. Член на Уредувачкиот одбор на ова спи­са­ние е од 1990 до 2001 а во периодот од 1992 до 1996 г. бил секретар на Одборот. Од 2005 г. е член на Изда­вачкиот совет на ова списание.

Досега проф. Стафилов бил претседател на Научни/Организациони одбори на 3 научни конференции а бил уредник на 2 зборника на трудови од научни конференции. Учествувал во изработката на 62 научноистражувачки проекти од кои 20 меѓународни (на 5 бил раководител) и на 42 домашни проекти (на 11 како раководител). Рако­во­ди­тел е и на 1 меѓународен проект од областа на уна­пре­ду­вање на образованието. Бил ментор на 15 докто­ранди, 28 магис­тран­ди, 4 специјализанти и на над 120 дипломци. Остварил кратки студиски престои во Applied Research Labo­ra­tories, Lozanne, Switzerland (1982), Institute of Nonferrous Metals, Freiburg, Germany (1990), Max-Plank Institute of Nuclear Physics, Heidelberg, Germany (1991 и 1994), Japan Environment Asses­sment Center, Tokyo, Japan (1998) и Uludag University, Faculty of Science, Department of Che­mistry, Bursa, Turkey (1999). Бил рако­во­ди­тел на лабо­ра­то­­ри­јата во Фени, Кавадарци (1978–1985), раково­ди­тел на Одделението за хемиско-технолошки испитувања при Институтот за рударство и металургија, Скопје (1986–1988), раководител на Заводот за физичка хемија (1993–1995), шеф на Институтот за хемија при ПМФ (1995-1999), раководител на постдип­лом­ски­те студии по хемија на ПМФ (2003–). Бил член на Друштвото на хемичарите и технолозите на Кавадарци (негов прет­се­да­тел од 1978 до 1985), секретар на Научниот совет на Институтот за рудар­ство и металургија при Рудници и желe­зар­ница “Скопје”, Скопје (1986–1988), прет­се­да­тел на Советот на Природно-математички факултет, Скопје (1991–1993), член на Со­ве­тот на ми­нис­те­рот за животна средина на Република Македонија (1999–2003), член на натпре­варувачките комисии по аналитичка и еколошка хемија за средношколски натпревари (2000–). Во 2004 г. проф. Стафилов е избран за редовен член на Academy for Environ­men­tal Sciences (академија во рамките на Балканската асо­ци­ја­ци­ја за животна средина), а член е и на Сојузот на хемичарите и тех­но­лозите на Маке­до­ни­ја, Американското хемиско друш­тво, Македонското еколошко друштво и Друштвото на медицинските био­хе­ми­ча­ри на Република Маке­донија. Одлично го владее англискиот а се служи со стручната литература на речиси сите словенски јазици. До сега ги има добиено следниве награди и признанија: Златна диплома на 16. Yugoslav Exhibition of Inventions, Technical Promotions and In­novations, RASTYU 88, Rijeka (1988), Златна диплома на 2. МАКИНОВА 91 и XII Изложба на технички иновации, Скопје (1991), Патент на годината - 2003 на Република Македонија и Златна диплома на 52nd World Exhibition of Inno­vation Research and New Technology, Brussels, за патентот: Polymeric inhibitor for pick­ling of steel sheets (2003). Во 2009 година ја има добиено највисоката награда за научно дело во Р. Македонија "Гоце Делчев" за научната моногафија "Геохемиски атлас на Велес и неговата околина" .Истата годинадобил и Плакета на Универзитетот "Св. Кирил и методиј" за афирмација на Универзитетот а во 2912 година од истиот Универзитет добил награда како еден од 10-те најдобри научници на овој универзитет. 

Книги

МОНОГРАФИИ ИЛИ ДЕЛОВИ ОД МОНОГРАФИИ

1. Научни монографии

 1. QUANTIFICATION OF THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENETIC FACTORS (TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL COMPLEXES) ON THE ENVIRONMENT, T. Anovski, T. Stafilov, Lj. Melovski (Editors), Macedonian Environmental Society, Skopje, Macedonia, 1998; ISBN: 9789989648007.
 2. L. Barandovski, M. Cekova, M. V. Frontasyeva, S. S. Pavlov, T. Stafilov, E. Steinnes, V. Urumov, AIR POLLUTION STUDIES IN MACEDONIA USING THE MOSS BIOMONITORING TECHNIQUE, NAA, AAS AND GIS TECHNOLOGY, JINR Preprint, E18-2006–160, Dubna, 2006.
 3. H. Harmens, D. Norris, J. Aboal Viñas, R. Alber, Y. Aleksiayenak, M. Ashmore, L. Barandovski, T. Berg, R. Bermejo, O. Blum, A. Carballeira Ocaña, A. Çayir, M. Cokun, Mü. Cokun, M. Dam, H. Dieffenbach-Fries, D. Elustondo, E. Ermakova, A. Fernández Escribano, M. Florek, M. Frolova, M. Frontasyeva, L. Galsomiès, B. Godzik, L. González-Miqueo, K. Grodziska, K. Grodziska, K. Jarvis, Z. Jeran, C. Jordan, P. Kapusta, J. Karhu, M. Krmar, E. Kubin, K. Kvietkus, E. Lasheras, S. Leb­lond, S. Liiv, A. Lloyd, B. Makovská, S. Marinova, S.H. Magnússon J. Meresova, O. Nikodemus, T. Olsson, J. Oszlanyi, Y. Pankratova, R. Pesch, J. Piispanen, J. Poikolainen, D. Radnovich, C. Rausch–de Traubenberg, A. Riss, Å. Rühling, J.J. M. Santamaría, L.W. Schröder, Z. Spiric, T. Stafilov, E. Steinnes, L. Strelkova, I. Suchara, J. Sucharová, G. Szarek-Ukaszewska, K. Szymon, G. Tabors, L. Thöni, G. De Temmerman, H. Uggerud, V. Urumov, L. Yurukova, K. Vergel, H. Zechmeister, SPATIAL AND TEMPORAL TRENDS IN HEAVY METAL ACCUMULATION IN MOSSES IN EUROPE (1990-2005), H. Harmens and D. Noris, eds., Programme Coordination Centre FOR THE ICP Vegetation, Centre for Ecology & Hydrology, Natural Environment Research Council, Bangor, UK, 2008.
 4. Т. Стафилов, Р. Шајн, З. Панчевски, Б. Боев, М. В. Фронтасјева, Љ. П. Стрелкова, ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА ВЕЛЕС И ОКОЛИНАТА/T. Stafilov, R. Šajn, Z. Pančevski, B. Boev, M. V. Frontasyeva, L. P. Strelkova, GEOCHEMICAL ATLAS OF VELES AND THE ENVIRONS, Природно-математички факултет/Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Скопје/Skopje, 2008.
 5. Т. Стафилов, Р. Шајн, Б. Боев, Ј. Цветковиќ, Д. Мукаетов, М. Андреевски, ГЕО­ХЕ­МИС­КИ АТЛАС НА КАВАДАРЦИ И ОКОЛИНАТА/T. Stafilov, R. Šajn, B. Boev, J. Cvetković, D. Mukaetov, M. Andreevski, GEOCHEMICAL ATLAS OF KAVADARCI AND THE EN­VI­RONS, Природно-математички факултет/Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Скопје/Skopje, 2008.
 6. C. Reimann, S. Albanese, M. J. Batista, A. Bel-Lan, M. Birke, D. Cicchella, A. Demetriades, B. de Vivo, W. de Vos, E. Dinelli, M. Duris, A. Dusza-Dobek, V. Ernstsen, D. Flight, A. Gilucis, M. Gosar, V. Gregorauskiene, A. Gulan, P. Hayoz, J. Halamic, E. Haslinger, H. Hratovic, A. Ion, Y. Ivanovna, C. Johnson, G. Jordan, J. Kisivilla, P. Klein, P. Kwecko, K. Lax, A. Lima, J. Locutura, B. I. Malyuk, R. Maquil, S. Marku, L. Martins, A. Mazreku, A. Messina, P. O’Connor, R.T. Ottesen, A. Pasieczna, W. Petersell, S. Reeder, I. Salpeteur, A. Schedl, P. Sefcik, I. Slaninka, A. Sorsa, O. Selinus, T. Stafilov, T. Tarvainen, V. Trendavilov, J. Utermann, P. Valera, D. Vidojevic, T. Volden, EUROGEOSURVEYS GEOCHEMICAL MAPPING OF AGRICULTURAL AND GRAZING LAND SOIL OF EUROPE (GEMAS), FIELD MANUAL, NGU Report 2008.038. Geological Survey of Norway, 2008, 46 pp.
 7. Z. Spiric, M.V. Frontasyeva, T. Stafilov, E. Steinnes, D. Bukovec, S.F. Gundorina, T.M. Ostrovnaya, V. Enimiteva, MULTIELEMENT ATMOSPHERIC DEPOSITION STUDY IN CROATIA USING MOSS BIOMONITORING, NAA, AAS AND GIS TECHNOLOGIES, JINR Preprint, E18-2009-149, Dubna, 2009, pp. 18.
 8. C. Reimann, A. Demetriades, O. A. Eggen, P. Filzmoser, A. Schedl, H. Reitner, E. Haslinger, P. Filzmoser, W. De Vos, H. Hrvatovic, N. Miosic, F. Skopljak, N. Samardzic, V. Trendavilov, J. Halamic, N. Miosic, F. Skopljak, N. Samardzic, M. Duris, Z. Zomeni; V. Ernstsen, J. Kivisilla, W. Petersell, T. Tarvainen, M. Eklund, I. Salpeteur, T. Stafilov, M. Birke, R. Hoffmann, J. Utermann, G. Jordan, U. Fugedi, L. Kuti, P. O'Connor, F. Ni Mhairtin, V. Gallagher, B. De Vivo, A. Lima, S. Albanese, E. Dinelli, D. Cicchella, P. Valera, A. Gilucis, V. Gregorauskiene, R. Maquil, G. Mol, R. T. Ottesen, T. Volden, A. Arnoldussen, A. Pasieczna, A. Dusza, P. Kwecko, M. Joao Batista, C. Prazeres, A. Gulan, D. Vidojevic, I. Slaninka, P. Sefcik, D. Mackovych, S. Pramuka, M. Gosar, J. Locutura, A. Bel-lan, M. Andersson, K. Lax, P. Hayoz, R. G. Meuli, B. I. Malyuk, V. Klos, D. Flight, A. Scheib, M. Strutt, P. McDonnell, THE EUROGEOSURVEYS GEOCHEMICAL MAPPING OF AGRICULTURAL AND GRAZING LAND SOILS PROJECT (GEMAS) – EVALUATION OF QUALITY CONTROL RESULTS OF AQUA REGIA EXTRACTION ANALYSIS, Geological Survey of Norway, Report no. 2009.049, Trondheim, Norway, 2009, pp. 94.
 9. M. Birke, C. Reimann, S. Albanese, M. Andersson, D. Banks, M. J. Batista, A. Bel-lan, L. Bityukova, D. Cicchella, A. Demetriades, N. Devic, E. Dinelli, M. Duris, P. Filzmoser, D. Flight, R. Flynn, B. Frengstad, W.A. Gilucis, Glatte, M. Gosar, V. Gregorauskiene, A. Gulan, J. Halamic, E. Haslinger, B. Harazim, P. Hayoz, G. Hobiger, H. Hrvatovic, J. Jaana, G. Jordan, L. Kaste, J. Kivisilla, V. Klos, J K. Lax, Locutura, H. Lorenz, A. Ion, F. Jaehne, K. Koller, A. Lima, C. Lourenço, P. Malik, B.I. Malyuk, R. Maquil, R.T. Ottesen, W. Petersell, N. Phillipov, U. Rauch, R.S. Reeder, R. Salminen, I. Salpeteur, A. Schedl, I. Schoeters, L. Smietanski, T. Stafilov, T. Tarvainen, M. Titovet, W. V. Trendavilov, B.P. Valera, D. Vidojević, De Vivo, De Vos, M. Zlokolica, B.J. Wigum, GEOCHEMISTRY OF EUROPEAN BOTTLED WATER, Reimann, C. and Birke, M. (eds.), EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group, Borntraeger Science Publishers, Stuttgart, 2010 (ISBN 978-3-443-01067-6).
 10. Т. Стафилов, Б. Балабанова, Р. Шајн, К. Бачева, Б. Боев, ГЕ­О­ХЕ­МИ­СКИ АТЛАС НА РАДОВИШ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ВОЗДУХОТ/T. Stafilov, B. Balabanova, R. Šajn, K. Bačeva, B. Boev, GEOCHEMICAL ATLAS OF RADOVIŠ AND THE ENVIRONS AND THE DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN THE AIR, Природно-математички факултет/Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Скопје/Skopje, 2010.
 11. Т. Стафилов, Р. Шајн, Ф. Сулејмани, К. Бачева, ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА КИЧЕВО И НЕГОВАТА ОКОЛИНА/T. Stafilov, R. Šajn, F. Sulejmani, K. Bačeva, GEOCHEMICAL AT­LAS OF KIČEVO AND THE ENVIRONS, Природно-математички факултет/Faculty of Natu­ral Sciences and Mathematics, Скопје/Skopje, 2011.
 12. C. Reimann, A. Demetriades, O. A. Eggen, P. Filzmoser, S. Albanese, M. Andersson, A. Arnoldussen, M. J. Batista, A. Bel-lan, M. Birke, D. Cicchella, B. De Vivo, W. De Vos, M E. Dinelli, A. Dusza, M. Duris, Eklund, V. Ernstsen, P. Filzmoser, D. Flight, M. Fuchs, U. Fugedi, V. Gallagher, R. Giulio Meuli, A. Gilucis, M. Gosar, V. Gregorauskiene, A. Gulan, J. Halamic, E. Haslinger, P. Hayoz, R. Hoffmann, H. Hrvatovic, S. Husnjak, G. Jordan, L. Kaste, B. Keilert, J. Kivisilla, P. Klein, V. Klos, F. Krone, L. Kuti, P. Kwecko, K. Lax, A. Lima, J. Locutura, D. Mackovych, B. I. Malyuk, R. Maquil, S. Marku, P. McDonnell, A. Messina, N. Miosic, G. Mol, F. Ni Mhairtin, P. O'Connor, R. T. Ottesen, A. Pasieczna, W. Petersell, S. Pramuka, C. Prazeres, H. Reitner, I. Salpeteur, N. Samardzic, P. Sefcik, A. Schedl, A. Scheib, F. Skopljak, I. Slaninka, A. Šorša, T. Stafilov, M. Strutt, T. Tarvainen, V. Trendavilov, J. Utermann, P. Valera, D. Vidojevic, T. Volden, Z. Zomeni, THE EUROGEOSURVEYS GEOCHEMICAL MAPPING OF AGRICULTURAL AND GRAZING LAND SOILS PROJECT (GEMAS) – EVALUATION OF QUALITY CONTROL RESULTS OF TOTAL C AND S, TOTAL ORGANIC CARBON (TOC), CATION EXCHANGE CAPACITY (CEC), XRF, pH, AND PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (PSD) ANALYSIS, Geological Survey of Norway, NGU Report 2011.043, Trondheim, Norway, 2011, pp. 90; ISSN 0800-3416.
 13. C. Reimann, A. Demetriades, M. Birke, O.A. Eggen, P. Filzmoser, C. Kriete, S. Albanese, M. Andersson, A. Arnoldussen, M. J. Batista, A. Bel-lan, M. Birke, D. Cicchella, B. De Vivo, W. De Vos, M E. Dinelli, A. Dusza, M. Duris, Eklund, V. Ernstsen, P. Filzmoser, D. Flight, M. Fuchs, U. Fugedi, V. Gallagher, R. Giulio Meuli, A. Gilucis, M. Gosar, V. Gregorauskiene, A. Gulan, J. Halamic, E. Haslinger, P. Hayoz, R. Hoffmann, H. Hrvatovic, S. Husnjak, G. Jordan, L. Kaste, B. Keilert, J. Kivisilla, P. Klein, V. Klos, F. Krone, L. Kuti, P. Kwecko, K. Lax, A. Lima, J. Locutura, D. Mackovych, B. I. Malyuk, R. Maquil, S. Marku, P. McDonnell, A. Messina, N. Miosic, G. Mol, F. Ni Mhairtin, P. O'Connor, R. T. Ottesen, A. Pasieczna, W. Petersell, S. Pramuka, C. Prazeres, H. Reitner, I. Salpeteur, N. Samardzic, P. Sefcik, A. Schedl, A. Scheib, F. Skopljak, I. Slaninka, A. Šorša, T. Stafilov, M. Strutt, T. Tarvainen, V. Trendavilov, J. Utermann, P. Valera, D. Vidojevic, T. Volden, Z. Zomeni, THE EUROGEOSURVEYS GEOCHEMICAL MAPPING OF AGRICULTURAL AND GRAZING LAND SOILS PROJECT (GEMAS) - EVALUATION OF QUALITY CONTROL RESULTS OF PARTICLE SIZE ESTIMATION BY MIR PREDICTION, PB-ISOTOPE AND MMI®-EXTRACTION ANALYSIS AND RESULTS OF THE GEMAS RING TEST FOR THE STANDARDS Ap AND Gr, Report no. 2012.051, Geological Survey of Norway, Trondheim, 2012, 138 pp. http://www.ngu.no/no/hm/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-051/; ISSN 0800-3416.
 14. H. Harmens, D. Norris, G. Mills, J. Aboal Viñas, R. Alber, Y. Aleksiayenak, K. Baceva, L. Barandovski, T. Berg, O. Blum, A. Carballeira Ocaña, A. Chilian, S.-M. Cucu-Man, O. A. Culicov, M. Dam, H. Danielsson, A. M. Dunaev, D. Elustondo, A. Ene, J. Á. Fernández Escribano, M. V. Frontasyeva, A. Gheboianu, B. Godzik, Z. I. Goryainova, A. Hanus, K. Hoydal, M. Infante Olarte, S. Izquieta, Z. Jeran, P. Kapusta, J. Karhu, E. Kubin, X. Laffray, P. Lazo, N. A. Lebedeva, S. Leblond, S. Liiv, S. Magnússon, B. Mankovska, J. Martínez-Abaigar, A. Maxhuni, E. Núñez-Olivera, J. G. Pihl Karlsson, J. Piispanen, J. Poikolainen, I. V. Popescu, F. Qarri, C. Radulescu, A. Riss, A. Ruttens, J. M. Santamaría, M. Skudnik, Z. Spiric, T. Stafilov, E. Steinnes, C. Stihi, I. Suchara, J. Sucharová, L. De Temmerman, H. Thelle Uggerud, L. Thöni, R. Todoran, R. Tomás-LasHeras, K. N. Vergel, I. V. Vikhrova, N. Waegeneers, L. Yurukova, H. G. Zechmeister, I. Zinicovscaia, HEAVY METALS AND NITROGEN IN MOSSES: SPATIAL PATTERNS IN 2010/2011 AND LONG-TERM TEMPORAL TRENDS IN EUROPE, H. Harmens, D. Norris, G. Mills (Eds.), ICP Vegetation Programme Coordination Centre Centre for Ecology and Hydrology Environment Centre Wales, Bangor, UK, March 2013, 63 pp.; ISBN 978-1-906698-38-6.

2. Делови од монографии

 1. M. Stefova, T. Stafilov, S. Kulevanova, HPLC ANALYSES OF FLAVANOIDS, in En­cyc­lo­pe­dia of Chromatography (J. Cazes, Ed.), Marcel Dekker, Inc., 2003, pp. 113–119.
 2. M. Stefova, T. Stafilov, S. Kulevanova, FLAVANOIDS: HPLC ANALYSES, in En­cyc­lo­pe­dia of Chromatography, Second Edition (J. Cazes, Ed.), Taylor& Francis, pp. 629–636, 2008. ISBN: (hardback); 978-0-8247-2785-7; 978-0-8247-2788-8 (electronic).
 3. M. Stefova, T. Stafilov, S. Kulevanova, in En­cyc­lo­pe­dia of Chromatography, Third Edition (J. Cazes, Ed.), CRC Press, Boca Raton, FL, 2010, pp. 882–890, ISBN: 978-1-4200-8459-7.
 4. A. Demetriades, C. Reimann, M. Birke, S. Albanese, M. Andersson, D. Banks, M. J. Batista, A. Bel-lan, L. Bityukova, D. Cicchella, M. Corral, B. De Vivo, W. De Vos, N. Devic, M E. Dinelli, Dimitris Dimitriou, Miloslav Duris, O. Eggen, P. Filzmoser, D. Flight, R. Flynn, B. Frengstad, U. Fugedi, A. Gilucis, M. Gosar, V. Gregorauskiene, A. Gulan, J. Ha­lamic, E. Has­lin­ger, A. Hatzikirou, P. Hayoz, G. Hobiger, H. Hrvatovic, S. Husnjak, C. Innocent, A. Ion, C. Ionesco, F. Jähne, J. Jarva, G. Jordan, L. Kaste, J. Kivisilla, V. Klos, F. Koler, L. Kuti, O. Karnachuk, K. Lax, A. Lima, J. Locutura, C. Lourenco, H. Lorenz, P. Malik, R. Maquil, I. Malyuk, N. Miosic, M. Nikas, E. Nicolaou, K. Onuzi, R. T. Ottesen, W. Petersell, T. Petrovic, N. Phillipov, E. Poyiadji, U. Rauch, S. Reeder, R. Salminen, I. Salpeteur, N. Samardzic, P. Sampatakakis, I. Schoeters, A. Schedl, F. Skopljak, P. Smedley, L. Smietanski, A. Šor­ša, N. Spanou, T. Stafilov, M. Stefouli, T. Tarvainen, M. Titovet, V. Trendavilov, P. Valera, M. Vavrados, P. Vekios, N. Veljkovic, D. Vidojevic, M. Vladymirovna, G. Vrachatis, M. Zlokolica-Mandic, B. J. Wigum, EUROPEAN GROUND WATER GEOCHEMISTRY USING BOTTLED WATER AS A SAMPLING MEDIUM, In: Clean Soil and Safe Water, Part 1 (F.F. Quercia, D. Vidojevic, Eds.), NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer, Dordrecht, 2012, pp. 115-139.
 5. T. Stafilov, DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN MINERALS BY ATOMIC AB­SOR­PTION AND EMISSION SPECTROMETRY, Ukrainian-Macedonian Science Collection, Issue 5, pp. 340-352, National Academy of Sciences of Ukraine, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Kyiv, 2011.
 6. T. Stafilov, R. Šajn, B. Balabanova, K. Bačeva, DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN ATTIC AND DEPOSITED DUST IN THE VICINITY OF COPPER ORE PROCESSING AND FERRONICKEL SMELTER PLANTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, In: DUST: SOURCES, ENVIRONMENTAL CONCERNS AND CONTROL, L. B. Wouters, M. Pauwels (Eds.), Nova Science Publishers Inc., Hauppauge, NY, 2012, pp. 57-98; ISBN: 978-1-61942-566-7.

3. Монографии од системски карактер

 1. I. Holoubek, J. Mickovski, T. Stafilov, A. Janevski, S. Klinčarov, P. Stojanov, K. Šukova, J. Blagoevski, N. Stojanovski, I. Kacarski, M. Trajkovska, Trpevska, S. Ristov, B. Bogdanov, A. Anteski, S. Lazarevska, S. Bandžo, J. Cvetković. G. Martinovski, R. Nakova, P. Nikolovski, T. Kadifkova, NATIONAL IMPLEMENTATION PLAN ON REDUCTION & ELIMINATION OF PERSISTANT ORGANIC POLLUTANTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, UNIDO/ Ministry of Environment and Physical Planning of the Republic of Macedonia, Skopje, 2004.
 2. A. de Koning, L. Peeva, B. Nikov, T. Stafilov, K. Siderovski, M. Georgieva, NATIONAL WASTE MANAGEMENT PLAN AND FEASIBILITY STUDIES, ANNEX 1: STRATEGIES OTHER THAN MUNICIPAL SOLID WASTE, PART A: HAZARDOUS INDUSTRIAL WASTE, Ministry of Environment and Physical Planning, Skopje, 2005, pp. 38.
 3. 21.  Т. Стафилов, Г. Јовановски, ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА - БИБЛИОГРАФИЈА 1946-2006, Природно-математички факултет, Скопје, 2006 (T. Stafilov, G. Jova­nov­ski, INSTITUTE OF CHEMISTRY - BIBLIOGRAPHY 1946-2006, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Skopje, 2006).
 4. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ: 1946-2006, Г. Јовановски (гл. уредник), К. Богоевски, Б. Вељановски, С. Диневска-Ќовраковска, М. Јоноска, Д. Карчицка, Б. Марковски, Т. Стафилов, В. Чејковска, Н. Шекутковски (редактори), Природно-матема­тич­ки факултет, Скопје, 2006.
 5. RESEARCH AND DEVELOPMENT IN SOUTH EAST EUROPE - A CROSS-NA­TIO­NAL COMPARATIVE STUDY FOR ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BULGARIA, CROATIA, MACEDO­NIA, ROMANIA, SERBIA AND MONTENEGRO, K. Blecha, G. Hillebrand (Project Managements), Gesellschaft zur Förderung der Forschung, Vienna, 2006.
 6. T. Stafilov, Z. Levkov, SUMMARY OF VARDAR RIVER BASIN FIELD SURVEY, European Agency for Reconstruction; Ministry of Environment & Physical Planning, Republic of Macedonia, Skopje, 2007.
 7. M. Azievska, J. Pop-Jordanov, T. Bosevski, S. Alcinova Monevska, N. Aleksovska, S. An­do­nov, K. Ber­gant, A. Causevski, O. Cukaliev, K. Donevska, V. Dzabirski, R. Filkoski, V. Ken­drov­ski, N. V. Matevski, Markovska, I. Micev, D. Mukaetov, Lj. Nestorovski, N. Nikolov, N. Ni­kov, I. Pet­rov­ski, P. Ris­tev­ski, T. Stafilov, J. Tanevski, M. To­do­rov­ski, P. Zdraveva, SECOND NA­TIO­NAL COMMUNICATION ON CLIMATE CHAN­GE, Ministry of Environ­ment and Physical Planning, Skopje, 2008.
 8. А. Петровска, Б. Ангелова, М. Велевски, Д. Илијевска, Н. Марковска, Л. Пеева, К. Си­де­ров­ски, В. Ставриќ, Т. Стафилов, С. Христов, Б. Веселиновска, М. Манова, М. Михајлов, А. Џалева, НА­ЦИ­О­НАЛ­НА СТРАТЕГИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕ­ДИ­НА (2009-2013), Минис­тер­ство за животна средина и просторно планирање, Скопје, 2009, pp. 51, ISBN 978-9989-110-71-9 (A. Petrovska, B. Angelova, М. Velevski, D. Ilijevska, N. Mar­kov­ska, L. Peeva, K. Siredovski, B. Starvric, T. Stafilov, S. Hristov, B. Vese­li­nov­ska, М. Manova, М. Mihajlov, А. Dzaleva, NATIONAL ENVI­RON­MENTAL INVEST­MENT STRA­­­­­TEGY (2009-2013), Ministry of Environment and Physical Planning, Skopje, 2009, pp. 51.
 9. M, Stefova, Z. Zdravkovski, O. Grupče, V. Stefov, T. Stafilov, THE CHEMISTRY OF AN INSTITUTE, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Ss Cyril and Methodius University, Skopje, 2010.
 10. Т. Стафилов, Г. Јовановски, ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА - БИБЛИОГРАФИЈА 1946-2011, Природно-математички факултет, Скопје, 2011 (T. Stafilov, G. Jova­nov­ski, INSTITUTE OF CHEMISTRY - BIBLIOGRAPHY 1946-21011, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Skopje, 2011).

4. Монографски извештаи

 1. H. Harmens, G. Mills, F. Hayes, P. Williams, L. de Temmerman, G, Soja, E. Staben­theiner, A. Riss, I. Zhuk, L. De Temmerman, K. Vandermeiren, L. Yurukova, J. Stamenov, S. Miranova, I. Su­­­­chara, J. Sucharová, M. Dam, S. Liiv, K. Ojanpera, M.-L. Vieraankivi, E. Kubin, J. Piispanen, M. Pih­lström, J.-F. Castell, L. Galsomiès, J.-P. Garrec, C. R. de Traubenberg, S. Leblond, V. Uru­­­mov, T. Stafilov, W. Werner, J. Bender, H.-J. Weigel, L. Grünhage, A. Fangmeier, A. Klumpp, J. Fran­zaring, W. Schrö­der, R. Pesch, H. Vechta, D. Velissariou, P. Drogoudi, C. Sa­i­ta­nis, G. Turc­sá­nyi, S. Magnússon, A. Donelly, L. Postiglione, M. Fagnano, C. Nali, S. Pet­ru­z­­­zi­el­lo, A. Buffoni, F. Ma­nes, M. Vitale, F. Bussotti, R. Alber, A. Mutschlechner, N. de Mar­co, A. de Mar­co, O. Nikodemus, G. Brumelis, G. Tabors, M. Frolova, K. Kvietkus, B. Wol­ter­beek, E. Ste­in­­nes, T. Jo­han­nessen, B. God­zik, K. Grodzinska, G. Szarek-Łu­kaszewska, K. Bo­ro­wiak, R. Fi­gu­­eira, J. Cadosa Vilhena, A. Lucaciu, H. Hulubei, R. Mocanu, M. Fron­ta­sy­e­va, E. Er­ma­ko­va, N. Fe­dorets, O. Bakhmet, N. Goltsova, M. Matavuly, D. Radnovic, M. Krmar, S. Ra­kic, B. Man­kovská, F. Ba­tic, B. Turk, N. Ko­­pušar, Z. Jeran, J.A. Fernández Es­cri­ba­no, A. C. Oca­ña, J.R. Abo­­al, B. Gi­meno, V. Bermejo, R. Alonso, M. Mendoza, V. Ca­latayud, J. San­ta­ma­ria, J.J. Iri­­go­y­en, R. Ber­mejo-Or­du­na, L. Gonzalez Miqueo, P.-E. Karlsson, G. Pihl Karlsson, H. Da­ni­el­s­son, H. Pleijel, Å. Rühling, J. Fuhrer, K. Novak, S. Bassin, L. Thöni, M. Cos­­kun, L. Jo­­nes, L. Em­ber­son, S. Cin­der­­by, P. Büker, S. Power, E. Green, S. Gad­sdon, M. Ashmore, A. Terry, B. Ha­worth, L. Shot­bolt, M. Holland, S. Waite, K. Smal­lbone, G. Pel­li­za­ro, O. Blum, F. Booker, E. Fiscus, AIR POL­LU­TION AND VEGE­TA­TION ICP VEGE­TA­TION, AN­NU­AL REPORT 2005/2006, ICP Ve­ge­ta­tion Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydro­lo­gy, Bangor, UK, July 2006.
 2. H. Harmens, G. Mills, F. Hayes, L. Jones, D. Norris, J. Fuhrer, G, Soja, E. Staben­theiner, A. Riss, H. Zechmeister, I. Zhuk, L. De Temmerman, K. Vandermeiren, M. Matavulj, L. Yurukova, J. Sta­me­­nov, S. Miranova, M. Britvec, Z. Spiric, I. Suchara, J. Sucharová, M. Dam, S. Liiv, K. Ojan­­pera, M.-L. Vieraankivi, E. Kubin, J. Piis­pa­nen, J.-F. Castell, L. Galsomiès, J.-P. Garrec, C. R. de Tra­u­ben­berg, S. Leblond, V. Urumov, T. Stafilov, J. Bender, H.-J. Weigel, L. Grünhage, A. Fangmeier, A. Klumpp, J. Franzaring, W. Schröder, R. Pesch, L. Kleppin, H. Vechta, D. Ve­li­s­­sariou, P. Drogoudi, C. Saitanis, G. Turcsányi, Z. Tuba, S. Magnússon, L. Postiglione, M. Fagna­no, C. Nali, S. Petruzziello, E. Pellegrini, F. Manes, M. Vitale, E. Salvatori, F. Bussotti, R. Al­ber, A. Mut­sch­le­ch­ner, N. de Marco, A. de Marco, G. Gerosa, O. Nikodemus, G. Brumelis, G. Tabors, M. Frolova, I. Melece, K. Kvietkus, E. Steinnes, T. Johannessen, B. Godzik, K. Grod­zin­ska, G. Szarek-Łuka­szew­ska, K. Borowiak, R. Figueira, J. Cadosa Vilhena, A. Lucaciu, H. Hu­lubei, R. Mocanu, M. Fron­tasyeva, E. Ermakova, N. Fedorets, O. Bakhmet, N. Goltsova, M. Ma­tavuly, M. To­ma­še­vic, M. Anicic, M. Krmar, S. Rakic, B. Mankovská, F. Batic, B. Turk, N. Ko­pu­šar, Z. Jeran, J. A. Fer­nán­dez Escribano, A. Carballeira Ocaña, J.R. Aboal, B. Gi­me­no, V. Ber­me­­jo, R. Alonso, I. Gon­zá­lez Fernández, M. Mendoza, V. Calatayud, J. Santa­ma­ria, J. J. Iri­­go­y­en, R. Bermejo-Orduna, L. Gon­­zalez Miqueo, P.-E. Karlsson, G. Pihl Kar­l­s­son, H. Da­ni­elsson, H. Pleijel, Å. Rühling, J. Fuh­rer, K. Novak, S. Bassin, M. Volk, L. Thöni, M. Coskun, O. Blum, P. Williams, L. Emberson, S. Cin­derby, P. Büker, S. Power, E. Green, S. Gadsdon, M. Ash­more, A. Terry, B. Haworth, L. Shot­bolt, M. Ho­lland, S. Waite, K. Smallbone, G. Pellizaro, F. Booker, E. Fiscus, N. Akinshina, A. Azi­zov, AIR POLLUTION AND VEGETATION ICP VEGE­TA­TION, ANNUAL REPORT 2006/2007, ICP Vegetation Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Environment Centre Wales, Bangor, UK, July 2007.
 3. G. Mills, H. Harmens, F. Hayes, L. Jones, J. Hall, D. Norris, D. Cooper, G, Soja, E. Sta­ben­thei­ner, A. Riss, H. Zechmeister, Y. Aleksiayenak, L. De Temmerman, K. Vandermeiren, L. Yu­ru­ko­va, S. Mi­­ranova, M. Britvec, Z. Spiric, I. Suchara, J. Su­cha­ro­vá, M. Dam, S. Liiv, K. Ojan­pe­ra, M.-L. Vi­e­­r­aankivi, E. Kubin, J. Piispanen, J. Poi­ko­lainen, J. Karhu, S. Manninen, J.-F. Cas­tell, L. Gal­so­mi­ès, J.-P. Garrec, C. R. de Traubenberg, S. Leblond, V. Urumov, T. Stafilov, J. Ben­­der, H.-J. We­i­gel, L. Grünhage, A. Fangmeier, A. Klumpp, J. Franzaring, D. Velissariou, P. Dro­goudi, C. Sai­ta­nis, E. Goumenaki, Z. Tuba, V. Villányi, S. Magnússon, S. Cieslik, I. Fu­ma­galli, G. Rana, M. Mas­trorilli, L. Postiglione, M. Fagnano, C. Nali, A. Francini-Ferrante, F. Ma­nes, M. Vitale, E. Sal­va­tori, F. Bussotti, R. Alber, N. de Marco, A. de Marco, A. Scre­panti, G. Gerosa, V. Silli, O. Ni­ko­de­mus, G. Brumelis, G. Tabors, M. Frolova, I. Me­lece, K. Kviet­kus, E. Steinnes, T. Berg, B. God­zik, G. Szarek-Łukaszewska, P. Ka­pusta, Borowiak, R. Figueira, J. Ca­dosa Vilhena, A. Luca­ciu, R. Mo­canu, M. Frontasyeva, E. Ermakova, Y. Pan­kra­to­va, K. Ver­gel, N. Goltsova, M. Krmar, D. Radovic, B. Mankovská, F. Batic, B. Turk, N. Ko­pu­šar, Z. Jeran, J. A. Fernández Es­­cribano, A. Carballeira Ocaña, J.R. Aboal, B. Gimeno, V. Bermejo, R. Alonso, I. González Fer­­nández, V. Ca­la­tayud, J. Santamaria, J. Jose Irigoyen, R. Bermejo-Or­du­na, L. Gonzalez Mi­queo, P.-E. Karls­son, G. Pihl Karlsson, H. Danielsson, H. Pleijel, Å. Rüh­l­ing, J. Fuhrer, S. Bas­sin, L. Thöni, M. Cos­kun, O. Blum, L. Em­ber­son, S. Cin­der­by, P. Büker, S. Power, E. Green, M. Ashmore, A. Terry, M. Hol­land, S. Waite, K. Smal­lbo­ne, G. Pellizaro, F. Booker, K. Burkey, E. Fiscus, N. Akinshina, A. Azizov, AIR POLLUTION AND VE­GE­TA­TION ICP VEGE­TA­TION, ANNUAL REPORT 2007/2008, ICP Vegetation Coor­di­na­tion Cen­tre, Centre for Ecology and Hydrology, Environment Centre Wales, Bangor, UK, August 2008.
 4. H. Harmens, G. Mills, F. Hayes, L. Jones, D. Norris, D. Cooper, G, Soja, E. Staben­thei­ner, A. Riss, H. Zechmeister, Y. Aleksiayenak, L. De Temmerman, K. Van­der­meiren, L. Yurukova, S. Mi­­­ra­no­va, M. Britvec, Z. Spiric, I. Suchara, J. Sucharová, M. Dam, S. Liiv, K. Ojanpera, M.-L. Vi­­e­raankivi, E. Kubin, J. Piispanen, J. Poikolainen, J. Karhu, S. Manninen, J.-F. Castell, L. Gal­s­o­­miès, J.-P. Garrec, C. R. de Trau­ben­berg, S. Leblond, V. Urumov, T. Stafilov, J. Bender, H.-J. Weigel, L. Grünhage, A. Fangmeier, A. Klumpp, J. Franzaring, W. Schröder, R. Pesch, M. Holy, W. Wer­ner, S. Boltersdorf, D. Velissariou, P. Drogoudi, C. Saitanis, E. Goumenaki, Z. Tuba, V. Vi­l­lányi, S. Magnússon, S. Cieslik, I. Fumagalli, G. Rana, M. Mastrorilli, L. Pos­ti­gli­o­ne, M. Fag­na­no, C. Nali, A. Francini-Ferrante, F. Manes, M. Vitale, E. Salvatori, F. Bus­sotti, R. Alber, N. de Marco, A. de Marco, A. Screpanti, G. Gerosa, V. Silli, O. Ni­ko­demus, G. Bru­me­lis, G. Ta­bors, M. Fro­lo­va, I. Melece, K. Kvietkus, A. Ster­ken­burg, E. Steinnes, T. Berg, B. God­zik, K. Grodzinska, G. Sza­rek-Łukaszewska, K. Borowiak, R. Figueira, J. Cadosa Vilhena, A. Lucaciu, H. Hulubei, R. Mo­canu, M. Fron­tasyeva, E. Ermakova, Y. Pankratova, K. Vergel, N. Goltsova, M. Krmar, D. Ra­do­vic, B. Mankovská, F. Batic, B. Turk, K. Eler, N. Kopušar, Z. Je­ran, J. A. Fer­­­nández Escri­ba­no, A. Carballeira Ocaña, J.R. Aboal, B. Gimeno, V. Bermejo, R. Alon­so, I. Gon­zález Fernández, S. E. Co­zar, V. Calatayud, E. Calvo, J. San­ta­ma­ria, J. Jose Iri­goyen, R. Bermejo-Orduna, L. Gon­zalez Miqueo, P.-E. Karlsson, G. Pihl Karlsson, H. Da­ni­el­s­son, H. Ple­i­jel, Å. Rühling, J. Fuhrer, S. Bas­sin, S. Bassin, L. Thöni, M. Coskun, O. Blum, P. Wil­liams, L. Em­­ber­son, S. Cin­der­by, P. Bü­ker, S. Power, E. Green, M. Ashmore, A. Terry, M. Hol­land, S. Waite, K. Smallbone, G. Pel­li­zaro, F. Booker, K. Burkey, E. Fiscus, N. Akinshina, A. Azizov, G. Krü­­ger, E. Heyneke, AIR POL­LU­TION AND VEGETATION ICP VE­GE­TA­TION, ANNUAL REPORT 2008/2009, ICP Vegetation Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Environment Centre Wales, Bangor, UK, August 2009.
 5. H. Harmens, G. Mills, F. Hayes, D. Norris, J. Martínez Abaigar, J.R. Aboal, R. Alber, N. Akin­shi­­na, Y. Aleksiayenak, M. Ashmore, A. Azizov, S. Bassin, F. Batic, J. Bender, T. Berg, R. V. Ber­me­jo, R. Bermejo-Orduna, O. Blum, S. Boltersdorf, F. Booker, K. Borowiak, S. Braun, G. Brumelis, P. Büker, K. Burkey, A. Carballeira Ocaña, J. Cadosa Vilhena, V. Calatayud, E. Calvo, H. Cam­bridge, J.-F. Castell, S. Cieslik, S. Cinderby, D. Cooper, M. Coskun, H. Da­ni­el­s­son, P. Drogoudi, K. Eler, L. Emberson, E. Ermakova, M. Fagnano, A. Fangmeier, Z. Feng, S.E.C. Fer­nán­dez, J. A. Fer­nández Escribano, R. Figueira, E. Fiscus, J. Fuhrer, G. Gerosa, M. Fron­tasyeva, M. D. Food, A. Francini-Ferrante, J. Franzaring, M. Frolova, I. Fumagalli, L. Gal­somiès, G. B. Godzik, N. Gol­tso­va, E. I. González Alonso, L. Gonzalez Miqueo, Goumenaki, E. Green, L. Grün­hage, E. Heyneke, M. Holland, M. Holy, J. J. Irigoyen, Z. Jeran, D. L. Jones, P. Kapusta, J. Karhu, P.-E. Karlsson, A. Klumpp, Y. Kohno, N. Kopušar, M. Krmar, G. Krüger, E. Kubin, K. Kvietkus, S. Leblond, S. Liiv, A. Lucaciu, S. Magnússon, F. Manes, B. Maňkovská, S. Ma­n­ni­nen, A. de Marco, N. de Marco, J. María Infante Olarte, M. Mastrorilli, S. Miranova, R. Mocanu, C. Nali, O. Ni­ko­de­mus, J. H. Nor­ris, E. Núñez Olivera, K. Ojanpera, Y. Pankratova, R. Pesch, G. P. Karlsson, J. Piis­panen, H. Ple­i­jel, J. Poikolainen, L. Postiglione, S. Power, J. Ramirez, G. Ra­na, D. Radnovich, C. Saitanis, J. San­­tamaria, A. Screpanti, E. Salvatori, D. Saxena, W. Schröder, V. Silli, G. Soja, Z. Spiric, E. Sta­ben­­theiner, T. Stafilov, E. Steinnes, A. Sterkenburg, I. Suchara, J. Sucharová, P. K. Szarek-Łu­ka­szewska, A. Riss, G. Tabors, L. De Temmerman, A. Terry, L. Thöni, R. Tomás Las Heras, B. Turk, V. Urumov, D. Valiulis, K. Vandermeiren, D. Ve­lissariou, K. Vergel, M.-L. Vie­ra­an­kivi, V. Vil­lá­nyi, M. Vitale, M. Volk, L. Yurukova, H.-J. Weigel, W. Wer­­ner, H. Zechmeister, AIR POL­LU­TION AND VEGETA­TION, ICP VEGETATION AN­NU­AL REPORT 2009/2010, ICP Vege­ta­tion Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Environment Centre Wales, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UW, UK, 2010.
 6. H. Harmens, G. Mills, F. Hayes, D. Norris (Eds.), J. Martínez Abaigar, J.R. Aboal, R. Alber, E.I.G. Alonso, N. Akin­shi­­na, Y. Aleksiayenak, M. Ashmore, A. Azizov, S. Bassin, F. Batic, J. Bender, T. Berg, R.V. Ber­me­jo, R. Bermejo-Orduna, O. Bethenod, V, Blankem, O. Blum, S. Boltersdorf, F. Booker, K. Borowiak, S. Braun, G. Brumelis, P. Büker, K. Burkey, A. Carballeira Ocaña, J. Cadosa Vil­he­na, V. Calatayud, E. Calvo, H. Cam­bridge, J.-F. Castell, S. Cieslik, S. Cinderby, D. Co­o­per, M. Coskun, M. Dam, H. Da­ni­el­s­son, B. Davies, Drogoudi, K. Eler, L. Em­ber­son, E. Ermakova, J. Angel Fernández Escribano, M. Fagnano, A. Fangmeier, Z. Feng, S. E. C. Fer­nán­dez, E. Fis­cus, L. Foan, Jürg Fuhrer J. Fuhrer, M. Fron­tasyeva, A. Francini-Ferrante, J. Franzaring, M. Fro­lo­va, I. Fumagalli, L. Gal­somiès, J.-P. Garrec, G. Gerosa, G.B. Godzik, N. Gol­tso­va, Goumenaki, E. Green, L. Grünhage, H. Harmens, F. Hayes, E. Heyneke, M. Holland, M. Holy, K. Hoydal, R. T. L. Heras, J. J. Irigoyen, Z. Jeran, Y. Jolivet, D.L. Jones, S. Jovanovic, P. Kapusta, J. Karhu, G. P. Karlsson, P.-E. Karlsson, A. Klumpp, Y. Kohno, M. Krmar, G. Krüger, E. Kubin, K. Kvietkus, P. Lazo, S. Leblond, S. Liiv, A. Lucaciu, S. Madkour, S. Mag­nú­s­­son, F. Manes, B. Maňkovská, S. Ma­n­ni­nen, A. de Marco, N. de Marco, J. María Infante Olarte, M. Mastrorilli, G. Mills, L. Gonzalez Miqueo, S. Miranova, R. Mocanu, C. Nali, O. Ni­ko­­de­mus, J. H. Nor­ris, E. Núñez Olivera, K. Ojanpera, Y. Pankratova, R. Pesch, J. Piis­panen, H. Ple­i­jel, J. Poikolainen, L. Postiglione, S. Power, J. Ramirez, G. Ra­na, D. Radnovich, A. Riss, A. Ruttens, S. Saeed, C. Saitanis, J. San­­tamaria, A. Screpanti, E. Salvatori, D. Saxena, W. Schröder, G. Soja, Z. Spiric, T. Stafilov, E. Steinnes, A. Sterkenburg, I. Suchara, J. Sucharová, P.K. Szarek-Łu­ka­szewska, G. Tabors, S. Tarouca, L. De Temmerman, D. le Thiec, L. Thöni, R. Tomás Las Heras, B. Turk, V. Urumov, D. Valiulis, K. Vandermeiren, D. Ve­lissariou, K. Vergel, M. Vitale, M. Volk, L. Yurukova, N. Waegeneers, H.-J. Weigel, W. Wer­ner, S. Wilkinson, H. Zechmeister, AIR POL­LU­TION AND VEGETA­TION, ICP VEGETATION ANNUAL REPORT 2010/2011, ICP Vege­ta­tion Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Environment Centre Wales, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UW, UK, 2010.
 7. H. Harmens, G. Mills, F. Hayes, D. Norris (Eds.), J. Martínez Abaigar, J.R. Aboal, R. Alber, E.I.G. Alonso, N. Akinshina, Y. Aleksiayenak, M. Ashmore, A. Azizov, S. Bassin, F. Batic, J. Bender, T. Berg, R.V. Bermejo, R. Bermejo-Orduna, O. Bethenod, V, Blankem, O. Blum, S. Boltersdorf, F. Booker, K. Borowiak, S. Braun, G. Brumelis, P. Büker, K. Burkey, A. Carballeira Ocaña, J. Cadosa Vilhena, V. Calatayud, E. Calvo, H. Cam­bridge, J.-F. Castell, S. Cieslik, S. Cinderby, D. Cooper, M. Coskun, M. Dam, H. Danielsson, B. Davies, Drogoudi, K. Eler, A. Ene, L. Emberson, E. Ermakova, J.A.F. Escribano, M. Fagnano, A. Fangmeier, Z. Feng, S.E.C. Fernández, E. Fiscus, L. Foan, J. Fuhrer, M. Fron­tasyeva, A. Francini-Ferrante, J. Franzaring, M. Frolova, I. Fumagalli, L. Galsomiès, J.-P. Garrec, G. Gerosa, G.B. Godzik, N. Goltsova, E. Green, L. Grünhage, H. Harmens, F. Hayes, E. Heyneke, M. Holland, M. Holy, K. Hoydal, R. T. L. Heras, J. J. Irigoyen, Z. Jeran, Y. Jolivet, D.L. Jones, S. Jovanovic, P. Kapusta, J. Karhu, G. P. Karlsson, P.-E. Karlsson, A. Klumpp, Y. Kohno, M. Krmar, G. Krüger, E. Kubin, K. Kvietkus, P. Lazo, S. Leblond, S. Liiv, A. Lucaciu, S. Madkour, S. Magnússon, F. Manes, B. Maňkovská, S. Manninen, A. de Marco, N. de Marco, J. M. Infante Olarte, M. Mastrorilli, G. Mills, L.G. Miqueo, S. Miranova, R. Mocanu, C. Nali, O. Nikodemus, J. H. Norris, E. Núñez Olivera, K. Ojanpera, Y. Pankratova, R. Pesch, J. Piispanen, H. Pleijel, J. Poikolainen, L. Postiglione, S. Power, J. Ramirez, G. Ra­na, D. Radnovich, A. Riss, A. Ruttens, S. Saeed, C. Saitanis, J. Santamaria, A. Screpanti, E. Salvatori, D. Saxena, W. Schröder, G. Soja, Z. Spiric, T. Stafilov, E. Steinnes, A. Sterkenburg, I. Suchara, J. Sucharová, P.K. Szarek-Łukaszewska, G. Tabors, S. Tarouca, L. De Temmerman, D. le Thiec, L. Thöni, R. Tomás Las Heras, B. Turk, V. Urumov, D. Valiulis, K. Vandermeiren, D. Velissariou, K. Vergel, M. Vitale, M. Volk, L. Yurukova, N. Waegeneers, H.-J. Weigel, W. Werner, S. Wilkinson, H. Zechmeister, ICP VEGETATION - ANNUAL REPORT 2011/2012, H. Harmens, G. Mills, F. Hayes, D. Norris (Eds.), ICP Vegetation Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Environment Centre Wales, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UW, UK, September 2012. 

Престои

Applied Research Laboratories, Lozanne, Switzerland, 1982.

Institute of Nonferrous Metals, Freiburg, Germany, 1990.  

Max-Plank Institute of Nuclear Physics, Heidelberg, Germany, 1991 and 1994.

Japan Environment Assessment Center, Tokyo, Japan, 1998.

Uludag University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Bursa, Turkey, 1999.

Трудови и конф.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ

 1. I. Petrov, O. Grupče, T. Stafilov, THE N–H STRETCHING REGION OF SOME IMI­DES AND THIOIMIDES, Journal of Molecular Structure, 142, 275-278 (1986).
 2. Р. Андов, Т. Стафилов, Н. Ќато, РАСПОРЕД НА СУЛФУРОТ ЗА ПОВЕЌЕ ГОДИНИ ДОЛЖ ТЕХНОЛОШКАТА ЛИНИЈА НА РЖС-СКОПЈЕ, Сове­ту­­­­вање “Сул­фурот, ана­ли­тич­ки и технолошки проблем во црната мета­лур­гија", Збор­ник на трудови, стр. 59–70, Маврово, 1986.
 3. Т. Стафилов, В. Николовска, ИНДИРЕКТНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СУЛ­ФУ­РОТ СО АТОМСКА АПСОРПЦИОНА СПЕКТРОФОТОМЕТ­РИ­ЈА, Сове­­­ту­ва­ње “Сулфурот, ана­­­­ли­­тички и технолошки проблем во црната мета­лургија", Збор­­ник на трудови, стр. 300–309, Маврово, 1986.
 4. T. Stafilov, T. Todorovski, DETERMINATION OF GOLD IN ARSENIC-ANTI­MO­NY ORE BY FLAMELESS ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­MET­RY, Atomic Spectroscopy, 8, 12–14 (1987).
 5. Т. Стафилов, К. Василева, М. Петровиќ, Т. Грчев, КОРОЗИЈА НА НИСКО­ЈАГ­ЛЕ­НО­РО­ДЕН ЧЕЛИК ВО ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕ­ЛИ­НА И ПРИ­СУСТВО НА ИНХИБИ­ТО­РОТ QWENE 3125, X-то совету­вање на хеми­­­чарите и техноло­зи­те на Македонија, Трудо­ви, стр. 76–78, Скопје, 1987.
 6. Т. Стафилов, Т. Тодоровски, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МОЛИБДЕН ВО АРСЕН-АНТИ­МОН­СКИ РУДИ СО АТОМСКА АПСОРПЦИОНА СП­­­ЕК­­ТРО­МЕТ­РИ­ЈА СО ГРАФИТ­НА ПЕЧКА, X-то советување на хеми­­­­чарите и технолозите на Македонија, Трудови, стр. 213–216, Скопје, 1987.
 7. T. Stafilov, V. Nikolovska, K. Vasileva, ODREDJIVANJE ELEMENATA SA NIS­KIM KON­­­­­CEN­TRACIJAMA U ŽELEZNIM RUDAMA ATOMSKOM APSOR­PCIONOM SPEK­­­TRO­METRIJOM, XIX Oktobarsko savetovanje rudara, metalurga i tehnologa, Saop­štenja, Knjiga II- Metalurgija i tehnologija, str. 587–592, Bor, 1987.
 8. T. Stafilov, T. Todorovski, B. Grozdanova, Lj. Spandževa, DETERMINATION OF THA­L­LIUM IN ORE FROM ALLCHAR BY ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­MET­RY, Nuclear Instru­ments and Methods in Physics Research, A271, 321–323 (1988).
 9. T. Stafilov, T. Todorovski, ODREDJIVANJE ZLATA U ARSEN ANTI­MON­SKOJ RUDI REN­DGENSKOM FLUORESCENTNOM SPEKTROMETRIJOM, Zbornik radova Tehnič­kog fakulteta, Bor, 24, 199–207 (1988).
 10. R. Andov, T. Stafilov, D. Mihajlović, REFERENTNI MATERIJALI U SISTEMU ME­RE­­NJA, Metrološke informacije, 3, 8–13 (1989).
 11. Т. Грчев, К. Василева, Т. Стафилов, Љ. Пивков, КИНЕТИКА НА ХЕМИС­­КОТО РАС­­ТВО­РА­ЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ОКСИДИ ВО ХЛО­РО­­­­ВО­­­ДО­РОД­НА КИ­СЕ­ЛИ­НА, Со­ве­ту­ва­ње “Организација, значење и улога на систе­ми­те за контрола на ква­ли­те­тот на про­­­из­во­дите и про­цесите во црната металургија", Зборник на тру­до­ви, стр. 173–182, Леуново, 1989.
 12. Л. Ралева, Т. Стафилов, СПЕКТРОФОТОМЕТРИСКО ОПРЕДЕЛУ­ВА­­ЊЕ НА БА­КАР ВО ОТПАДНИ ВОДИ И НЕЛЕГИРАНИ ЧЕЛИЦИ, Гласник на хемича­ри­те и техно­ло­зи­­те на Македонија, 7, 167–170 (1989).
 13. Р. Андов, Т. Стафилов, ОПРЕДЕЛЕНИ ДИЛЕМИ ВО ВРСКА СО ЧИС­ТО­ТА­ТА НА ВОЗ­ДУ­ХОТ ВРЗ ПРИМЕРОТ СО ГАСОТ SO2, Гласник на хемичарите и техно­ло­зи­те на Ма­ке­донија, 7, 281–284 (1989).
 14. Т. Стафилов, К. Василева, Т. Грчев, ИНДИРЕКТНО ОПРЕДЕЛУВА­ЊЕ НА КОН­ЦЕН­ТРА­ЦИ­ЈАТА НА ИНХИБИТОРИ ВО РАСТВО­РИ­Т­Е ЗА ДЕ­КА­ПИ­РА­ЊЕ НА ЧЕЛИЧ­НИ ЛИ­МО­ВИ ВО ХЛОРОВО­ДО­РОДНА КИ­СЕЛИНА, Гласник на хемичарите и тех­но­­ло­зи­те на Македонија, 7, 307–310 (1989).
 15. T. Stafilov, PRIMENA ATOMSKE APSORPCIONE SPEKTROMETRIJE ZA ANA­­LI­ZU GVOŽ­DJA I ČELIKA. I. PRIMENA PLAMENE ATOMSKE APSOR­­P­­CIONE SPEKTRO­MET­­RIJE, Metalurgija, 29, 11–17 (1990).
 16. T. Stafilov, PRIMENA ATOMSKE APSORPCIONE SPEKTROMETRIJE ZA ANA­LIZU GVOŽDJA I ČELIKA. II. PRIMENA ELEKTROTERMIČKE ATOM­SKE APSOR­P­CIONE SPEK­TROMETRIJE, Metalurgija, 29, 39–44 (1990).
 17. T. Stafilov, V. Jordanovska, S. Aleksovska, MATRIX INTERFERENCES IN THE DETER­MI­NA­TION OF LEAD IN As-Sb-Tl ORES BY ELECTROTHERMAL ATO­MIC ABSOR­PTION SPECTROMETRY, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 8, 93–98 (1990).
 18. T. Stafilov, V. Jordanovska, S. Aleksovska, DETERMINATION OF LEAD IN ANTI­MO­NI­TE BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­MET­RY, Vestnik Slo­vеn­­ske­ga Kemijskega Društva, 37, 141–148 (1990).
 19. T. Stafilov, T. Todorovski, DETERMINATION OF MOLIBDENUM IN ARSENIC-AN­TI­MO­NY ORE BY FLAMELESS ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­METRY, Atomic Spectros­co­py, 11, 202–204 (1990).
 20. Т. Грчев, Т. Стафилов, К. Василева, Д. Чамовска, КОРОЗИВНО ОД­НЕ­СУ­ВА­ЊЕ НА ЧЕ­ЛИКОТ (JUS Č 0146) ВО ХЛОРОВОДОРОД­НА КИСЕ­ЛИ­НА, Гласник на хемича­ри­те и техно­ло­зи­те на Македонија, 9, 29–46 (1990).
 21. Т. Грчев, Т. Стафилов, К. Василева, КИНЕТИКА НА РАСТВОРАЊЕ НА ПОВРШИН­СКИТЕ ОКСИДИ НА ЧЕЛИКОТ (JUS 0146) ВО ХЛО­РО­ВО­ДО­­РОД­­НА КИСЕЛИНА, Глас­ник на хемичарите и технололозите на Македонија, 9, 123–136 (1990).
 22. T. Stafilov, V. Jordanovska, S. Aleksovska, DETERMINATION OF LEAD IN ARSE­NIC MINE­RALS FROM ALSHAR BY ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­­­METRY, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 9, 159–166 (1990).
 23. T. Grčev, M. Cvetkovska, T. Stafilov, J. W. Schultze, ADSORPTION OF POLY­ACRYL­­­­­­­AMI­DE ON GOLD AND IRON FROM ACIDIC AQUEOUS SOLUTION, Electrochimica Acta, 36, 1315–1323 (1991).
 24. T. Stafilov, PRIMENA ELEKTROTERMIČKE ATOMSKE APSORPCIONE SPEK­TRO­­MET­RIJE U ANALIZI UZORAKA ZASTUPLJENIH U PROCESIMA PROIZ­VOD­NJE GVOŽDJA I ČELIKA, Metalurgija, 30, 75–80 (1991).
 25. N. Načevski, I. Mitrovski, M. Tasev, F. Popovska, R. Drpljanin, T. Stafilov, KINETIKA LUŽE­NJA BAKRA, INDIJUMA I ŽELEZA IZ OKSIDNOG BAKAR­­­NOG ŠLIKERA I EK­STRAKCIJA BAKRA IZ SULFURNO KISELIH RAS­TVORA, V Jugoslovenski sim­pozijum o metalurgiji, Zbornik radova, str. 149–152, Beograd, 1992.
 26. К. Василева, Л. Ралевска, Т. Стафилов, Н. Милошевиќ, ИСПИ­ТУ­ВА­ЊЕ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ВОДАТА ОД ГЛАВНИОТ КОЛЕК­ТОР НА ЖЕЛЕ­ЗАР­НИ­ЦА "СКОПЈЕ" ПРЕД ВЛИВОТ ВО РЕКАТА ВАРДАР, I со­ветување на ЗЕМАК "Енергетиката во Македонија денес и утре", Збор­ник на реферати, стр. 653–658, Маврово, 1992.
 27. Л. Ралевска, Т. Стафилов, К. Василева, Н. Милошевиќ, СОСТОЈБА НА ЗАГА­ДЕ­­НОС­ТА НА ВОЗДУХОТ СО ЅО2 И ЧАД ВО СЕВЕР­НИ­­­ОТ ДЕЛ НА СКОП­ЈЕ, I со­ве­ту­ва­ње на ЗЕМАК "Енергетиката во Ма­­­­ке­до­нија денес и утре",Збор­ник на реферати, стр. 588–595, Маврово, 1992.
 28. M. Trajkovska, B. Šoptrajanov, G. Jovanovski, T. Stafilov, VIBRATION SPEC­TRA OF SO­ME SULFIDE MINERALS FROM ALŠAR, Journal of Molecular Structure, 267, 191–196 (1992).
 29. T. Stafilov, B. Ristova, M. Ristov, DETERMINATION OF BISMUTH IN COP­PER CON­CEN­TRATE BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Geologica Mace­do­nica, 6, 98–103 (1992).
 30. T. Stafilov, V. Rizova, DETERMINATION OF LEAD IN CEREALS BY ELECTRO­THER­MAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Bulletin of Chemists and Technololo­gists of Mace­do­nia, 11, 37–39 (1992).
 31. В. Ризова, Т. Стафилов, Л. Сиваков, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕКОИ МАК­­РО И МИК­РОЕЛЕМЕНТИ ВО ЖИТАРИЦИ СО АТОМСКА АПСОР­­П­ЦИ­ОНА СПЕК­ТРО­МЕТ­РИ­ЈА, Годишен зборник на Земјоделски факултет Скопје, 38, 59–70 (1993).
 32. К. Василева, Т. Стафилов, Л. Ралевска, Н. Милошевиќ, ЗАГАДЕНОСТ НА ВОЗ­ДУ­ХОТ ВО СЕВЕРНИОТ ДЕЛ НА СКОПЈЕ СО SO2 И ЧАД, Екологија и заштита на жи­вот­на­та средина, 1, 63–68 (1993).
 33. Т. Стафилов, З. Ковачевски, М. Трајковска, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОЛО­ВО ВО ВОЗ­ДУ­ХОТ СО ПРИМЕНА НА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКА АТОМ­­СКА АП­СОР­ПЦИОНА СПЕК­­­ТРО­МЕТРИЈА, Екологија и заштита на животната средина, 1, 88–96 (1993).
 34. T. Stafilov, A. Lazaru, E. Pernicka, DETERMINATION OF THALLIUM IN SUL­FIDE MI­NE­RALS BY ZEEMAN ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORP­­­­­TION SPEC­TRO­­­­MET­RY, Acta Chimica Slovenica, 40, 37–46 (1993).
 35. B. Šoptrajanov, M. Trajkovska, I. Gržetić, G. Jovanovski, T. Stafilov, INFRARED SPEC­TRA OF MI MIIIS2 TYPE SYNTETIC MINERALS (MI = Tl OR Ag, MIII = As OR Sb), Neues Jahr­buch für Mineralogie - Abhandlungen, 166, 83–89 (1993).
 36. T. Balić Žunić, T. Stafilov, D. Tibljaš, DISTRIBUTION OF THALLIUM AND THE ORE GE­­­­NESIS AT CRVEN DOL LOCALITY IN ALSHAR, Geologica Macedonica, 7, 45–52 (1993).
 37. M. Trajkovska, B. Šoptrajanov, T. Stafilov, G. Jovanovski, DETERMINATION OF LO­RAN­DI­­TE AND REALGAR IN MINERAL MIXTURE BY INFRARED SPECTRO­S­COPY, Geologica Macedonica, 7, 55–59 (1993).
 38. A. Lazaru, T. Stafilov, DETERMINATION OF Fe, Mn, Cu, Cr AND Ni IN SULFIDE MINERALS FROM ALŠAR BY ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­METRY, Geolo­gi­ca Macedonica, 7, 73–80 (1993).
 39. T. Stafilov, V. Rizova, DETERMINATION OF SILVER IN CEREALS BY ELEC­TRO­THER­­­­MAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Acta Pharmaceutica, 43, 167–171 (1993).
 40. T. Stafilov, V. Rizova, DETERMINATION OF CHROMIUM IN CEREALS BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Acta Pharmaceutica, 44, 97–102 (1994).
 41. T. Stafilov, V. Rizova, DETERMINATION OF MANGANESE IN BLOOD SE­RUM BY ELEC­­­TROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­MET­RY, Contribution MASA, 15, 29–37 (1994).
 42. T. Stafilov, S. Kulevanova, DETERMINATION OF SOME TRACE ELEMENTS IN PRO­­PO­LIS BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Analytical Laboratory, 3, 270–274 (1994).
 43. A. Lazaru, T. Stafilov, DETERMINATION OF COBALT AND ZINC IN SOME MI­NE­­RALS FROM ALSHAR MINE BY ATOMIC ABSORPTION SPEC­TRO­MET­RY, XXVI Oktobar­sko savetovanje rudara i metalurga, 1994, Saopšteni radovi, 427–431, Donji Milanovac, 1994.
 44. B. Šoptrajanov, M. Trajkovska, G. Jovanovski, T. Stafilov, INFRARED SPECTRA OF LO­RAN­­DITE AND SOME OTHER MINERALS FROM ALŠAR, Neues Jahrbuch für Minera­lo­gie - Abhandlungen, 167, 329–337 (1994).
 45. T. Stafilov, S. Aleksovska, V. Jordanovska, DETERMINATION OF LEAD IN LO­RAN­­­­DITE AND MARCASITE FROM ALCCHAR BY ELECTROTHERMAL ATO­MIC ABSOR­P­TION SPECTROMETRY, Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 167, 401–408 (1994).
 46. B. Petrov, D. Andonova, T. Stafilov, T. Novakovski, POSSIBILITY OF CONCEN­TRA­­­TION THALLIUM MINERAL LORANDITE FROM THE ALLCHAR DEPO­SITE, CRVEN DOL REGION, Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 167, 413–420 (1994).
 47. B. Ristova, T. Stafilov, M. Ristov, DETERMINATION OF NICKEL AND CO­BALT IN COPPER ORE AND CONCENTRATE BY ATOMIC ABSOR­P­TION SPECTRO­METRY, Geologica Macedonica, 8, 67–69 (1994).
 48. Т. Стафилов, МОДИФИКАЦИЈА НА МЕТОДАТА ЗА СПЕКТРОФО­ТО­МЕТ­РИСКО ОП­РЕ­ДЕЛУВАЊЕ НА ХРОМ СО ДИФЕНИЛКАР­БАЗИД ВО ОТ­ПАДНИ ВОДИ СО ВИ­СО­КА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗО, Екологија и заштита на животната средина, 2, 59–68 (1994).
 49. Т. Стафилов, КОРЕКЦИИ НА МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАН­­­ГАН ВО ОТ­ПАД­НИ ВОДИ СО ВИДЛИВА СПЕКТРОФОТО­МЕТ­РИ­ЈА И АТОМ­СКА АПСОР­ПЦИ­ОНА СПЕКТРОМЕТРИЈА И ИСПИ­­ТУ­­ВАЊЕ НА МОЖ­НОС­­ТИТЕ ЗА НЕГОВО ОТ­СТРА­НУВА­ЊЕ, Екологија и заштита на животната средина, 2, 91–99 (1994).
 50. Т. Стафилов, К. Василева, Л. Ралевска, Н. Милошевиќ, СОСТОЈБА НА ЗА­ГА­ДЕ­НОС­ТА НА ВОЗДУХОТ ВО СЕВЕРНИОТ ДЕЛ НА СКОП­ЈЕ СО SO2, ЧАД И СЕДИ­МЕН­ТНА ПРА­­­ШИНА ОД 1986 ДО 1992 ГОДИНА, Мони­то­ринг на живот­ната средина во Ма­ке­до­ни­ја, Посеб­ни изданија наДруштвото на еколо­зи­те на Македонија, 2, 178–183 (1994).
 51. V. Jordanovska, T. Stafilov, DETERMINATION OF LEAD AND OTHER HEAVY ME­TALS IN WINE, Second International Symposium and Exhibition on Envi­ron­men­tal Con­ta­mi­­nation in Central and Eastern Europe, Symposium Pro­ceedings, pp. 199–201, Budapest, 1994.
 52. T. Stafilov, V. Jordanovska, R. Andov, D. Mihajlović, OCCURRENCE OF LEAD IN SOILS AND SOME BEVERAGE PRODUCTS IN THE AREA NEAR THE LEAD AND ZINC PLANT IN TITOV VELES CITY, MACEDONIA, Second In­te­­r­national Sym­posium and Exhi­­bition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 1994, Sym­po­sium Pro­ceedings, pp. 907–909, Budapest, 1994.
 53. K. Čundeva, T. Stafilov, THE DETERMINATION OF TOTAL CHROMIUM IN FRESH WATER BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY FOL­LOWING FLO­­­­­­­­TATION PRE­CON­CENTRATION, Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 352, 354–356 (1995).
 54. T. Stafilov, A. Lazaru, E. Pernicka, DETERMINATION OF SILVER IN SULFIDE MINE­RALS BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­MET­­RY, Atomic Spec­troscopy, 16, 158–161 (1995).
 55. Т. Стафилов, М. Ивановска, ПРИМЕНА НА АТОМСКАТА АПСОР­П­ЦИ­О­НА СПЕК­ТРО­МЕТРИЈА ВО АНАЛИТИКАТА НА ЛЕКОВИ, Билтен нa македонското фарма­цев­тско друштво, 41, 245–249 (1995).
 56. С. Кулеванова, М. Ристиќ, В. Матевски, Т. Стафилов, Т. Ристов, Р. Сла­веска-Раички, Thy­mus Alsarensis RONN.: МОРФОЛОШ­КО-АНА­­ТОМ­СКА ГРАД­БА И СОС­ТАВ НА ЕТЕ­РИЧНО МАСЛО, Билтен нa македонското фармацевтско друштво, 41, 394–395 (1995).
 57. С. Кулеванова, Т. Стафилов, Т. Ристов, СПЕКТРОФОТОМЕТРИСКО ОП­РЕ­ДЕЛУ­ВА­ЊЕ НА ВКУПНИ ФЛАВОНОИДИ ВО ПРЕСТАВНИЦИ ОД РОДОТ Thymus L. (Lamiaceae), Билтен нa македонското фармацевтско друштво, 41, 374–375 (1995).
 58. V. Rizova, T. Stafilov, XAD-2 HPLC METHOD OF INDENTIFICATION AND DE­TER­MI­NA­­TION OF SOME SYNTHETIC COLOURINGS, Analytical Letters, 28, 1305–1316 (1995).
 59. S. Kulevanova, T. Stafilov, K. Dorevski, DETERMINATION OF SOME MACRO­ELE­MENTS IN PROPOLIS BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Acta Pharmaceu­ti­ca, 45, 45–52 (1995).
 60. S. Kulevanova, T. Stafilov, ODREDJIVANJE NEKIH MAKRO I MIKRO­ELE­ME­NA­TA U PRO­POLISU I NJEGOVIM ETANOLNIM I VODENIM EKSTRAKTI­MA METO­­DOM ATOM­SKE APSORPCIONE SPEKTROMETRIJE, Arhiv farmacije, 45, 15–22 (1995).
 61. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, THE COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS FROM Thy­mus Macedonicus (Degen et Urumov) Ronn. SUBSP.Mace­do­ni­cus AND Thy­mus Tosevii Velen. SUBSP. Tosevii GROWING IN MACE­DO­NIA, Pharmacia (Sofia), 43(3), 13–14 (1995).
 62. S. Kulevanova, T. Stafilov, T. Ristov, SPECTROPHOTOMETRIC DETERMI­NATION OF TO­TAL FLAVONOIDS IN TAXA OF GENERA Thymus L. (Lamiaceae), Pharmacia (Sofia), 43(4), 16–22 (1995).
 63. T. Panovska, T. Stafilov, S. Bauer, S. Kulevanova, K. Dorevski, DETER­MI­NA­TION OF SO­ME MACROELEMENTS IN REPRESENTATIVES OF GENUS Thymus L. BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Pharmacia (Sofia), 43(5-6), 18–21 (1995).
 64. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OIL FROM Thy­mus Moesiacus. FROM MACEDONIA, Planta Medica, 62, 78–79 (1996).
 65. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, T. Ristov, COMPOSITION OF THE ESSEN­­­­­­TIAL OIL FROM Thymus Alsarensis RONN. GROWING IN MACE­DO­­NIA, Die Pharmazie, 51, 254–255 (1996).
 66. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, K. Dorevski, T. Ristov, ESSENTIAL OIL ANALY­­­SIS OF SOME TAXA OF GENERA Thymus L. – ENVIRONMENTAL INFLUEN­CES, Bul­le­tin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 15, 33–38 (1996).
 67. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, COMPARATIVE ESSENTIAL OIL STUDY OF Thymus Longidens VAR. Lanicaulis RONN. AND T. Longidens VAR. Das­sa­re­ticus RONN., Bolletino Chimico Farmaceutico, 135, 199–203 (1996).
 68. T. Kadifkova Panovska, T. Stafilov, S. Bauer, S. Kulevanova, K. Dorevski, DETER­MI­NA­TION OF SOME TRACE ELEMENTS IN REPRESENTATIVES OF GENUS Thymus L. (Lamiaceae) BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPEC­TRO­METRY, Acta Pharmaceu­ti­ca, 46, 295–302 (1996).
 69. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, K. Dorevski, ESSENTIAL OIL COMPO­SI­TION OF Thymus Tosevii SSP. Tosevii VAR. Longifrons, Acta Pharmaceu­ti­ca, 46, 303–308 (1996).
 70. M. Ivanovska, T. Stafilov, K. Stojanoski, DETERMINATION OF VITAMIN B12 BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Acta Pharmaceu­ti­ca, 46, 75–81 (1996).
 71. D. Mihajlović, T. Stafilov, SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF THAL­LIUM IN ZINC AND ZINC BASE ALLOYS WITH IODOACETIC ACID AND HEXA­METHY­LE­­NETETRAMINE, Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 356, 371–375 (1996).
 72. T. Stafilov, K. Čundeva, FLOTATION PRECONCENTRATION OF TRACES OF CAD­­MI­UM AND LEAD FROM FRESH WATER AND THEIR DETER­MI­NA­TION BY ELEC­TRO­­THER­MAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 15, 93–99 (1996).
 73. K. Čundeva, T. Stafilov, S. Atanasov, ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORP­TION SPEC­­­­­TROMETRIC DETERMINATION OF COPPER AND MAN­­­GA­NESE AFTER A PRE­CON­CENTRATION BY PRECIPITATE FLOTATION, Analusis, 24, 371–374 (1996).
 74. T. Stafilov, K. Čundeva, S. Atanasov, ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORP­TION SPEC­­TROMETRY OF COBALT AND NICKEL PRECONCENTRATED BY PRECI­PI­TA­TE FLO­TA­TION, Analytical Laboratory, 5, 255–259 (1996).
 75. T. Stafilov, A. Lazaru, DETERMINATION OF LEAD IN DOLOMITE BY ZEEMAN ELEC­TRO­THERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Geologica Macedo­ni­ca, 9, 83–86 (1996).
 76. V. Jordanovska, T. Stafilov, DETERMINATION OF LEAD AND ZINC IN VEGE­TAB­­­­LES PRO­DUCED IN THE AREA NEAR LEAD AND ZINC SMELTING PLANT IN TITOV VE­LES, MACEDONIA, Third International Symposium and Exhi­bi­tion on Environmental Con­­ta­­mination in Central and Eastern Europe, Warsaw, Sym­po­­sium Pro­ceedings, p. 70–72, 1996.
 77. K. Čundeva, T. Stafilov, FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY AFTER COLLOID PRECIPITATE FLOTATION OF ZINC WITH HYDRATED IRON(III) OXIDE AND IRON(III) TETRAMETHILENEDITHIOCARBAMATE AS COLLECTORS, Talanta, 44, 451–456 (1997).
 78. K. Čundeva, T. Stafilov, ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPEC­TRO­MET­RIC DETERMINATION OF COBALT, COPPER AND NICKEL IN FRESH WATER AFTER THEIR PRECONCENTRATION BY PRECIPITATE FLOTATION, Analytical Letters, 30, 833–845 (1997).
 79. K. Čundeva, T. Stafilov, DETER­MI­NA­TION OF SILVER IN FRESH WATER COL­LOID BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC FOLLOWING FLOTATION PRECON­CEN­­TRA­TION BY IRON(III) COLLECTORS, Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 358, 818–821 (1997).
 80. B. Šoptrajanov, M. Trajkovska, T. Stafilov, G. Jovanovski, I. Gržetić, INFRARED SPEC­­TRA OF THREE MIMIIIS2 TYPE OF SYNTHETIC MINERALS (MI = Ag OR Tl, MIII = As OR Sb), Spectroscopy Letters, 30, 79–87 (1997).
 81. T. Stafilov, V. Jordanovska, DETERMINATION OF CADMIUM IN SOME VEGETABLES PRODUCED IN THE AREA NEAR THE LEAD AND ZINC SMELTING PLANT IN VELES, MACEDONIA, Ekologija i zaštita na životnata sredina,4, 35–38 (1997).
 82. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, K. Dorevski, T. Ristov, COMPOSITION OF ESSEN­TI­AL OILS OF Thymus Tosevii SSP. Toshevii AND ThymusTosevii SSP. Sub­stra­­tus FROM MACE­DO­NIA, Die Pharmazie, 52, 382–386 (1997).
 83. S. Kulevanova, T. Stafilov, F. Anastasova, M. Ristić, D. Brkić, ISOLATION AND IDEN­­­­TI­FI­CA­TION OF FLAVONOID AGLYCONES FROM SOME TAXA OD SECTION MARGI­NATI OF GENUS THYMUS, Die Pharmazie, 52, 886–888 (1997).
 84. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, T. Ristov, THE ESSENTIAL OIL OF Thymus Tosevii SUBSP. Tosevii VAR. Degenii FROM MACEDONIA, Acta Pharmaceu­ti­ca, 47, 175–181 (1997).
 85. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, K. Dorevski, T. Ristov, COMPOSITION OF THE ES­SEN­­TIAL OILS OF SEVERAL SPECIES OF Thymus (Lamiaceae) FROM MA­CE­DO­NIA, Lekovite sirovovine, 46, 43–51 (1997).
 86. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, V. Matevski, ETARSKO ULJE PRETSTAV­NI­KA SECT. Marginati SUBSECT. Marginati RODA Thymus L. U FLORI REPUBLIKE MAKE­DO­NIJE, Arhiv za farmaciju, 5, 570–571 (1997).
 87. S. Kulevanova, T. Stafilov, M. Ristić, D. Brkić, T. Ristov, IZOLACIJA I IDENTIFIKA­CI­­JA FLAVONSKIH AGLIKONA IZ NEKIH TAKSONA KOMPLEKSA - I Thymus Tosevii VEL. (Lamiaceae), Arhiv za farmaciju, 5, 572–573 (1997).
 88. T. Kadifkova Panovska, T. Stafilov, S. Bauer, S. Kulevanova, K. Dorevski, DETER­MI­­­­NA­TION OF Fe, Mn AND Zn IN REPRESENTATIVES OF GENUS Thymus L. BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Arhiv za farmaciju, 5, 598–599 (1997).
 89. S. Kulevanova, T. Stafilov, M. Ristić, D. Brkić, ISOLATION AND IDENTIFICATION OF FLAVONOID FROM Thymus longidens VAR. lanicaulis and T. longidens VAR. dassa­re­ti­cus (Lamiaceae), Acta Pharmaceu­ti­ca, 47, 281–286 (1997).
 90. T. Panovska, T. Stafilov, S. Kulevanova, DETERMINATION OF CAD­MI­UM IN REP­RE­SEN­TATIVES OF GENUS THYMUS (LAMIACEAE) BY ELECTRO­THERMAL ATO­MIC AB­SOR­PTION SPECTROMETRY, Analytical Laboratory, 6, 158–162 (1997).
 91. T. Kadifkova Panovska, T. Stafilov, S. Bauer, S. Kulevanova, K. Dorevski, DETER­MI­NA­­TION OF SOME MACRO AND MICROELEMENTS IN THYMUS MOESIACUS VELEN. (LAMIACEAE) AND ITS WATER EXTRACTS BY ATOMIC ABSORP­TION SPEC­TRO­MET­RY, Ekologija i zaštita na životnata sredina, 5, 29–33 (1997).
 92. С. Кулеванова, Т. Кадифкова-Пановска, Т. Стафилов, А. Лазару, ОПРЕ­ДЕ­­­ЛУ­ВА­ЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОЛОВО ВО ЛИПОВ ЦВЕТ ОД ПОД­­РАЧ­­ЈЕ­ТО НА ГРАД СКОПЈЕ, Екологија и заштита на животната средина, 5, 99–105 (1997).
 93. M. Stefova, T. Stafilov, K. Stojanoski, B. Čepreganova-Krstić, DETERMINATION OF VI­TA­MIN B12 IN MULTIVITAMIN TABLETS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHRO­MA­TOGRAPHY, Analytical Letters, 30, 2723–2731 (1997).
 94. A. Lazaru, T. Stafilov, DETERMINATION OF COPPER IN DOLOMITE BY ELEC­TRO­­THER­­­­MAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Analytical Laboratory, 6, 101–103 (1997).
 95. K. Čundeva, T. Stafilov, PRECIPITATE FLOTATION OF LEAD AND ZINC AND THEIR DETERMINATION BY ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­METRY, Journal of the Serbian Chemical Society, 62, 523–530 (1997).
 96. G. Pavlovska, K. Čundeva, T. Stafilov, ZEEMAN ELECTROTHERMAL ATOMIC AB­SOR­P­­TION SPECTROMETRY AS A METHOD FOR LEAD DETERMINA­TION AF­TER THEIR FLOTATION WITH IRON(III) HEXAMETHYLENE­DI­THIO­­CAR­BA­MA­TE, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 16, 131–138 (1997).
 97. Л. Златановска, Т. Стафилов, К. Чундева, ПРИМЕНА НА КОЛОИДНА ТА­ЛОЖ­­­­НА ФЛО­ТАЦИЈА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ ОД ТЕШКИ МЕТАЛИ, Еколoгија и заштита на животната средина, 5, 107–112 (1997).
 98. T. Stafilov, K. Čundeva, DETERMINATION OF TOTAL THALLIUM IN FRESH WATER BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY AFTER COL­LOID PRE­CI­PITATE FLOTATION, Talanta, 46, 1321–1328 (1998).
 99. G. Pavlovska, T. Stafilov, K. Čundeva, COMPARISON OF HEXAMETHYLENE­DI­THIO­­CAR­­­BA­MATE AND TETRAMETHYLENEDITHIOCARBAMATE AS FLO­TA­TION REA­GENTS FOR THE CONCENTRATION OF ZINC, Fresenius’ Journal of Analytical Che­mis­try, 361, 213–216 (1998).
 100. T. Stafilov, G. Pavlovska, K. Čundeva, iron(III) hexamethylne­dithIo­car­ba­ma­­te as a new flotation collector for separation of total chro­mi­um, Microchemical Journal, 60, 32–41 (1998).
 101. К. Чундева, Т. Стафилов, Г. Павловска, Определување на теШки ме­та­­­ли во изворска вода од околината на Скопје, I Кон­грес на еко­лозите на Маке­до­ни­ја, Зборник на трудови, Том 2, 584–594 (1998).
 102. V. Jordanovska, T. Stafilov, DETERMINATION OF HEAVY METALS IN MILK SAM­­PLES TAKEN FROM DIFFERENT REGIONS IN THE REPUBLIC OF MACE­DONIA, Fourth Inter­na­tional Symposium and Exhibition on Environmental Con­ta­mi­na­tion in Cen­tral and Eastern Europe, Symposium Proceedings, Warsaw, Manuscript 260, 1988.
 103. A. Lazaru, T. Stafilov, DETERMINATION OF COPPER IN SULFIDE MINERALS BY ZEEMAN ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­MET­RY, Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 360, 726–728 (1998).
 104. D. Mihajlović, T. Stafilov, SPECTROPHOTOMETRIC CHARACTERISTICS OF THAL­­­­LIUM(III) COMPLEXES WITH IODOACETIC ACID AND TERTIARY AMMI­NES, Bul­le­tin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 17, 45–52 (1998).
 105. D. Mihajlović, T. Stafilov, DETERMINATION OF THALLIUM IN GEOLOGICAL SAM­P­LES BY X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETRY, X-Ray Spectrometry, 27, 397–400 (1998).
 106. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, V. Matevski, COMPOSITION OF THE ESSEN­TIAL OILS OF Thymus Jankae CHEL. VAR. T. Jankae, T. Jankae VAR. Pan­to­­tricus RONN. AND T. Jankae VAR. Patentipilus LYKA FROM MACE­DONIA, Journal of Essential Oil Research, 10, 191–194 (1998).
 107. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, V. Matevski, COMPOSITION OF THE ESSEN­TIAL OILS OF Thymus Albanus SSP. Albanus H. BRAUN. FROM MACEDO­NIA, Journal of Essen­tial Oil Research, 10, 335–336 (1998).
 108. S. Kulevanova, M. Stefova, T. Stafilov, HPLC ANALYSES of THE flavonoids in TA­XA OF Genus Thymus L.: T. Tosevii var. Tosevii, T. Longidens var. Lani­­­­­caulis and T. Jankae (var. Jankae, var. Pantotrichus and var. Pa­ten­ti­pi­lus), Analytical Labo­ra­to­ry, 7, 103–108 (1998).
 109. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, V. Matevski, COMPOSITION OF THE ES­SEN­TIAL OIL OF Thymus Rohlene VELEN. FROM MACEDONIA, Journal of Essential Oil Research, 10, 537–538 (1998).
 110. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, THE ESSENTIAL OILS OF Thymus Bal­ca­­nus, T. Ci­lia­to­pu­­bescens AND T. Pseudo-Atticus FROM MACEDO­NIA, Acta Phar­ma­ce­u­­ti­ca, 48, 119–126 (1998).
 111. S. Kulevanova, T. Kadifkova Panovska, T. Stafilov, A. Lazaru, HEAVY METALS CON­­­­TENT IN LIME FLOWERS FROM URBAN ENVIRONMENT, Pharmacia (Sofia), 45, 13–16 (1998).
 112. R. Slaveska, I. Spirevska, T. Stafilov, T. Ristov, THE CONTENTS OF TRACE METALS IN SOME HERBAL TEAS AND THEIR AQUEOUS EXTRACTS, Acta Pharmaceu­ti­ca, 48, 201–209 (1998).
 113. M. Stefova, T. Stafilov, E. Stikova, DETERMINATION OF NICKEL IN URINE AND BLOOD SERUM BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORP­TION SPECTRO­­­MET­RY, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 17, 135–140 (1998).
 114. V. Rizova, M. Nikodinovski, T. Stafilov, MODIFICATION OF A METHOD FOR DETER­­­­­MI­NATION OF FATTY ACIDS IN PEANUTS BY CAPILLARY GAS CHRO­MA­TO­GRA­PHY, Acta Pharmaceu­ti­ca, 48, 289–294 (1998).
 115. L. Sinadinovska, I. Spirevska, S. Ilievska, T. Stafilov, DETERMINATION OF TITA­NI­UM IN FLAME RETARDED WOOL BY FLAME AND ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORP­TION SPECTROMETRY, Analytical Laboratory, 7, 134–137 (1998).
 116. V. Rizova, T. Stafilov, K. Stojanoski, HPLC INVESTIGATION OF THE DEGRA­DA­TION OF SOME ARTIFICIAL FOOD COLORANTS IN THE PRESENCE OF ASCORBIC ACID, Acta Pharmaceu­ti­ca, 49, 211–216 (1999).
 117. Т. Стафилов, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАНГАН ВО КРВЕН СЕРУМ И СУС­ПЕН­­­ДИ­РА­НИ ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ ВО ВОДУХОТ СО ЕЛЕК­ТРО­­ТЕР­МИЧ­­­КА АТОМ­СКА АП­СОР­­ПЦИОНА СПЕКТРОМЕТ­РИ­ЈА, Маконски медицински преглед, 53, 17–24 (1999).
 118. T. Stafilov, R. Bojkovska, M. Hirao, OCCURENCE OF SOME HEAVY METALS IN SOIL SAMPLES AND SUSPENDED PARTICULAR MATTERS FROM THE CITY OF SKOP­JE, REPUBLIC OF MACEDONIA, 6th International Meeting on Soils with Mediter­ra­nean Type of Climate, Barcelona, Proceedings, 947–949 (1999).
 119. З. Ковачевски, Т. Стафилов, ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ СО ОЛО­ВО ВО БИ­ТО­ЛА И СКОПЈЕ, Прв меѓународен научен собир “Денови на на­уката на Репуб­ли­ка Бу­га­рија и Република Македонија”, Софија-Битола, Зборник на трудови, 369–376 (1999).
 120. D. Zendelovska, T. Stafilov, B. Boev, DETERMINATION OF Zn, Mn AND Fe IN SOME MI­NE­RALS BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Geologica Mace­­donica, 13, 91–96 (1999).
 121. A. Lazaru, R. Ilić, J. Skvarč, E. S. Krištof, T. Stafilov, NEUTRON INDUCED AUTO­RA­DI­O­­­GRAPHY OF SOME MINERALS FROM ALCHAR MINES, Radiation Measure­ments, 31, 677–682 (1999).
 122. V. Rizova, T. Stafilov, K. Stojanoski, HPLC INVESTIGATION OF THE DEGRA­DA­TION OF SOME ARTIFICIAL FOOD COLORANTS IN THE PRESENCE OF AS­COR­­BIC ACID, Book of Papers of 16th Congress of Che­mists and Technologists of Macedonia, Vol. 1, 335–338 (1999).
 123. D. Zendelovska, T. Stafilov, DETERMINATION OF Zn, Mn AND Fe IN MINERALS BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Book of Papers of 16th Congress of Che­mists and Technologists of Macedonia, Vol. 2, 423–426 (1999).
 124. V. Rizova, M. Nikodinovski, T. Stafilov, DETERMINATION OF FATTY ACIDS IN PEANUTS BY GAS CHROMATOGRAPHY, Book of Papers of 16th Congress of Che­mists and Technologists of Macedonia, Vol. 2, 451–454 (1999).
 125. A. Lazaru, T. Stafilov, EXTRACTION OF Co, Ni AND Pb IN ARSENIC MINERALS AND DETERMINATION BY ZEEMAN ELECTROTHERMAL ATOMIC AB­SOR­P­TION SPEC­TROMETRY, Book of Papers of 16th Congress of Che­mists and Techno­lo­gists of Mace­donia, Vol. 2, 459–462 (1999).
 126. G. Pavlovska, K. Čundeva, T. Stafilov, THE ROLE OF SURFACTANTS IN PRE­CI­PI­­TATE FLOTATION AS SEPARATION ANALYTICAL METHOD, Book of Papers of 16th Congress of Che­mists and Technologists of Macedonia, Vol. 2, 463–466 (1999).
 127. T. Stafilov, G. Pavlovska, K. Čundeva, COBALT(III) HEXAMETHYLENEDITHIO­CAR­BA­MA­TE AS A NEW FLOTATION COLLECTOR FOR SEPARATION AND PRECON­CEN­TRA­TION OF copper, Book of Papers of 16th Congress of Che­mists and Techno­lo­gists of Macedonia, Vol. 2, 467–470 (1999).
 128. S. Kulevanova, M. Stefova, T. Stafilov, IDENTIFICATION AND DETERMINATION OF FLA­VO­NE AGLYCONES IN HelichrysumPlicatum DC. (Aste­ra­ceae) BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY, Book of Papers of 16th Con­gress of Che­mists and Techno­lo­gists of Macedonia, Vol. 2, 471–474 (1999).
 129. T. Stafilov, AIR POLLUTION MONITORING SYSTEM IN SKOPJE, Book of Papers of 16th Congress of Che­mists and Technologists of Macedonia, Vol. 2, 635–638 (1999).
 130. R Bojkovska, T. Stafilov, M. Hirao, CONCENTRATION DISTRIBUTION OF NOx IN THE AIR OF SKOPJE CITY, REPUBLIC OF MACEDONIA, Book of Papers of 16th Congress of Che­mists and Technologists of Macedonia, Vol. 2, 655–657 (1999).
 131. S. Kulevanova, M. Ristić, T. Stafilov, THE ESSENTIAL OIL OF Thymus Mace­do­­­­­ni­­cus SUBSP. Macedonicus FROM MACEDONIA, Herba Polonica, 45, 80–86 (1999).
 132. S. Kulevanova, M. Stefova, T. Stafilov, HPLC IDENTIFICATION AND DETER­MI­NA­TION OF FLAVONE AGLYCONES IN HelichrysumPlicatum DC. (Asteraceae), DiePharmazie, 55, 391–392 (2000).
 133. S. Kulevanova, M. Stefova, T. Stafilov, DETERMINATION OF TOTAL FLAVO­NOIDS AND QUER­­CETIN IN Hyperici Herba AND IN ITS AQUEOUS-ETHANOLIC AND OIL EX­TRACTS, Acta Pharmaceu­ti­ca, 50, 29–37 (2000).
 134. T. Stafilov, D. Zendelovska, DETERMINATION OF COBALT, COPPER, LEAD AND NICKEL IN GYPSUM BY ZEEMAN ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSOR­P­TION SPEC­TROMETRY, Acta Chimica Slovenica, 47, 381–388 (2000).
 135. A. Lazaru, T. Stafilov, DETERMINATION OF Co, Ni AND Pb IN ARSENIC MINE­RALS BY ZEEMAN ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­MET­RY, Bul­le­tin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 19, 21–26 (2000).
 136. T. Stafilov, DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN MINERALS BY ELEC­TRO­THERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Spectrochimica Acta, Part B, 55, 893–906 (2000).
 137. K. Čundeva, T. Stafilov, G. Pavlovska, FLOTATION SEPARATION OF COBALT AND COPPER FROM FRESH WATERS AND THEIR DETERMINATION BY ELECTRO­THE­R­MAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Microchemical Journal, 65, 165–175 (2000).
 138. G. Pavlovska, K. Čundeva and T. Stafilov, FLOTATION PRECONCENTRATION OF CO­BALT AND NICKEL BY LEAD(II) HEXAMETHYLENEDITHIOCAR­BAMA­TE, Sepa­ra­tion Science and Technology, 35, 2663–2677 (2000).
 139. T. Stafilov, G. Pavlovska, K. Čundeva, ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORP­TION SPEC­TROMETRIC Determination OF NICKEL AFTER ITS FLOTA­TION EN­RI­TCHEMENT BY IRON(III) HEXAMETHYLENE­DITHIO­CAR­BA­MA­TE, Turkish Jour­nal of Chemistry, 24, 303–310 (2000).
 140. M. T. Jordanoski, T. Stafilov, OPTEREĆENJE LITORALNOG POJASA MAKE­DON­­SKOG DELA OHRIDSKOG JEZERA TEŠKIM METALIMA, The 29th Annual Con­fe­ren­ce of the Yugoslav Water Pollution Control Society “Water Pollution Control 2000”, Mata­ruš­ka Banja, Conference Proceedings, 291–297 (2000).
 141. D. Zendelovska, K. Čundeva, T. Stafilov, APPLICABILITY OF DITHIOCARBA­MATES AS COLLOID COLLECTORS FOR FLOTATION PRECONCENTRATION OF MAN­GA­NE­SE IN TRACES BEFORE ITS ETAAS DETERMINATION, Mikrochimica Acta, 135, 55–61 (2000).
 142. D. Zendelovska, T. Stafilov, B. Boev, DETERMINATION OF Co, Ni, Cr AND Cu IN GA­LE­NA AND SPHALERITE BY ZEEMAN ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSOR­PTION SPEC­TRO­METRY, Geologica Macedonia, 14, 67–73 (2000).
 143. D. Zendelovska, T. Stafilov, EXTRACTION SEPARATION AND ELECTRO­THER­MAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC DETERMINATION OF THAL­LI­UM IN SOME SULFIDE MINERALS, Analytical Sciences, 17, 425–428 (2001).
 144. D. Zendelovska, G. Pavlovska, K. Čundeva, T. Stafilov, ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC DETERMINATION OF COBALT, COPPER, LEAD AND NICKEL TRACES IN ARAGONITE FOLLOWING FLO­TA­TION AND EXTRAC­TION SEPARATION, Talanta, 54, 139–146 (2001).
 145. G. Pavlovska, K. Čundeva, T. Stafilov, ENRICHMENT OF THALLIUM TRACES FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING IRON(III) HEXA­METHYLENE­DI­THIO­CAR­BA­MATE AS A FLOTATION COLLECTOR WITH SUBSEQUENT ELEC­TRO­­THER­MAL ATO­MIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Croatica Chemica Acta, 74, 121–134 (2001).
 146. G. Pavlovska, T. Stafilov, K. Čundeva, PRECONCENTRATION AND SEPARATION OF CADMIUM BY COBALT(III) HEXAMETHYLENEDITHIO­CAR­BAMATE AS A COL­LEC­TOR PRIOR TO ITS DETERMINATION BY ATOMIC ABSORPTION SPEC­TRO­MET­­RY, Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 369, 670–673 (2001).
 147. T. Stafilov, G. Pavlovska, K. Čundeva, D. Zendelovska, V. Paneva, SEPARATION, PRE­CON­­­­­CENTRATION AND DETERMINATION OF CADMIUM IN DRINKING WATERS, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 36, 735–746 (2001).
 148. K. Čundeva G. Pavlovska, T. Stafilov, ETAAS DETERINATION OF THALLIUM AND SIL­VER FROM WATER MATRIX AFTER COLLOIDAL PRECIPITATE FLOTATION USING LEAD(II) HEXAMETHYLENEDITHIOCARBAMATE, Journal of the Serbian Chemical Society. 66, 709–721 (2001).
 149. T. Stafilov, K. Čundeva, G. Pavlovska, SILVER COFLOTATION WITH IRON(III) AND COBALT(III) HEXAMETHYLENEDITHIOCARBAMATE SALTS PRIOR TO ITS DE­TER­­­MINATION BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­MET­­RY, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 80, 260–280 (2001).
 150. S. Kulevanova, M. Stefova, Gj. Stefkov, T. Stafilov, IDENTIFICATION, ISOLATION AND DETERMINATION OF FLAVONES IN ORIGANUM VULGARE FROM MA­CE­DONIAN FLORA, Journal of Liquid Chromatography& Related Technologies, 24, 589–600 (2001).
 151. M. Stefova, S. Kulevanova, T. Stafilov, ASSAY OF FLAVONOLS AND QUANTI­FI­CA­TION OF QUERCETIN IN MEDICINAL PLANTS BY HPLC WITH UV-DIODE ARRAY DE­TEC­TION, Journal of Liquid Chromatography& Related Technologies, 24(15), 2283–2292 (2001).
 152. S. Kulevanova, M. Stefova, T. Kadifkova Panovska, J. Tonic, T. Stafilov, DETER­MI­NA­TION OF FLAVONES IN SPECIES OF THYMUS L. (LAMIACEAE) FROM MACE­DO­NI­AN FLORA, Macedonian Pharmaceu­ti­cal Bulletin, 47, 9–14 (2001).
 153. Ј. Цветковиќ, Т. Стафилов, С. Бошков, Б. Војноски, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ХРОМ И НИКЕЛ ВО ВИНО СО ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКА АТОМСКА АПСОРПЦИОНА СПЕКТРОМЕТРИЈА, II Македонски симпозиум по лозарство и винарство со меѓународно учество, Зборник на научни трудови, стр. 213–219, Скопје, (2001).
 154. Т. Стафилов, Т. Грчев, М. Цветковска, К. Василева, ОПТИМИРАЊЕ НА ПРО­ЦЕ­­СОТ НА ДЕКАПРИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ ВО HCl, СеминарНај­современа тех­но­логија на топло поцинкување и соодветна заштита на жи­вотната средина”, Охрид, Трудови, pp. 1–6 (2001).
 155. З. Ковачевски, Т. Стафилов, ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАСТАПЕНОСТА НА ОЛО­­ВО ВО ВОЗ­ДУ­ХОТ ВО БИТОЛА СО ПРИМЕНА НА ЕЛЕКТРО­ТЕР­­МИЧ­КА АТОМ­СКА АПСОР­ПЦИ­ОНА СПЕКТРО­МЕТРИЈА, При­ло­­зи ДНУ Битола, 60–61, 41–50 (2001).
 156. N. Todorovska, B. Izgi, T. Stafilov, Ş. Guçer, D. Mihajlović, DETERMINATION OF MAN­GA­­­­NESE IN BLOOD SERUM AND URINE BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSOR­­­PTION SPECTROMETRY, Acta Pharmaceu­ti­ca, 51, 201–209 (2001).
 157. T. Stafilov, D. Mihajlović, DETERMINATION OF THALLIUM IN GEOLOGICAL SAM­PLES BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, Journal of Institute of Science and Technology of Balikesir University, 3, 104–124 (2001).
 158. R. Jaćimović, A. Lazaru, D. Mihajlović, R. Ilić, T. Stafilov, DETERMINATION OF MA­JOR AND TRACE ELEMENTS IN SOME MINERALS BY k0-NAA, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 253, 427–434 (2002).
 159. J. D. Cvetković, S. H. Arpadjan, I. B. Karadjova, T. Z. Stafilov, DETERMINATION OF SELE­NI­UM IN WINE BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTRO­MET­­RY, Bulgarian Chemical Communications, 34, 50–57 (2002).
 160. T. Stafilov, D. Zendelovska, G. Pavlovska, K. Čundeva, DETERMINATION OF TRACE ELE­MENTS IN DOLOMITE AND GYPSUM BY ATO­­­­MIC AB­SOR­­P­TION SPEC­TRO­MET­RY: OVERCOMING THE MATRIX INTERFERENCES BY FLOTATION SEPA­RA­TION, Spectrochimica Acta, Part B, 57, 907–917 (2002).
 161. B. Boev, V. Bermanec, T. Serafimovski, S. Lepitkova, S. Mikulcic, M. Soufek, G. Jova­­nov­ski, T. Stafilov, M. Najdoski, ALLCHAR MINERAL ASSEMBLAGE, Geologica Macedo­ni­ca, 15–16, 1–23 (2001-2002).
 162. M. T. Jordanoski, T. Stafilov, OPTEREĆENJE MAKEDONSKOG DELA LITORALA PRES­­PAN­­­SKOG JEZERA TEŠKIM METALIMA, The 31rst Annual Conference of the Yu­gos­lav Water Pollution Control So­ciety “Water 2002”, Vrnjačka Banja, Conference Pro­cee­dings, 114–120 (2002).
 163. N. Todorovska, I. Karadjova, T. Stafilov, ETAAS DETERMINATION OF NICKEL IN BLOOD SE­RUM AND URINE, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 373, 310–313 (2002).
 164. J. Cvetković, I. Karadjova, S. Arpadjan, T. Stafilov, DETERMINATION OF THAL­LI­UM IN WINE BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPEC­TRO­MET­RY AF­TER EXTRAC­­­TION PRECONCENTRATION, Spectrochimica Acta, Part B, 57, 1101–1106 (2002).
 165. K. Čundeva, T. Stafilov, D. Zendelovska, G. Pavlovska, APPLICATION OF COPRE­CI­PI­TA­TE FLOTATION AS A METHOD FOR SELECTIVE SEPARATION OF HEAVY METAL TRA­CE IMPURITIES IN DOLOMITE AND GYPSUM AND THEIR ETAAS DETER­MI­NA­TION, Bulletin of Chemists and Technologists of Macedonia, 21, 43–52 (2002).
 166. G. Pavlovska, K. Čundeva, T. Stafilov, ETAAS METHOD FOR COPPER DETER­MI­NA­TION IN FRESH WATERS FOLLOWING FLOTATION SEPARATION BY COBALT(III) HEPTHYLDITHIOCARBAMATE AND COBALT(III) HEXA­ME­THYLE­NE­DI­THIO­CAR­BAMATE, Analytical Letters, 35, 2347–2362 (2002)
 167. T. Stafilov, EXTRACTION AND ETAAS DETERMINATION OF TRACE ELE­MENTS IN MI­­­­­­NERALS, 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, Polihnitos, Lezvos, Proceedings, 23–25 (2002).
 168. V. Stefov, T. Stafilov, R. Jaćimović, K. Pandelishev, D. Arabadžiev, INVESTIGA­TION OF THE PURITY OF SINTETIZED CALCIUM FLUORIDE BY INSTRU­MEN­­TAL NEUT­RON ACTI­VA­­TION ANALYSIS AND GLOW DISCHARGE SPEC­TROMETRY, 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, Polihnitos, Lezvos, Pro­ceedings, 222–225 (2002).
 169. N. Todorovska, I. Karadjova, S. Arpadjan, T. Stafilov, CHROMIUM DETER­MI­NA­TION IN URI­NE AND SERUM BY ETAAS, 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, Polihnitos, Lezvos, Proceedings, 295–298 (2002).
 170. P. Makreski, V. Paneva, G. Jovanovski, T. Stafilov, D. Zendelovska, AAS AND AES-ICP DETER­­MINATION OF TRACE ELEMENTS IN SOME IRON MINERALS, 3rd Aegean Ana­lytical Chemistry Days, Polihnitos, Lezvos, Proceedings, 440–443 (2002).
 171. K. Čundeva, T. Stafilov, D. Zendelovska, G. Pavlovska, FLOTATION PRECONCEN­TRA­TION AND DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN DOLOMITE BY ATOMIC AB­SOR­P­TION SPECTROMETRY, 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, Polihnitos, Lez­vos, Proceedings, 515–518 (2002).
 172. J. Cvetković, R. Jaćimović, T. Stafilov, S. Arpadjan, I. Karadjova, DETERMINATION OF MA­JOR AND TRACE ELEMENTS IN WINE BY k0-INSTRUMENTAL NEUT­RON ACTI­­­VA­TION ANALYSIS, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 21, 187–192 (2002).
 173. Т. Стафилов, К. Чундева, Г. Павловска, ФЛОТАЦИОНО КОНЦЕНТРИ­РА­ЊЕ И ОП­РЕ­ДЕ­ЛУВАЊЕ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО НЕКОИ ПРИ­РОД­НИ ВОДИ ОД РЕПУБ­ЛИ­КА МА­КЕ­ДОНИЈА, I Конгрес на инже­не­ри­те на Македонија, Струга, Зборник на трудови, 204–209 (2002).
 174. D. Zendelovska, T. Stafilov, S. Petrov, SIMULTANEOUS QUANTIFICATION OF CEFA­CLOR AND CEPHALEXINE IN PLASMA USING HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHRO­MA­TO­GRA­PHY WITH UV DETECTION, Acta Pharmaceu­ti­ca, 52, 243–250 (2002).
 175. K. Čundeva, G. Pavlovska, T. Stafilov and D. Zendelovska, APPLICABILITY OF IRON(III) HEXAMETHYLENEDITHIOCARBAMATE AS COLLOID COLLEC­TOR FOR FLOTATION PRECONCENTRATION AND SEPARATION OF SOME TRACE ELEMENTS IN ARAGONITE BEFORE THEIR AAS DETERMINATION, Journal of Institute of Science and Technology of Balikesir University, 4, 9–12 (2002).
 176. J. Cvetković, S. Arpadjan, I. Karadjova, T. Stafilov, DETERMINATION OF CHRO­MI­UM IN MACE­DONIAN WINE BY ELECTROTHERMAL ATOMIC AB­SOR­P­TION SPEC­TRO­­MET­RY, Journal of Institute of Science and Technology of Balikesir University, 4, 80–84 (2002).
 177. T. Stafilov, G. Pavlovska, K. Čundeva, LEAD(II) and COBALT(III) HEPTYL­DITHIO­CAR­BAMATES AS NEW COFLOTATION REAGENTS FOR PRE­CON­CEN­TRATION OF CAD­MIUM BEFORE ITS ETAAS DETERMINATION, Journal of Institute of Science and Tech­no­lo­gy of Balikesir University, 4, 85–89 (2002).
 178. T. Stafilov, J. Cvetković, S. Arpadjan, I. Karadjova, ETAAS DETERMINATION OF SO­ME TRA­­CE ELEMENTS IN WINE, Journal of Institute of Science and Technology of Balikesir University, 4, 90–95 (2002).
 179. K. Čundeva, M. Sotirovska, T. Stafilov, THE CONTENT OF METALS IN SOME TEA PLANTS FROM MACEDONIA AND THEIR AQUEOUS EXTRACTS, Proceedings on First Symposium on Horticulture, Ohrid, pp. 638–643 (2002).
 180. S. Kulevanova, M. Stefova, T. Stafilov, HPLC IDENTIFICATION AND DETER­MI­NA­TION OF MYRICETIN, QUERCITIN, KAMPFEROL AND TOTAL FLAVO­NOIDS IN HERBAL DRUGS, Macedonian Pharmaceu­ti­cal Bulletin, 48, 25–30 (2002).
 181. V. Zajkova, T. Stafilov, B. Boev, FLOTATION SEPARATION OF Cd, Co, Cr, Cu, Ni AND Tl FROM CALCIUM MINERALS AND THEIR DETERMINATION BY IN­DUC­­TI­VELY COUP­­­­LED PLASMA - ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY, Geologica Macedonica, 17, 87–93 (2003).
 182. D. Zendelovska, T. Stafilov, M. Stefova, OPTIMIZATION OF SOLID-PHASE EXTRAC­TION METHOD FOR DETERMINATION OF INDAPAMIDE IN BIO­LO­GICAL FLUIDS USING HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATO­GRAPHY, Journal of Chromato­gra­phy B, 788, 199–206 (2003).
 183. G. Pavlovska, K. Čundeva, T. Stafilov, D. Zendelovska, FLOTATION METHOD FOR SE­LEC­­TI­VE SEPARATION OF SILVER, CADMIUM, CHROMIUM, MAN­GA­NESE, THAL­LI­UM AND ZINC FROM ARAGONITE BEFORE ATOMIC AB­SOR­P­TION SPEC­TRO­METRIC DETER­MI­NA­TION, Separation Science and Technology, 38, 1111–1124 (2003).
 184. D. Zendelovska, T. Stafilov, DEVELOPMENT OF HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHRO­MA­TOGRAPHIC METHOD FOR DETERMINATION OF RANITIDINE AND CIMETIDINE IN HUMAN PLASMA FOLLOWING SOLID-PHASE EX­TRAC­TION, Journal of Pharma­ce­u&am
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.